Λάθος η εφαρμογή του άρθρου 58 ν. 4174/2013

 Του Βαγγέλη Αμπελιώτη

Σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 4174/2013 με τίτλο «Πρόστιμο ανακριβούς  δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης», ορίζονται τα εξής:

1. Αν το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση φορολογική δήλωση υπολείπεται του ποσού του φόρου που προκύπτει με βάση το διορθωτικό προσδιορισμό φόρου που πραγματοποιήθηκε από τη Φορολογική Διοίκηση, ο φορολογούμενος υπόκειται σε πρόστιμο επί της διαφοράς

«που προκύπτει προς καταβολή» ως εξής:

α) δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της διαφοράς, εάν το εν λόγω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό από πέντε (5%) έως είκοσι (20%) τοις εκατό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση,

 

 «β) είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της διαφοράς ,αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) έως πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση,

 

  γ) πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της διαφοράς, αν το εν λόγω ποσό υπερβαίνει σε ποσοστό το πενήντα τοις εκατό (50%) του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση.

Κατά την διαδικασία επιβολής καταλογιστικών πράξεων επί φορολογικών ελέγχων, η εφαρμογή του άρθρου 58 ν. 4174/2013 είναι λανθασμένη, καθώς γίνεται σύγκριση ποσών, τα οποία έχουν εξαχθεί από διαφορετική βάση υπολογισμού. Ακόμα και με τον νόμο 4646/2019, δεν «θεραπεύτηκε» το λάθος αυτό.

Πρακτικά, η τεχνική αντιμετώπιση του θέματος αυτού είναι λανθασμένη και απαιτείται διόρθωση. Συγκεκριμένα, κατά τον υπολογισμό των προστίμων, πρέπει να συγκρίνονται ομοειδή ποσά. Δηλαδή, ο φόρος εισοδήματος που βεβαιώνεται με την δήλωση φορολογίας, να συγκρίνεται με τον επιπλέον φόρο που προκύπτει από την βεβαίωση του ελέγχου και όταν ο φόρος ελέγχου είναι μεγαλύτερος, τότε να επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 58 Κ.Φ.Δ.

Δυνάμει της ερμηνείας αυτής, η οποία είναι πλήρως τεκμηριωμένη, βάσει της νομοθεσίας, αλλά και της νομολογίας, από αποφάσεις Διοικητικών Δικαστηρίων, μπορούμε να προχωρήσουμε με καθόλα νόμιμες ενέργειες, ώστε είτε να ζητήσουμε να επιστραφούν εντόκως (με επιτόκιο 6% ετησίως) τα ποσά που μη νόμιμα έχουν βεβαιωθεί από τον έλεγχο και έχουν καταβληθεί, είτε στη περίπτωση που δεν έχει γίνει η καταβολή των βεβαιωθέντων ποσών, να ζητήσουμε να ακυρωθούν και να βεβαιωθούν τα νομίμως καταβληθέντα.


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο