ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Νομολογία

 Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Επικρατείας 90/2021
Φορολοφία Εισοδήματος - Προσαύξηση Περιουσίας. - Η μεταφορά χρημάτων σε Τράπεζα της Κύπρου (έμβασμα) συνιστά μεμονωμένη τραπεζική συναλλαγή, προϋποθέτει την ύπαρξη τραπεζικών καταθέσεων στην ημεδαπή και αποτελεί νόμιμο δικαίωμα διαχείρισης της περιουσίας του φορολογουμένου, οι δε φορολογικές αρχές, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων περί φορολογίας εισοδήματος, έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα στοιχεία των Τραπεζών, για τη διαπίστωση τόσο της ύπαρξης τραπεζικών καταθέσεων, όσο και του περιεχομένου τους και, επομένως, έχουν και δυνατότητα ελέγχου, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, της νομιμότητας του σχηματισμού κάποιου τραπεζικού λογαριασμού.

 • 2.

Συμβ. της Επικρατείας 1235/2021
Μεταβολή Φορολογικής Κατοικίας.- Για τη θεμελίωση της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης ενός φυσικού προσώπου, η φορολογική αρχή πρέπει να προβαίνει σε ειδικώς αιτιολογημένη κρίση αναφορικά με το εάν το πρόσωπο αυτό έχει κατοικία στην Ελλάδα, φέρουσα κατ' αρχήν και το βάρος απόδειξης των πραγματικών περιστατικών που τεκμηριώνουν επαρκώς, ενόψει των συνθηκών, την ύπαρξή της. Στην περίπτωση, εντούτοις, μεταβολής της επί μακρόν διατηρούμενης φορολογικής κατοικίας, το βάρος απόδειξης των θεμελιωτικών της αλλαγής αυτής περιστατικών φέρει ο φορολογούμενος, ο οποίος, πέραν των δικαιολογητικών της κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 67 παρ. 3 του ν. 4172/2013 εκδοθείσης κανονιστικής αποφάσεως μπορεί να προσκομίσει όσα στοιχεία είναι, κατά την εκτίμησή του, κρίσιμα για την απόδειξη της μεταβολής της φορολογικής του κατοικίας (ΣτΕ 2105/2018 και 1212/2018). Και στην περίπτωση, όμως, αυτή, της υποβολής αιτήματος για μεταβολή της φορολογικής κατοικίας, η διοίκηση, απορρίπτοντας το εν λόγω αίτημα, έχει υποχρέωση παράθεσης ειδικής αιτιολογίας για τη θεμελίωση της σχετικής κρίσεώς της, η οποία πρέπει να διατυπώνεται κατόπιν συνεκτιμήσεως όλων των πρόσφορων στοιχείων που ο φορολογούμενος προσκομίζει για την απόδειξη της κατοικίας του.

 • 3.

Συμβ. της Επικρατείας 242/2021
Η φορολογική διοίκηση φέρει το βάρος να αποδείξει τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν τη φορολογική κατοικία ενός φυσικού προσώπου. Ωστόσο, σε περίπτωση που φορολογούμενος αιτηθεί τη μεταβολή της φορολογικής του κατοικίας (η οποία έχει διατηρηθεί σε συγκεκριμένη δικαιοδοσία για μεγάλο χρονικό διάστημα), εκείνος επιφορτίζεται με την υποχρέωση να αποδείξει τα στοιχεία που θεμελιώνουν τους ισχυρισμούς του, προσκομίζοντας αντίστοιχα δικαιολογητικά έγγραφα. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, όμως, εάν η διοίκηση απορρίψει το εν λόγω αίτημα υποχρεούται να παραθέσει ειδική αιτιολογία προς υποστήριξη της απορριπτικής αυτής κρίσης της και να συνεκτιμήσει όλα τα στοιχεία που ο φορολογούμενος προσκομίζει για την απόδειξη της κατοικίας του. Κατά συνέπεια, σιωπηρή άρνηση της φορολογικής διοίκησης επί υποβολής αιτήματος μεταβολής φορολογικής κατοικίας κρίνεται μη νόμιμη.

 • 4.

Συμβ. της Επικρατείας 334/2021
Επαναπροσδιορισμός συζήτησης απορριφθέντων λόγω μη καταβολής παραβόλου ενδίκων μέσων.- Η διάταξη του άρθρου 382 του Ν. 4700/2020 «περί επανασυζήτησης των ασκηθέντων ενδίκων μέσων που απερρίφθησαν λόγω μη κατα- βολής του παραβόλου» είναι ανίσχυρη επί αιτήσεως ακυρώσεως. Ισχύει για φορολογικές και τελωνειακές εν γένει διαφορές ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

 • 5.

Συμβ. της Επικρατείας 713/2021
Δεν συνιστά συμπληρωματικό στοιχείο η εισφορά ποσού σε μετρητά στο κεφάλαιο της εταιρείας, δυνάμενο να οδηγήσει σε παρέκταση του χρόνου παραγραφής της φορολογικής αξιώσεως του Δημοσίου από πενταετία σε δεκαετία, διότι ο έλεγχος μπορούσε να εξετάσει την πηγή προέλευσης του ανωτέρω ποσού από νομίμως δημοσιευμένο καταστατικό της εταιρείας, το οποίο βρισκόταν πάντοτε στην διάθεσή του.

Συμβ. της Επικρατείας 713/2021
Παραγραφή - Συμπλρητωματικά Στοιχεία. - Στοιχεία για το υπόλοιπο ή/και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών του φορολογούμενου στην ημεδαπή

 • 7.

Συμβ. της Επικρατείας 686/2020
Έντοκη Επιστροφή Φόρων. - Ο φορολογούμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων με αίτημα να του επιστραφούν οι αχρεωστήτως καταβληθέντες φόροι ή με αίτημα να του καταβληθούν τόκοι για την ανωτέρω απαίτησή του, είναι δε επιτρεπτή η σώρευση στην προσφυγή του των δύο αυτών αιτημάτων. Το Δημόσιο υποχρεούται στην καταβολή τόκων ακόμη και αν δεν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα με την προσφυγή, αλλά υποβλήθηκε με ιδιαίτερη αίτηση μεταγενεστέρως.

 • 8.

Συμβ. της Επικρατείας 2261/2020
Εισόδημα απο την άσκηση επιχείρησης αγοραπωλησίας ακινήτων. - Δεν αποτελεί επιχείρηση αγοραπωλησίας ακινήτων κάθε αγορά και μεταπώληση ακινήτων από την οποία προκύπτει χρηματική ωφέλεια, αλλά η κατά σύστημα αγορά (ήτοι απόκτηση από επαχθή αιτία, προς την οποία εξομοιώνεται, για σκοπούς φορολογίας, και η κτήση κυριότητας ακινήτου δια χρησικτησίας, βλ. άρθρο 2 παρ. 3 του ν. 1587/1950) και εν συνεχεία πώληση ακινήτων κατά τρόπο εμφαίνοντα ότι από τον συνδυασμό των ενεργουμένων πράξεων αγορών και πωλήσεων ακινήτων επιδιώκεται ο πορισμός κέρδους (από τη διαφορά τιμών αγοράς και πωλήσεως) ή/ και κεφαλαίων χρησίμων για την άσκηση της εν λόγω επιχείρησης και όχι απλώς μέριμνα προς επωφελέστερη αξιοποίηση κεφαλαίων.

 • 9.

Συμβ. της Επικρατείας 1778/2020
Παραγραφή.- Η νομοθεσία περί φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων διέπεται από δικούς της ειδικούς κανόνες παραγραφής και επομένως δεν χωρεί εφαρμογή των περί παραγραφής διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος για την επιμήκυνση του χρόνου παραγραφής. Ειδικότερα, το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου μεταβίβασης ακινήτων παραγράφεται μετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους εντός του οποίου επιδόθηκε η δήλωση του φόρου μεταβίβασης (άρθρο 12 παρ. 3 του ΑΝ 1521/1950). Μόνο οι διαδικαστικές διατάξεις του Ν. 2238/1994 για την εν γένει διαδικασία βεβαίωσης του φόρου εφαρμόζονται και στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, εφόσον δεν ρυθμίζονται ειδικότερα. Για τα φορολογικά έτη από 1.1.2014 και εξής, η φορολογία μεταβίβασης ακινήτων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κώδικα φορολογικής διαδικασίας (ν. 4174/2013) που σήμερα προβλέπει την κατ' αρχήν πενταετή παραγραφή των φορολογικών υποθέσεων.

 • 10.

Συμβ. της Επικρατείας 1348/2020
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΕ ΗΜΕΔΑΠΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ. Δεν αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία και συνεπώς αφορμή για έλεγχο πέραν της 5ετίας, τα στοιχεία που αφορούν στην εκ μέρους του φορολογουμένου αγορά ή πώληση ακινήτων στην ημεδαπή, δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτά πρέπει να τίθενται υπόψη της Φορολογικής Διοίκησης τόσο πριν όσο και αμέσως μετά από την σύνταξη του οικείου συμβολαίου μεταβίβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7,13 και 14 του ν. 1587/1950.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Ζ' Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών Αριθ: ZM 520/2020
Μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο.- Σύμφωνα με το άρθρο 469 του νέου Π.Κ. τα ποσά που αποτελούν το αποκομισθέv ή επιδιωχθέν προϊόν των φορολογικών παραβάσεων του άρθρου 66 του Ν. 4174/2013 δεν συμπεριλαμβάνονται και δεν υπο- λογίζονται για τον προσδιορισμό της ποινικής ευθύ- νης του προσώπου για το αδίκημα της μη υποβολής χρεών ( αποφυγή ατόπου διπλής αξιολόγησης – ne bis in idem). Μοναδικό κριτήριο για την εφαρμογή του άρθρου 469 του Π.Κ. είναι η προέλευση των μη καταβληθέντων χρεών από τις παραπάνω παραβά- σεις και όχι η υποβολή μηνυτήριας αναφοράς για τα αδικήματα του άρθρου 66 Ν. 4174/2013. Κηρύσσε- ται αθώος ο κατηγορούμενος.

 • 2.

Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σύρου 112/2019
Παράβαση Απαγόρευσης Μεταφοράς Κεφαλαίων στο Εξωτερικό (CAPITAL CONTROLS). Κατά την διάρκεια φορολογικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι κατάστημα εστίασης προς διενέργεια συναλλαγών με τους πελάτες του είχε εφοδιαστεί με τερματική συσκευή πιστωτικών-χρεωστικών καρτών POS, για τη λειτουργία του οποίου είχε συνάψει σύμβαση με τραπεζικό ίδρυμα της αλλοδαπής. Κηρύσσεται αθώος ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης, διότι δεν αποδείχθηκε η ακριβής προέλευση των σχετικών τραπεζικών κινήσεων, δηλαδή η χώρα αποστολής των αντιστοίχων χρηματικών ποσών, ενώ από τον ίδιο λογαριασμό της αλλοδαπής, στον οποίο μέσω του POS κατέληγαν τα χρήματα, μεταφέρθηκε σε ελληνικούς λογαριασμούς πολλαπλάσιο χρηματικό ποσό κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Επικρατείας 1058/2020
Δεν είναι δυνατή η, κατ αναλογική εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε., παρέκταση της πενταετούς παραγραφής του άρθρου 57 παρ. 1 του Κ.Φ.Π.Α., σε περιπτώσεις που, κατά το τελευταίο έτος αυτής, περιήλθαν σε γνώση της φορολογικής αρχής κρίσιμα στοιχεία, δυνάμενα να στηρίξουν την επιβολή συμπληρωματικού φόρου προστιθέμενης αξίας, λόγω ανακρίβειας της οικείας δηλώσεως.

 • 2.

Συμβ. της Επικρατείας 1611/2020
Σε περίπτωση μη καταβολής ή μειωμένης καταβολής των τελών κυκλοφορίας καθώς και των τυχόν οφειλομένων προστίμων, δεν ευσταθεί αξίωση της φορολογικής Αρχής μετά την πάροδο πενταετίας από τη λήξη του ημερολογιακού έτους, για το οποίο οφείλονται. Ως εκ τούτου, η πενταετής προθεσμία για την βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας παρίσταται επαρκής για την άσκηση της εν λόγω εξουσίας της φορολογικής Αρχής, περαιτέρω δε και εύλογη.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Αρείου Πάγου 828/2020
Με τις διατάξεις του νέου Ποινικού Κώδικα (άρθρ. 469) που έχει εφαρμογή από 1.7.2019, θεραπεύεται το άτοπο της διπλής αξιολόγησης των αξιόποινων φορολογικών παραβάσεων, ήτοι τόσο κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, όσο και του άρθρου 8 του Ν. 4337/2015. Ήτοι επιλύεται το ζήτημα που είχε προκύψει στο παρελθόν και είχε ως αποτέλεσμα η ίδια φορολογική παράβαση από τον ίδιο δράστη να τιμωρείται βάσει δύο διαφορετικών ποινικών διατάξεων κατά παράβαση των βασικών διεθνών αρχών του ποινικού δικαίου. Αυτεπάγγελτη εφαρμογή από το δικαστήριο της επιεικέστερης διάταξης.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Επικρατείας 652/2020
Εκπτωση Φόρου Αλλοδαπής (Κύπρου) - Εισόδημα ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας, το οποίο προκύπτει στην Κύπρο και φορολογείται σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία, συνυπολογίζεται για την εξεύρεση του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος...

 • 2.

Συμβ. της Επικρατείας 1837/2020
ΕΠΙΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.- Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένα νομικό πρόσωπο έχει διαπράξει φοροδιαφυγή, για τη νόμιμη επιβολή μέτρων διασφάλισης του Δημοσίου κατά προσώπου που συμμετέχει στο όργανο διοίκησης εταιρείας (πρόεδρος Δ.Σ., διαχειριστής, εκκαθαριστής κ.λπ.) δεν αρκεί απλά η ιδιότητα του μέλους αλλά, επιπρόσθετα, η φορολογική αρχή οφείλει να αποδείξει ότι το εν λόγω πρόσωπο έχει πράγματι ασκήσει, διαρκώς ή προσωρινά, συγκεκριμένα καθήκοντα διοικήσεως ή διαχειρίσεως της εταιρείας.

 • 3.

Συμβ. της Επικρατείας 2816/2020
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΩΣ ΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ.- Οι προσωπικώς και αλληλεγγύως ευθυνόμενοι κατά νόμον για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων νομικών προσώπων ή οντοτήτων νομιμοποιούνται, υπό την ιδιότητά τους αυτή, να ασκήσουν προσφυγή κατά της απόρριψης της ενδικοφανούς τους προσφυγής, με την οποία, κατ’ ενάσκηση δυνατότητας παρεχόμενης εκ του νόμου (άρθρο 50 παρ. 7 του Κ.Φ.Δ.), εστράφησαν κατά της πράξης της φορολογικής αρχής που εκδόθηκε σε βάρος του κυρίως υπόχρεου νομικού προσώπου. Κατά τις ειδικότερες κρίσεις του Δικαστηρίου, η δυνατότητα δικαστικής αμφισβήτησης της νομιμότητας της απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής, από την οποία, άλλωστε, ο νόμος δεν εισάγει καμία εξαίρεση, παρίσταται, κατά τούτο, αναγκαίο συμπλήρωμα του αντίστοιχου διαδικαστικού δικαιώματος που παρέχεται στους προσωπικώς και αλληλεγγύως ευθυνόμενους, οι οποίοι, λόγω της συμμετοχής τους στη διοικητική διαδικασία που προηγείται της οριστικοποίησης της φορολογικής οφειλής του νομικού προσώπου, νομιμοποιούνται ενεργητικώς για την άσκηση προσφυγής κατά της πράξης, με την οποία περατώνεται η προβλεπόμενη εκ του νόμου ενδικοφανής διαδικασία.

 • 4.

Συμβ. της Επικρατείας 1778/2020
Εφόσον τα της παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή φόρου μεταβίβασης ακινήτων και τα της παρέκτασης αυτής ρυθμίζονται ειδικώς (στην παρ. 3 του άρθρου 12 του α.ν. 1521/1950), δεν εφαρμόζονται στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων περιπτώσεις παρέκτασης της προθεσμίας παραγραφής προβλεπόμενες στη φορολογία εισοδήματος.

 • 5.

Συμβ. της Επικρατείας 498/2020 (7μελούς)
Ενεργητική νομιμοποίηση αλληλεγγύως ευθυνόμενων προσώπων για άσκηση προσφυγής. Οι προσωπικώς και αλληλεγγύως ευθυνόμενοι για τις φορολογικές υποχρεώσεις του νομικού προσώπου, οι οποίοι, άλλωστε, πρέπει να μνημονεύονται στην καταλογιστική του φόρου πράξη (βλ. άρθρο 37 περ. θ του Κ.Φ.Δ.)νομιμοποιούνται, υπό την ιδιότητά τους αυτή, να ασκήσουν προσφυγή κατά της απόρριψης της ενδικοφανούς τους προσφυγής, με την οποία, κατ ενάσκηση δυνατότητας παρεχόμενης εκ του νόμου, εστράφησαν κατά της εκδοθείσης σε βάρος του νομικού προσώπου καταλογιστικής πράξης της φορολογικής αρχής.

 • 6.

Συμβ. της Επικρατείας 320/2020 (7μελούς)
Φορολογικό πιστοποιητικό άρθρου 82 παρ. 5 Ν. 2238/1994 (Τώρα άρθρου 65Α Ν. 4174/2013). Δεν είναι νόμιμος ο επανέλεγχος από την Φορολογική Διοίκηση των διαχειριστικών χρήσεων για τις οποίες είχε εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό από νόμιμους ελεγκτές χωρίς επιφύλαξη και οι οποί ες χρήσεις είχαν περαιωθεί δυνάμει της ΑΥΟ Πολ. 1159/22.07.2011. Οι διατάξεις της ως άνω υπουργικής απόφασης και των διατάξεων, κατ εξουσιοδότηση των οποίων εκδόθηκε, δεν αντίκεινται στο Σύνταγμα. Contra μειοψηφία του Παρέδρου και εισηγητή Ι. Δημητρακόπουλου.

 • 7.

Συμβ. της Επικρατείας 432/2020 (7μελούς)
Παραγραφή. Η προθεσμία παραγραφής στα τέλη χαρτοσήμου είναι 5ετής και όχι 20ετής, καθόσον στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις περί παραγραφής του Αστικού Κώδικα, όπως η διάταξη του άρθρου 249 Α.Κ. που ορίζει «εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, οι αξιώσεις παραγράφονται σε 20 χρόνια». Η διάταξη αυτή αφορά αστικές σχέσεις και δεν διέπει φορολογικές διαφορές.

 • 8.

Συμβ. της Επικρατείας 1925/2020
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΛΗΨΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ. ΒΑΡΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ.- Όταν αποδίδεται σε ορισμένο επιτηδευματία η παράβαση της λήψεως εικονικού, κατά τ’ ανωτέρω, φορολογικού στοιχείου, υπό την έννοια ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η συναλλαγή στην οποία αυτό αναφέρεται, ή ότι έχει μεν πραγματοποιηθεί η συναλλαγή, όχι όμως όπως εμφανίζεται με τον φερόμενο ως εκδότη του στοιχείου, η φορολογική αρχή βαρύνεται, κατ’ αρχήν, με την απόδειξη της εν λόγω εικονικότητας. Προς τούτο, αρκεί, κατ’ αρχήν να αποδείξει είτε ότι ο εκδότης του στοιχείου είναι πρόσωπο φορολογικώς ανύπαρκτο, δηλαδή πρόσωπο που δεν είχε δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύματός του, ούτε είχε θεωρήσει στοιχεία στην αρμόδια φορολογική αρχή (οπότε ο λήπτης βαρύνεται πλέον να αποδείξει την αλήθεια της συναλλαγής και την καλή του πίστη κατά το χρόνο της), είτε ότι ο εκδότης του στοιχείου είναι πρόσωπο φορολογικώς μεν υπαρκτό, αλλά συναλλακτικώς ανύπαρκτο, ή ότι, ενόψει των επιχειρηματικών του δυνατοτήτων, όπως προκύπτουν από τη συνολική εκτίμηση της συναλλακτικής του συμπεριφοράς και της φύσεως και του κύκλου των εργασιών του, δεν είναι δυνατόν να ήταν σε θέση να εκπληρώσει την επίμαχη παροχή (οπότε, και πάλι, ο λήπτης του φορολογικού στοιχείου βαρύνεται να αποδείξει την αλήθεια της συναλλαγής, δηλαδή ότι αυτή πραγματοποιήθηκε μεταξύ αυτού και του φερόμενου ως εκδότη, όπως περιγράφεται στο στοιχείο).

 • 9.

Συμβ. της Επικρατείας 1587/2019
Προσαυξήσεις περιουσίας. Η μεταφορά με έμβασμα χρηματικού ποσού από τραπεζικό λογαριασμό του φορολογούμενου (στον οποίο δεν υπάρχει συνδικαιούχος) σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό του ίδιου προσώπου δεν ενέχει προσαύξηση της περιουσίας του. Κρίσιμος χρόνος.Κρίσιμος δεν είναι, τουλάχιστον κατ’ αρχήν, ο χρόνος διενέργειας του εμβάσματος, αλλά ο χρόνος της κατάθεσης του επίμαχου ποσού ( ή σε περίπτωση τμηματικής κατάθεσής του ο χρόνος που κατατέθηκε καθένα από τα τμήματά του στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, μέσω του οποίου έγινε το έμβασμα, είτε ο προγενέστερος αυτού χρόνος κατά τον οποίο (προκύπτει ότι) επήλθε η αντίστοιχη προσαύξηση της περιουσίας του.

 • 10.

Συμβ. της Επικρατείας 1339/2019
Παραγραφή επί καταλογιστικής πράξης προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς. Τα ευκαιριακά νομοθετήματα (ν. 3790/1999, άρθρο 10, Ν. 3842/2010, άρθρο 82 εδ. α και Ν. 3862/2010, άρθρο 92 παρ. 3 εδ. β) που παρατείνουν το δικαίωμα του Δημοσίου να επιβάλλει φόρο κατά 6 μήνες ή ένα χρόνο, αντίκεινται στις διατάξεις του Συντάγματος διότι παρατείνουν την προθεσμία παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου, αναγόμενων σε ημερολογιακά έτη, προγενέστερα του προηγούμενου της δημοσίευσης των σχετικών νόμων, ετών.

 • 11.

Συμβ. της Επικρατείας 1020/2019
Παράβολο – Η υποχρέωση καταβολής αναλογικού παραβόλου ως προϋπόθεση του παραδεκτού της προσφυγής στις χρηματικού αντικειμένου φορολογικές εν γένει διαφορές (άρθρ. 277 παρ. 3 και 4 του Ν. 2717/1999), συνιστά θεμιτό περιορισμό του κατά το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος και 6 παρ. 1 της Ε.Σ.Δ.Α. δικαιώματος δικαστικής προστασίας. Εξάλλου εφόσον η διαφορά αυτή εμπίπτει στις φορολογικές διαφορές, εφαρμόζονται πλήρως οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και ως αποτέλεσμα αυτού δεν υπάρχει η δυνατότητα για συμπλήρωση του υπολειπόμενου ποσού παραβόλου κατόπιν πρόσκλησης του φορολογούμενου.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Σύρου 480/2019
Μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο.- Τα ποσά που αποτελούν το αποκομισθέv ή το επιδιωχθέν προϊόν των αξιοποίνων φορολογικών παραβάσεων αποκλείονται πλέον από την αντικειμενική υπόσταση του άρθρου 25 Ν.1882/1990. Οφειλές από μη καταβολή Φ.Π.Α. και φόρου εισοδήματος δεν συμπεριλαμβάνονται και δεν υπολογίζονται για τον προσδιορισμό της ευθύνης της κατηγορουμένης και, επομένως, κηρύσσεται αθώα.

 • 2.

Απόφ. ΔΕΔ 3188/25.11.2019
Απαλλαγές. Επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε φορολογούμενο με νέα δραστηριότητα της οποίας ο ΚΑΔ έχει τέσσερα και επιπλέον ψηφία ίδια με τη δραστηριότητα που ασκούσε πέραν της πενταετίας.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Επικρατείας 1686/2019
Δικαίωμα ένδικης προστασίας - Παραδεκτό λόγων προσφυγής σε φορολογικές διαφορές - Σχέση με ενδικοφανή προσφυγή

 • 2.

Συμβ. της Επικράτειας 355/2019 (7μελούς)
Μείωση φορολογητέας αξίας επί ανείσπρακτων απαιτήσεων. Δικαίωμα ανακτησιμότητας. Οι διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 5α του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000) ερμηνευόμενες υπό το φως α) της θεμελιώδους αρχής που απορρέει από την οδηγία 2006/112/ΕΚ και έκφραση της οποίας αποτελεί και η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 90 αυτής, ότι η βάση επιβολής του φόρου συνίσταται στην πράγματι ληφθείσα αντιπαροχή και ότι, ως εκ τούτου, η φορολογική αρχή δεν μπορεί να εισπράξει ως ΦΠΑ ποσό υψηλότερο εκείνου που εισέπραξε ο υποκείμενος στον φόρο, β) του σκοπού για τον οποίο παρέχεται η, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 90 της ανωτέρω οδηγίας, ευχέρεια παρεκκλίσεως από το δικαίωμα μειώσεως της βάσης επιβολής του φόρου (που ισχύει μόνο στην περίπτωση ολικής ή μερικής μη καταβολής του τιμήματος), ο οποίος, ειδικότερα, συνίσταται στο να παρέχεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να αντιμετωπίζουν - υπό τον όρο τηρήσεως των (θεμελιωδών στο δίκαιο της Ενωσης) αρχών της αναλογικότητας και της ισότητας, έχουν την έννοια ότι παρέχεται δικαίωμα μειώσεως της βάσης επιβολής του φόρου “λόγω ολικής ή μερικής μη πληρωμής του τιμήματος” σε κάθε περίπτωση όπου, μετά την πραγματοποίηση των φορολογητέων πράξεων, ο υποκείμενος στον φόρο ευλόγως επικαλείται ότι, κατά πάσα πιθανότητα, στο πλαίσιο νομοθετικών ρυθμίσεων που αποβλέπουν στην αντιμετώπιση της εμπορικής αφερεγγυότητας του αντισυμβαλλομένου του (πτώχευση, εξυγίανση, θέση σε ειδική διαχείριση), δεν θα εισπράξει την αντιπαροχή ή μέρος αυτής και ότι, συνεπώς, το χρέος δε θα εξοφληθεί, προσκομίζει δε στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται, κατά την κρίση της φορολογικής αρχής ή των διοικητικών δικαστηρίων, η ιδιαιτέρως πιθανή παρατεταμένη χρονική διάρκεια της μη καταβολής, επιφυλασσομένης, ωστόσο, της δυνατότητας επανεκτιμήσεως της (κατά τα ανωτέρω μειωθείσας) βάσης επιβολής του φόρου προς το υψηλότερο, σε περίπτωση που υπάρξει μεταγενέστερη (εν όλω ή εν μέρει) καταβολή της αντιπαροχής.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Δ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών: ΔΤ 3429/2019
Μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο. Εφαρμογή άρθρου 469 Νέου Ποινιού Κώδικα (Ν. 4619/2019). Κηρύσσεται αθώος ο κατηγορούμενος για μη καταβολή ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, χωρίς να ασκεί έννομη επιρροή ότι για ορισμένα από αυτά τα χρέη δεν έχουν υποβληθεί μηνυτήριες αναφορές για τις αντίστοιχες φορολογικές παραβάσεις του άρθρου 66 Ν. 4174/2013.

 • 2.

Γ Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών 6907/2019
ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ. ΕΥΜΕΝΕΣΤΕΡΗ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ (άρθρο 469 νέου Ποινικού Κώδικα). Ποια χρέη δεν συμπεριλαμβάνονται και δεν υπολογίζονται για τον προσδιορισμό της ευθύνης του οφειλέτη με προέλευση από τα τυποποιούμενα στο άρθρο 66 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/201) ποινικά αδικήματα αλλά και από προβλεπόμενα στα άρθρα 17, 18 και 19 του προϊσχύσαντος Κώδικα Διοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων (Ν. 2523/1997). Αθώωση κατηγορουμένου.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Επικρατείας 1895/2018
Εμμεσες αποδείξεις ύπαρξης φορολογητέας ύλης.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Διοικ. Εφετ. Αθηνών 3883/2018 (Τριμ.)
Εικοσαετής παραγραφή. Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας περί εικοσαετούς παραγραφής στις χρήσεις πριν τη θέση σε ισχύ (1.1.2014) του εν λόγω Κώδικα, αντίκεινται στις εξει- δικεύουσες την αρχή της ασφαλείας του δικαίου διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 78 του Συντάγματος, διότι οι μεν αναφερόμενες στην 5η σκέψη παρατείνουν την προθεσμία παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου που ανάγονται σε ημερολογιακό έτος προγενέστερο του προηγουμένου της δημοσιεύσεως των σχετικών νόμων έτους, οι δε αναφερόμενες στην 6η σκέψη εντάσσουν στην εικοσαετή παραγραφή υποθέσεις, φοροδιαφυγής χρήσεων προγενέστερων του προηγουμένου της δημοσίευσης του Κώδικα αυτού έτους.

 • 2.

Απόφ. ΔΕΔ 4237/08.09.2018
Αμειβόμενοι με μπλοκάκι Ο τρόπος φορολογίας που προβλέπεται στην περ. στ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ΚΦΕ (αμειβόμενοι με μπλοκάκι) δεν είναι δυνητικός.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Επικρατείας 389/2018
Αυτεπάγγελτος έλεγχος πλημμελειών διοικητικής πράξης. Επί φορολογικών ή τελωνειακών διαφορών η έκταση της εξουσίας του δικαστηρίου κατά το άρθρο 79 του ΚΑΔ περιορίσθηκε, με το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 3900/2010, όπως ρητώς αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση επί του οικείου νομοσχεδίου, «με άξονα την οικονομία της δίκης και την αποφυγή παρελκυστικής επικλήσεως τυπικών πλημμελειών και άσκοπης παρατάσεως εκκρεμοτήτων σε διαφορές που από τη φύση τους προσφέρονται ιδιαίτερα σε τέτοιες καθυστερήσεις» στην παράβαση δεδικασμένου, αποκλειόμενου, επομένως, υπό την ισχύ της ως άνω διατάξεως, του αυτεπαγγέλτου ελέγχου τυχόν πλημμελειών περί την νόμιμη βάση των πράξεων των ανωτέρω κατηγοριών.

 • 2.

Συμβ. της Επικρατείας 287/2018
Μέτρα άρθρου 14 Ν. 2523/1997 για τη διασφάλιση του δημοσίου. Σε περίπτωση που πράξη επιβολής προστίμου για παράβαση του Κ.Β.Σ., όπως για έκδοση εικονικού φορολογικού στοιχείου, ακυρωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, λόγω παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση και κοινοποίηση τέτοιας πράξης, καθίσταται μη νόμιμη και η συναφής πράξη επιβολής μέτρων διασφάλισης του άρθρου 14 του ν. 2523/1997.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 89/2018
Δυνατότητα έκδοσης πράξεων προσδιορισμού φόρου εντός δεκαετίας δυνάμει συμπληρωματικών στοιχείων που περιέρχονται σε γνώση της φορολογικής διοίκησης εντός πενταετίας μετά την έκδοση της αρχικής πράξης προσδιορισμού φόρου

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Επικρατείας 1465/2018
Εξωλογιστικός προσδιορισμός αποτελεσμάτων. Για τον προσδιορισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων εξωλογιστικώς, δεν είναι αναγκαίο να καταλογίζεται πρόθεση απόκρυψης εσόδων ή να ερευνάται εάν οι διαπιστωθείσες πλημμέλειες οφείλονται σε συγγνωστή πλάνη ή παραδρομή, αλλά αρκεί πρωτίστως να διαπιστώνεται αιτιολογημένα η αδυναμία διενέργειας λογιστικού προσδιορισμού. Εν προκειμένω το δικάσαν Διοικητικό Εφετείο, αναφέρθηκε αόριστα στο είδος και τη βαρύτητα της παράβασης, δίχως να εκφέρει, δική του, ειδικώς αιτιολογημένη κρίση, αναφορικά με την έκταση της παράβασης και την ουσιώδη επιρροή της, σε σχέση με τα προκύπτοντα από τα τηρούμενα βιβλία της φορολογούμενης εταιρείας, οικονομικά δεδομένα.

 • 2.

Συμβ. της Επικρατείας 1890/2018
Συμπληρωματικά στοιχεία - δεκαετής παραγραφή. Η παραγραφή καθίσταται δεκαετής, σε περίπτωση στην οποία η διαπίστωση της ανακρίβειας της δήλωσης και η επιβολή του διαφυγόντος φόρου και της χρηματικής κύρωσης στηρίζονται σε στοιχεία συμπληρωματικά που περιήλθαν στην αρμόδια για τον καταλογισμό φορολογική αρχή μετά την πενταετία. Τούτο δε ανεξαρτήτως αν είχε πραγματοποιηθεί σχετική εγγραφή, αρχική ή συμπληρωματική, στη φορολογία εισοδήματος ή αν η εγγραφή αυτή οριστικοποιήθηκε ή όχι. Συνεπώς, όσον αφορά τη χρήση του έτους 2006, η παραγραφή καθίσταται δεκαετής στην ανωτέρω περίπτωση, ακόμα κι αν δεν είχε εκδοθεί αρχικό φύλλο ελέγχου εντός πενταετίας από το τέλος του έτους εντός του οποίου έληξε η προθεσμία για την επίδοση της οικείας δήλωσης (ήτοι, ανεξάρτητα από το εάν είχε διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος ή όχι, μέσα στην πενταετία αυτή). Συνακόλουθα, η διάταξη του άρθρου 13 παρ. 6 του ν. 3522/2006 αποδίδει, κατ ουσίαν, κανόνα συναγόμενο ήδη από το ισχύον πριν από τη δημοσίευση του νόμου αυτού νομικό πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 84 παρ. 4 και 68 παρ. 2 του ΚΦΕ.

 • 3.

Συμβ. της Επικρατείας 1347/2018 (7μελούς)
Παραγραφή επί παραβάσεων Κ.Β.Σ. σε περίπτωση συμπληρωματικών στοιχείων. Η προθεσμία του χρόνου παραγραφής υποθέσεων που αφορούν παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων καθίσταται δεκαετής, εφόσον οι παραβάσεις διαπιστώνονται από συμπληρωματικά στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση της Φορολογικής Αρχής μετά την πενταετία από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου που έπεται εκείνης, στην οποία αφορά η παράβαση και τούτο ανεξαρτήτως αν πραγματοποιήθηκε σχετική εγγραφή, αρχική ή συμπληρωματική, στη φορολογία εισοδήματος ή αν η εγγραφή αυτή οριστικοποιήθηκε ή όχι, αρκεί η πράξη επιβολής προστίμου να εκδοθεί και κοινοποιηθεί εντός της προβλεπομένης από το άρθρο 84 παρ. 4 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/94) δεκαετούς προθεσμίας από το τέλος της ανωτέρω διαχειριστικής περιόδου.

 • 4.

Συμβ. της Επικρατείας 330/2018
Η απόφαση του ΣτΕ 330/2018 αναφορικά με τη χωριστή υποβολή φορολογικής δήλωσης των συζύγων.

 • 5.

Συμβ. της Επικρατείας 172/2018 (7μελούς)
Παραγραφή - Συμπληρωματικά στοιχεία - Ανώνυμη καταγγελλία. Δεν αποτελούν συμπληρωματικά στοιχεία που να δικαιολογούν την έκδοση συμπληρωματικού φύλλου ή την παράταση του χρόνου παραγραφής, η ανώνυμη καταγγελία στις φορολογικές αρχές για φοροδιαφυγή και η πληροφοριακή έκθεση ελέγχου φορολογίας εισοδήματος του ΣΔΟΕ. Επίσης δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 84 παρ. 4 εδ. τελευταίο του Ν. 2238/94, κατά την οποία συμπληρωματικά στοιχεία που περιέρχονται στη Δ.Ο.Υ. το τελευταίο έτος της παραγραφής, ο χρόνος αυτής παρατείνεται για ένα ακόμη έτος, εφόσον δεν υφίστανται συμπληρωματικά στοιχεία. Και μειοψηφία Μιχ. Πικραμένου και Όλγας Βασιλάκη.

 • 6.

Συμβ. της Επικρατείας 432/2017
Εξασφάλιση συμφερόντων δημοσίου. Μέτρα άρθρου 14 Ν. 2523/1997. Τα μέτρα αυτά επιτρεπτώς επιβάλλονται αναδρομικά, δηλαδή σε σχέση με αποδιδόμενες παραβάσεις που ανάγονται σε χρόνο προγενέστερο της θέσπισης της ανωτέρω ρύθμισης, χωρίς να παραβιάζεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. Τα μέτρα αυτά δεν έχουν γνήσιο κυρωτικό χαρακτήρα που περιορίζουν θεμιτά την οικονομική και επαγγελματική ελευθερία του φορολογούμενου.

 • 7.

Συμβ. της Επικρατείας 432/2017
Εξασφάλιση συμφερόντων δημοσίου. Μέτρα άρθρου 14 Ν. 2523/1997. Τα μέτρα αυτά επιτρεπτώς επιβάλλονται αναδρομικά, δηλαδή σε σχέση με αποδιδόμενες παραβάσεις που ανάγονται σε χρόνο προγενέστερο της θέσπισης της ανωτέρω ρύθμισης, χωρίς να παραβιάζεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. Τα μέτρα αυτά δεν έχουν γνήσιο κυρωτικό χαρακτήρα που περιορίζουν θεμιτά την οικονομική και επαγγελματική ελευθερία του φορολογούμενου.

 • 8.

Συμβ. της Επικρατείας 2556/2018
Αποσβέσεις Η κατά νόμο «υποχρεωτικότητα» της διενέργειας αποσβέσεων για την κάλυψη της φθοράς της κινητής και ακίνητης περιουσίας της επιχειρήσεως, δεν συνεπάγεται δυνατότητα της φορολογικής Αρχής να αφαιρεί από τα έσοδα αυτά, ποσά αντιστοιχούντα σε μη εμφανιζόμενες στα βιβλία των επιχειρήσεων αποσβέσεις.

 • 9.

Συμβ. της Επικρατείας 167/2018 (7 μελούς)
Εννοια μόνιμης εγκατάστασης. Για να υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση του υποκειμένου στην Ελλάδα απαιτείται (και αρκεί) η αλλοδαπή εταιρεία να διαθέτει στην Ελλάδα, έστω και μέσω θυγατρικής ή συνδεδεμένης επιχείρησης ή πάγιου εμπορικού εταίρου ή υπεργολάβου, αλλά, -πάντως, κατά τρόπο αρκούντως μόνιμο και όχι απλώς ευκαιριακό, την αναγκαία οργανωτική και υλική υποδομή, ανθρώπινο και τεχνικό δυναμικό, που είναι αναγκαία για τη άσκηση της υποκείμενης στον φόρο δραστηριότητάς του (ή για την παροχή υπηρεσιών παρεπόμενων, πλην αναγκαίων για την κύρια παροχή). Δεν ασκεί δε επιρροή αν σύμβαση μεταξύ δύο κρατών μελών περί αποφυγής της διπλής φορολογίας εισοδήματος ορίζει την μόνιμη εγκατάσταση με τρόπο διαφορετικό.

 • 10.

Συμβ. της Επικρατείας 1440/2018 (7μελούς)
Επίδομα αλλοδαπής – Το επίδομα αυτό δεν υπόκειται σε φόρο, λόγω του αποζημιωτικού του χαρακτήρα. Αίτηση προς τη φορολογική αρχή ή προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια με αίτημα την αναζήτηση του επί το ανωτέρω επιδόματος φόρου εισοδήματος ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ενέχει αναγκαίως μερική ανάκληση της δήλωσης της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης.

 • 11.

Συμβ. της Επικρατείας 403/2018
Παραγραφή επί ΦΠΑ Οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3697/2008, του άρθρου 10 του ν. 3790/2009 και του άρθρου 82 του ν. 3842/2010 (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 92 παρ. 3 περ. β του ν. 3862/2010) αντίκεινται στις εξειδικεύουσες την (απορρέουσα από την αρχή του κράτους δικαίου) αρχή της ασφάλειας δικαίου διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 78 του Συντάγματος, διότι παρατείνουν την προθεσμία παραγραφής φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου αναγομένων σε ημερολογιακά έτη προγενέστερα του προηγουμένου της δημοσιεύσεως των σχετικών νόμων ετών. (ΣτΕ 1738/2017 Ολομ.). Στην προκειμένη περίπτωση, ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξεως προσδιορισμού ΦΠΑ, χρήσεως 2002, ο οποίος άρχισε στις 31.12.2003 (τέλος του έτους μέσα στο οποίο έληξε η προθεσμία για την υποβολή της εκκαθαριστικής δηλώσεως -10η ημέρα του πέμπτου μήνα της επόμενης χρήσεως) και έληγε αρχικώς με την πάροδο της πενταετίας στις 31.12.2008, παρατάθηκε νομίμως, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 3697/2008, μέχρι τις 31.12.2009, και επομένως, είχε συμπληρωθεί κατά το χρόνο εκδόσεως (20.9.2010) και κοινοποιήσεως (23.9.2010) της προσβαλλόμενης πράξης προσδιορισμού Φ.Π.Α.

 • 12.

Συμβ. της Επικρατείας 1438/2018 (7μελούς)
Εφαρμογή ευμενέστερου καθεστώτος άρθρου 49 Ν. 4509/2017. Απάντηση σε προδικαστικά ερωτήματα. Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης φορολογικής κύρωσης εξετάζεται από το δικαστήριο της προσφυγής όχι αυτεπαγγέλτως, αλλά μόνον κατόπιν προβολής (με το δικόγραφο της προσφυγής ή με δικόγραφο προσθέτων λόγων προσφυγής) αντίστοιχου λόγου από τον προσφεύγοντα, ο οποίος βαρύνεται να επικαλεσθεί την εν λόγω αρχή κατά τρόπο ειδικό και ορισμένο, προσδιορίζοντας τη νεότερη ρύθμιση, η οποία άγει, κατά τους ισχυρισμούς του, σε ελαφρύτερη γι’ αυτόν κύρωση, ενόψει των συνθηκών της περίπτωσής του.

 • 13.

Συμβ. της Επικρατείας 1734/2018 (7μελούς)
Συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης για το κρασί. Ακύρωση της ΑΥΟ ΔΕΦΚ Φ Β 5026381/16.12.2015. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 8 της προσβαλλόμενης αποφάσεως, που επιβάλλουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο κρασί, στερούνται εξουσιοδοτικού ερείσματος και συνεπώς ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβλήθηκε και εισπράττεται επί παρανόμου φορολογικού αντικειμένου

 • 14.

Συμβ. της Επικρατείας 1519/2018
Επίδοση έκθεσης κατάσχεσης προς αναρμόδιο πρόσωπο. Η επίδοση της έκθεσης κατάσχεσης γίνεται νομίμως σε υπάλληλο μόνον εφόσον βεβαιώνεται στην έκθεση επιδόσεως ότι ο επιδίδων δεν βρήκε το νόμιμο εκπρόσωπο της προς ην η επίδοση εταιρείας στο γραφείο του στο κατάστημα της εταιρείας, όπου τον αναζήτησε. Περίπτωση κατά την οποία η έκθεση κατάσχεσης επιδόθηκε και υπογράφτηκε από τον οικονομικό διευθυντή της εταιρείας, χωρίς να βεβαιώνεται στο επιδοτήριο ότι αναζητήθηκε αλλά δεν αναυρέθηκε ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής. Είναι δε αδιάφορο το γεγονός ότι ο οικονομικός διευθυντής είναι αρμόδιος για τα λογιστικά και φορολογικά θέματα της εταιρείας.

 • 15.

Συμβ. της Επικρατείας 1897/2018 (7μελούς)
Βάρος απόδειξης Το βάρος απόδειξης για την στοιχειοθέτηση φορολογικής παράβασης, φέρει κατ’ αρχήν η φορολογική Διοίκηση. Προδικαστική απόφαση. Προβολή νέων ισχυρισμών. Εφόσον σε εκτέλεση της οικείας προδικαστικής απόφασης του δικαστηρίου, η καθής φορολογική αρχή εισφέρει νέα πραγματικά στοιχεία, ο προσφεύγων δικαιούται, να εκθέσει, δια υπομνήματος, τις απόψεις του επί των νέων αυτών στοιχείων, και να τα αντικρούσει, διατυπώνοντας σχετικούς νέους ισχυρισμούς. Έλεγχος τραπεζικών λογαριασμών. Κέρδη από νομικό παίγνιο. Δεν απαιτείται να έχει συμπεριλάβει ο ελεγχόμενος τα κέρδη από νόμιμο παίγνιο στη δήλωσή του φορολογίας εισοδήματος του έτους κτήσης τους, προκειμένου να δικαιολογήσει την προέλευση χρηματικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του.

 • 16.

Συμβ. της Επικρατείας 1897/2018 (7μελούς)
Βάρος απόδειξης Το βάρος απόδειξης για την στοιχειοθέτηση φορολογικής παράβασης, φέρει κατ’ αρχήν η φορολογική Διοίκηση. Προδικαστική απόφαση. Προβολή νέων ισχυρισμών. Εφόσον σε εκτέλεση της οικείας προδικαστικής απόφασης του δικαστηρίου, η καθής φορολογική αρχή εισφέρει νέα πραγματικά στοιχεία, ο προσφεύγων δικαιούται, να εκθέσει, δια υπομνήματος, τις απόψεις του επί των νέων αυτών στοιχείων, και να τα αντικρούσει, διατυπώνοντας σχετικούς νέους ισχυρισμούς. Έλεγχος τραπεζικών λογαριασμών. Κέρδη από νομικό παίγνιο. Δεν απαιτείται να έχει συμπεριλάβει ο ελεγχόμενος τα κέρδη από νόμιμο παίγνιο στη δήλωσή του φορολογίας εισοδήματος του έτους κτήσης τους, προκειμένου να δικαιολογήσει την προέλευση χρηματικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του.

 • 17.

Συμβ. της Επικρατείας 2105/2018
Εννοια και μεταβολή της φορολογικής κατοικίας Ποια στοιχεία προσδιορίζουν την έννοια της κατοικίας. Βάρος απόδειξης της φορολογικής αρχής των πραγματικών περιστατικών που τεκμηριώνουν επαρκώς την ύπαρξή της και βάρος απόδειξης του φορολογουμένου των θεμελιωτικών περιστατικών της αλλαγής. Τεκμήριο φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα για τα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στη Χώρα για διάστημα που είναι μεγαλύτερο του ημίσεος ενός πλήρους ημερολογιακού έτους, συνυπολογιζομένων και ολιγοήμερων διαστημάτων απουσίας στο εξωτερικό. Κέντρο ζωτικών συμφερόντων ως κριτήριο για τον καθορισμό της φορολογικής κατοικίας. Παράλειψη συνεκτίμησης από την φορολογική αρχή των στοιχείων που συνυπέβαλε ο αιτών με την αίτησή του, περιοριζόμενη μη νομίμως στην απλή επίκληση της κατοικίας της συζύγου και του ανήλικου τέκνου του*

 • 18.

Συμβ. της Επικρατείας 2465/2018 (7μελούς)
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης άρθρου 29 Ν. 3986/2011. Η εν λόγω εισφορά δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως έκτακτη ή προσωρινή, εφόσον επιβαλλόταν επί 6 συναπτά φορολογικά έτη και στο τέλος ενσωματώθηκε στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ως άρθρο 43Α και επιβάλλεται πλέον χωρίς χρονικό όριο. Η εισφορά αυτή συνιστά φόρο ο οποίος εμπίπτει στο πεδίο του άρθρου Ι της ΣΑΔΦ μεταξύ Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας.

 • 19.

Συμβ. της Επικρατείας 170/2018
Παραγραφή Η απόφαση 1738/2017 της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας περί αντισυνταγματικότητας των διατάξεων που επιμηκύνουν την παραγραφή, έχει εφαρμογή και στις υποθέσεις που αφορούν τις δηλώσεις του φόρου κληρονομιών. Συνεπώς και η διάταξη του άρθρου 10 του Ν. 3790/2009, με την οποία είχε παραταθεί ο χρόνος παραγραφής του άρθρου 102 παρ. 1 του Ν.Δ. 118/1973 και του αντίστοιχου άρθρου 102 παρ. 1 του νόμου 2931/2001 «Κώδικας Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών» αντίκειται στις διατάξεις του Συντάγματος.

 • 20.

Συμβ. της Επικρατείας 1740/2018
Ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 61 παρ. 5 του ΚΦΕ (2238/1994). Στη διατυπούμενη στη φορολογική δήλωση επιφύλαξη πρέπει να παρατίθενται συγκεκριμένα οι λόγοι, καθώς και το ύψος και η φύση των σχετικών κονδυλίων, ώστε να μπορεί η φορολογική αρχή να αποφανθεί επί αυτής, άλλως η επιφύλαξη θεωρείται ανύπαρκτη και δεν δύναται να γίνει δεκτή

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΓ 22-17/253
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (φοροδιαφυγή). Αρχειοθέτηση μηνυτήριας αναφοράς από τον εισαγγελέα πρωτοδικών. Τίθεται στο αρχείο κατ’ άρθρο 43 παρ. 2 εδαφ. β’ Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με έγκριση του Εισαγγελέα Εφετών και χωρίς να ασκηθεί ποινική δίωξη μετά το πέρας προκαταρκτικής εξέτασης η δικογραφία που σχηματίσθηκε κατόπιν διαβίβασης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, διάταξης του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με την οποία δεσμεύτηκαν ακίνητα φορολογουμένης ως προϊόντα αξιόποινης φοροδιαφυγής διότι προέκυψε ότι τα δεσμευθέντα αποκτήθηκαν σε χρόνο πολύ προγενέστερο των φορολογικών παραβάσεων και, συνεπώς, δεν δύνανται να αποτελούν προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων.

 • 2.

Διοικ. Εφετ. Αθηνών 5305/2017
ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΑΡΘΡΟ 115 Ν. 2238/1994). ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΥΘΥΝΗ (ΑΡΘΡΟ 50 Ν. 4174/2013). Οι διευθυντές, διαχειριστές, πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων που ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή των φόρων, έχουν μεν δικαίωμα ασκήσεως ενδικοφανούς προσφυγής κατά της πράξης της φορολογικής αρχής, με την οποία προσδιορίζεται ο οφειλόμενος από το νομικό πρόσωπο φόρος, όμως σε τυχόν απόρριψη της ενδικοφανούς προσφυγής, δεν μπορούν να ασκήσουν προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Επικρατείας: 845/2017
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ. Η εν λόγω αποζημίωση δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Η παροχή αυτή αποτελεί πρόσθετη αμοιβή και υπόκειται σε φόρο εισοδήματος. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. Η εν λόγω παραγραφή είναι τριετής από την καταβολή του φόρου (άρθρα 80 παρ. 2 και 92 Ν. 2362/1995), προϋποθέτει όμως την αντίστοιχη ανάκληση της δηλώσεως, η οποία μπορεί να γίνει είτε εντός του οικονομικού έτους, που υποβλήθηκε η δήλωση είτε και μεταγενεστέρου μέχρι του χρόνου της πενταετούς παραγραφής.

 • 2.

Συμβ. της Επικρατείας: 248/2017
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΠΙ ΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΕΩΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΡΟΤΑΘΕΙ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΙΤΗΣΗ (άρθρο 70 παρ. 3 Ν. 2238/94). Αν υποβληθεί, με ιδιαίτερη αίτηση, πρόταση για διοικητική επίλυση της διαφοράς μεταξύ άλλων, επί καταλογισμού προστίμου Κ.Β.Σ., και κατά την ορισθείσα προς τούτο ημέρα συζητήσεως δεν παραστεί ο αιτών ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, η διοικητική επίλυση ματαιώνεται, συντασσόμενης σχετικής πράξεως, από της επομένης δε αρχίζει η εικοσαήμερη προθεσμία για την άσκηση προσφυγής κατά της καταλογιστικής πράξης. Κατά την έννοια όμως των διατάξεων αυτών ερμηνευομένων εν όψει του δικαιώματος σε παροχή αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας (άρθρ. 20 παρ. 1 Συντ. 6 ΕΙΔΑ), προκειμένου να επέλθουν οι πιο πάνω συνέπειες από την απουσία του αιτούντος, επιβάλλεται να έχει γνωστοποιηθεί σε αυτόν ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του πριν από εύλογο χρόνο και με τρόπο πρόσφορο η ημερομηνία συζητήσεως της αιτήσεώς του τούτο δε να αποδεικνύεται κατά τρόπο που να μην καταλείπει αμφιβολίες (όπως, με τη σύνταξη επί της αιτήσεως σχετικής πράξεως ορισμού ημέρας συζητήσεως, προσυπογεγραμμένη από το φορολογούμενο ή με ανακοίνωση της ημερομηνίας αυτής με έγγραφο κοινοποιούμενο κατά τις διατάξεις των άρθρων 57 67 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας ήδη άρθρα 47 57 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας).

 • 3.

Συμβ. της Επικρατείας 2934-5/2017 (7μελούς)
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ.- ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ (ΝΕΑ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Στοιχεία για το υπόλοιπο ή τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών του φορολογούμενου στην ημεδαπή δεν αποτελούν συμπληρωματικά/νέα στοιχεία, ικανά να δικαιολογήσουν την επιμήκυνση της 5ετούς προθεσμίας παραγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 4 περ. β σε συνδυασμό με το άρθρο 68 παρ. 2 περ. α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994). Δηλ. δεν είναι συμπληρωματικά στοιχεία οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες πριν από το 2011, οπότε ο φορολογικός έλεγχος δεν εξικνείται στα προηγούμενα του έτους αυτού χρόνια.

 • 4.

Συμβ. της Επικρατείας 2810/2017 (7μελούς)
Συνταγματικότητα νόμων 3091/2002 και 3842/2010. Τόσο ο αρχικός νόμος 3091/2002, όσο και ο μεταγενέστερος 3842/2010, με τον οποίο αυξήθηκε το ύψος του φορολογικού συντελεστή σημαντικά και μάλιστα αναδρομικώς από 1. 1. 2010 από 3% σε 15% επί της αξίας των ακινήτων, δεν παραβιάζουν τις διατάξεις του Συντάγματος περί υπερβολικής επιβάρυνσης της ιδιοκτησίας, περί της αναλογικότητας της περί της προτεινόμενης εμπιστοσύνης ή τις διατάξεις περί προστασίας της περιουσίας της ΕΣΔΑ. Επί αμφισβητήσεως, όμως, από τον φορολογούμενο της φορολογητέας αξίας του ακινήτου βάσει του αντικειμενικού τρόπου προσδιορισμού της αξίας του και κτήσεως από αυτόν του προσδιορισμού της αγοραίας αξίας αυτού βάσει συγκριτικών στοιχείων, το δικαστήριο της ουσίας οφείλει να λάβει υπόψη του κάθε πρόσφορο συγκριτικό στοιχείο και να καθορίσει την αξία του ακινήτου με τον τρόπο αυτόν για την επιβολή του κατ άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 3091/2002 φόρου.

 • 5.

Συμβ. της Επικρατείας 1361/2017
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ. Η εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι όχι απλώς την έκδοση εντολής ελέγχου από την φορολογική διοίκηση αλλά μέχρι την κοινοποίηση αυτής στον φορολογούμενο.

 • 6.

Συμβ. της Επικρατείας: 160/2017
Τεκμήριο αποκτήσεως περιουσιακών στοιχείων. Το τεκμήριο αυτό εφαρμόζεται και στην περίπτωση κατοίκου αλλοδαπής, εφόσον αυτός αποκτά εισόδημα από πηγή στην Ελλάδα. Η συμπλήρωση από τη φορολογική αρχή των οικείων κωδικών του εντύπου Ε1 με το προκύπτον από το έντυπο Ε9 ποσό δαπάνης αγοράς του ακινήτου, είναι νόμιμη και δεν καθιστά ακυρωτέο το εκκαθαριστικό σημείωμα.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 181/2017
Σε περίπτωση απορροφήσεως ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη ημεδαπή εταιρεία, τα φυσικά πρόσωπα που είχαν στη διοίκηση της απορροφώσης εταιρείας κάποια από τις ιδιότητες του άρθρου 115 του ν.2238/1994, είτε πριν είτε μετά από την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως, δεν είναι συνυπόχρεα με την απορροφήσασα εταιρεία για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος, παρακρατουμένων φόρων και ΦΠΑ, οι οποίοι, κατόπιν ελέγχου που ενεργήθηκε από την αρμόδια φορολογική αρχή μετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης, προέκυψαν από δραστηριότητα και υποχρεώσεις της απορροφηθείσης εταιρείας, προσδιορίσθηκαν με εξωλογιστικό τρόπο και βεβαιώθηκαν σε βάρος της απορροφώσης εταιρείας

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Επικρατείας 1091/2017
Παραγραφή προστίμων Κ.Β.Σ. Δεν εμποδίζεται η φορολογική αρχή, έχοντας διενεργήσει στο παρελθόν έλεγχο στα βιβλία και στοιχεία του επιτηδευματία για ορισμένη χρήση (και έχοντας ακόμη εκδώσει και πράξη επιβολής προστίμου για παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά τη χρήση αυτή), να επανέλθει και ανεξάρτητα από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής στις προβλεπόμενες φορολογίες, να διενεργήσει επαναληπτικό έλεγχο των βιβλίων και στοιχείων για την ίδια χρήση και, ακολούθως, να εκδώσει (και άλλη) πράξη επιβολής προστίμου για άλλες παραβάσεις που τυχόν διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο αυτό, ενεργώντας μέσα στα χρονικά πλαίσια της πενταετούς παραγραφής του δικαιώματος της.

 • 2.

Συμβ. της Επικρατείας 1215/2017
Σύζυγοι με ξεχωριστή κατοικία. Η σύζυγος μπορεί να υποβάλλει αυτοτελή δήλωση στην Ελλάδα παρότι είναι παντρεμένη με φορολογούμενο που είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού. Στην περίπτωση αυτή, η ύπαρξη ξεχωριστής κατοικίας μπορεί να αντιμετωπιστεί για τις ανάγκες υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος -και μόνο γι΄αυτές- ως διακοπή της έγγαμης συμβίωσης αποδεικνυόμενη από το γεγονός ότι ο σύζυγος είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού

 • 3.

Συμβ. της Επικρατείας 679/2017 (7μελούς)
Φορολόγηση υπερετιμήματος από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου. Η κατά την διάταξη του άρθρου 28 παρ. 3 περ. ζ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 22 του Ν. 2648/1998 φορολόγηση του υπερτιμήματος στο όνομα του νομικού προσώπου - ιδιοκτήτη του απαλλοτριούμενου ακινήτου, το οποίο αποτελεί τμήμα της καταβαλλόμενης σε αυτόν αποζημίωσης, έστω και στο μεταγενέστερο χρόνο της διανομής αυτού ή της διαλύσεως της επιχειρήσεως, έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 17 του Συντάγματος, διότι καθιστά την αποζημίωση του ιδιοκτήτη απαλλοτριωθέντος ακινήτου μη πλήρη.

 • 4.

Συμβ. της Επικρατείας: 37/2017
Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. Η πλημμέλεια της εκδόσεως πράξεως επιβολής προστίμου ΚΒΣ χωρίς προηγούμενη κλήση του επιτηδευματία σε ακρόαση άγει σε ακύρωση της πράξεως μόνον εφόσον ο σχετικός λόγος προβάλλεται λυσιτελώς, δηλαδή με αναφορά των ισχυρισμών που ο διοικούμενος θα προέβαλε στη Διοίκηση αν είχε κληθεί και οι οποίοι είναι ουσιώδεις, υπό την έννοια ότι θα μπορούσαν να ασκήσουν επιρροή στην εκτίμηση των πραγμάτων από τη φορολογική αρχή. Περίπτωση που με το δικόγραφο της προσφυγής προβάλλονται συγκεκριμένοι ισχυρισμοί που αφορούν στην ουσία της υπόθεσης και οι οποίοι θα μπορούσαν να ασκήσουν επιρροή στην εκτίμηση των πραγμάτων από τη φορολογική αρχή.

 • 5.

Συμβ. της Επικρατείας 424/2017 (7μελούς)
Σύνταξη έκθεσης κατάσχεσης. Στην περίπτωση κατά την οποία η προσβληθείσα με την προσφυγή πράξη της φορολογικής αρχής περί επιβολής προστίμου του Κ.Β.Σ. ακυρωθεί από το δικαστήριο ως νομικώς πλημμελής για τον τυπικό λόγο ότι δεν έχει συνταχθεί νόμιμη έκθεση κατασχέσεως, για το νόμιμο της εκδόσεως νέας πράξεως με το ίδιο περιεχόμενο απαιτείται η εκ νέου τήρηση της κατά τα ανωτέρω διαδικασίας, ήτοι αναγκαστική αφαίρεση των βιβλίων και στοιχείων στην επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου και σύνταξη της οικείας εκθέσεως κατασχέσεως.

 • 6.

Συμβ. της Επικρατείας 39/2017
Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. Η κοινοποίηση εκ μέρους της φορολογικής διοίκησης του σημειώματος του άρθρου 30 παρ. 5 του Κ.Β.Σ., με το οποίο ο επιτηδευματίας καλείται, εάν το επιθυμεί, να προσφύγει στην Επιτροπή επανάκρισης του κύρους των βιβλίων και στοιχείων του, αρκεί προκειμένου αυτός να ασκήσει το δικαίωμά του σε προηγούμενη ακρόαση και να αμφισβητήσει την τέλεση των υποδοθεισών σε αυτόν παραβάσεων του Κ.Β.Σ. (Πλειοψηφία).

 • 7.

Συμβ. της Επικρατείας 2084/2017
Αοριστία λόγου εφέσεως. Επί εφέσεως του Δημοσίου σε φορολογική δίκη είναι, κατ αρχήν, αόριστοι και συνεπώς, απορριπτέοι λόγοι, με τους οποίους το Δημόσιο, χωρίς να πλήττει τις αιτιολογίες της πρωτόδικης απόφασης προσάπτοντας πλημμέλειες σ αυτές, επαναλαμβάνει απλώς τις απόψεις της φορολογικής αρχής, γιατί, πάντως, μόνη η επαναφορά των απόψεων του ελέγχου, οι οποίες αποκρούσθηκαν με τις αιτιολογίες της πρωτόδικης απόφασης, δεν αποτελεί προβολή σαφούς και συγκεκριμένου παραπόνου κατά των αιτιολογιών αυτών.

 • 8.

Συμβ. της Επικρατείας 1751/2017
Αρμοδιότητα τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Στην αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων υπάγονται και οι διαφορές μεταξύ φορολογικής αρχής και φορολογούμενου σχετικά με την ανάκληση, μερική ή ολική της φορολογικής δηλώσεως του φορολογουμένου, ως και για την επιστροφή ποσών φόρων, τελών και εισφορών, που καταβλήθηκαν χωρίς να υπάρχει σχετική υποχρέωση εν όλω ή εν μέρει, ή την επιστροφή φόρων κλπ. για άλλη αιτία προβλεπόμενη από τον φορολογικό νόμο. Εφόσον, όμως τίθεται νομικό ζήτημα, η υπόθεση κρατείται και εξετάζεται περαιτέρω από το ΣτΕ. Επίδομα αλλοδαπής. Παραγραφή αξίωσης για επιστροφή φόρου. Ανακλητική - τροποποιητική δήλωση.

 • 9.

Συμβ. της Επικρατείας 1024/2017
Αξίωση επιστροφής φόρου. Παραγραφή. Όταν μετά από έλεγχο της δηλώσεως (που απετέλεσε τη βάση της αξιώσεως επιστροφής), η φορολογική αρχή εκδώσει πράξη βεβαίωσης, με την οποία, ναι μεν, ανατρεπομένης της δηλώσεως, μεταβάλλεται, αυξανόμενη η δηλωθείσα φορολογητέα ύλη, πλην όμως και ο βάσει της εν λόγω πράξεως οφειλόμενος φόρος εξακολουθεί να είναι μικρότερος του προκαταβληθέντος, τότε για την προκύπτουσα διαφορά γεννάται νέα αξίωση επιστροφής, στηριζόμενη πλέον όχι στην ανατραπείσα δήλωση, αλλά στην καινούργια νομική και πραγματική βάση, την οποία συνιστούν οι διαπιστώσεις του ελέγχου και η ισχύς της βεβαιωτικής πράξεως ως νέου νομίμου τίτλου, σε αντικατάσταση της ανατραπείσας δηλώσεως. Σ’ αυτήν την περίπτωση, οι φορολογικές αρχές δεν μπορούν να απορρίπτουν αίτημα επιστροφής του φορολογούμενου με αιτιολογία την παρέλευση του χρόνου παραγραφής.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Διοικ. Εφετ. Θεσ/νίκης 433/2017
Δεδικασμένο που δεσμεύει το δικαστήριο. Εφόσον, με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, κριθεί, επ’ ευκαιρία προσβολής πράξεως επιβολής προστίμου του Κ.Β.Σ., η τέλεση ή η ανυπαρξία των αποδιδομένων παραβάσεων, το δικαστήριο, που επιλαμβάνεται υποθέσεως προσδιορισμού φόρου προστιθέμενης αξίας και συναφούς προστίμου, δεσμεύεται, κατά τούτο, από την εν λόγω δικαστική απόφαση και δεν δύναται να εκφέρει ιδία κρίση επί του ζητήματος αυτού, περιοριζόμενο, κατ’ ουσίαν, στην εξέταση των λόγων που αφορούν αποκλειστικώς και μόνον την έκδοση της πράξεως της φορολογικής αρχής συμφώνως προς τις διατάξεις της νομοθεσίας για το φόρο προστιθέμενης αξίας και του προστίμου.

 • 2.

Διοικ. Εφετ. Αθηνών 3578/2016
Παραγραφή Η δεκαετής παραγραφή του άρθρου 84 παρ. 4 του προηγούμενου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994), η οποία ξεκίνησε από το τέλος του έτους 2000 και συμπληρώθηκε στις 31.12.2010, παρατάθηκε, επιτρεπτώς, με το άρθρο 12 παρ. 7 του Ν. 3888/2010, μέχρι τις 31.12.2011. Επομένως κατά το χρόνο έκδοσης και κοινοποίησης της προσβαλλόμενης πράξης (31.12.2014), αφορώσας τη χρήση 1999, το δικαίωμα του δημοσίου είχε υποπέσει σε παραγραφή.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Επικρατείας 1623/2016 (7μελούς)
Παραγραφή. Παρατάσεις προθεσμίας επί προστίμων για παραβάσεις του Κ.Β.Σ. Μη νομίμως έκρινε το διοικητικό εφετείο ότι η δεκαετής παραγραφή του άρθρου 84 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/94) για την διαχειριστική περίοδο 1999, παρατάθηκε αρχικά με το άρθρο 12 παρ. 7 του Ν. 3888/2010 και στη συνέχεια με το άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 4002/2011 και το άρθρο δεύτερο παρ. 1 του Ν. 4098/2012 έως τις 31.12.2013. Η εν λόγω παραγραφή ξεκίνησε από το τέλος της επόμενης διαχειριστικής περιόδου 2000 και συμπληρώθηκε στις 31.12.2010. Ακύρωση πράξης επιβολής προστίμου Κ.Φ.Σ.
Αρχές της ασφάλειας του δικαίου, της προσταταυομένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου και της αναλογικότητας.Εφαρμογή των συνταγματικών αυτών αρχών, ως προς την παράταση των προθεσμιών για τη δεκαετή παραγραφή. Σύμφωνα με τις ως άνω αρχές η παραγραφή πρέπει να έχει εύλογη διάρκεια, ώστε να μην αφήνει τους φορολογούμενους έκθετους σε μακρά περίοδο ανασφάλειας δικαίου και να μην είναι σε θέση να αμυνθούν προσηκόντως έναντι σχετικού ελέγχου.

 • 2.

Συμβ. της Επικρατείας 2502/2016
Ανάκληση δήλωσης (Αρθρα 61 παρ. 4 και 70 παρ. 6 Ν. 2238/1994)*. - Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 70 του ΚΦΕ και, ιδίως, της παραγράφου 6, σε περίπτωση που φύλλο ελέγχου καταστεί οριστικό, συνεπεία πράξης διοικητικής επίλυσης της διαφοράς που προέκυψε από την έκδοσή του, ο φορολογούμενος (που συνέπραξε στη διοικητική επίλυση της διαφοράς) δεν μπορεί να ανακαλέσει τη δήλωση του φορολογίας εισοδήματος, κατ’ επίκληση νομικής ή πραγματικής πλάνης, ως προς ζήτημα ή αντικείμενο που καλύπτεται από το ρυθμιστικό περιεχόμενο του φύλλου ελέγχου (πρβλ. ΣτΕ 4075/2012). Η ανωτέρω ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 70 του ΚΦΕ συνάδει προς το Σύνταγμα και, ειδικότερα, προς τις αρχές της νομιμότητας των φόρων και της ισότητας ενώπιον των φορολογικών βαρών, που επικαλείται η αναιρεσείουσα, δεδομένου ότι οι εν λόγω αρχές εφαρμόζονται παράλληλα με την επίσης συνταγματική αρχή της ασφάλειας δικαίου και της σταθερότητας των διοικητικών καταστάσεων (ιδίως, δε, όσων έχουν οριστικοποιηθεί, κατόπιν διοικητικής ή ένδικης διαδικασίας επίλυσης φορολογικής διαφοράς).

 • 3.

Συμβ. της Επικρατείας 1897/2016 (7μελούς)
Προσαύξηση περιουσίας από ποσά εμβασμάτων στο εξωτερικό. Η προστεθείσα με το άρθρο 15 παρ. 3 του ν. 3888/2010 διάταξη του εδαφίου β της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 έχει την έννοια ότι εφαρμόζεται, κατ αρχήν (εφόσον, βέβαια, δεν έχει παρέλθει ο προβλεπόμενος στην κείμενη νομοθεσία χρόνος παραγραφής της εξουσίας του Δημοσίου για καταλογισμό του φόρου), και σε υπόθεση στην οποία η επίμαχη περιουσιακή προσαύξηση (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό), άγνωστης πηγής ή αιτίας, που λογίζεται ως φορολογητέο εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα, προκύπτει σε χρόνο προγενέστερο της 30.9.2010, η έννοια δε αυτή δεν δημιουργεί ζήτημα αντίθεσης της διάταξης προς την παράγραφο 2 του άρθρου 78 του Συντάγματος ούτε προς τη θεμελιώδη αρχή της ασφάλειας δικαίου.

 • 4.

Συμβ. της Επικρατείας 115/2016
Εξωλογιστικός προσδιορισμός ακαθάριστων εσόδων και καθαρών κερδών Δέσμευση δικαστηρίου που δικάζει την υπόθεση της φορολογίας εισοδήματος από τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου που έκρινε τελεσίδικα την υπόθεση προστίμου για παραβάσεις του K.B.Σ. Στην περίπτωση αυτή το πρώτο δικαστήριο οφείλει να κρίνει μόνο για την επίδραση της παραβάσεως στο κύρος των βιβλίων της επιχειρήσεως.

 • 5.

Mονομελούς Πλημμελειοδικείου Aθηνών 62281/2015
Φορολογικό Ποινολόγιο (N. 2523/1997) (Μη έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης κατ εξακολούθηση άρθρο 19 παρ. 5 εδ. α). - Kηρύσσεται αθώος ο νόμιμος εκπρόσωπος ετερόρρυθμης εταιρίας (με αντικείμενο καφετέρια-αναψυκτήριο συνολικής δυναμικότητας 120 καθισμάτων) για μη έκδοση τριών αποδείξεων σε τρία τραπέζια εν όψει του ότι μέχρι την ώρα του ελέγχου και αιχμής της λειτουργίας του καταστήματος (10.10 πρωινή) είχαν ήδη εκδοθεί 121 αποδείξεις διαφόρων ποσών ενώ, αν ο κατηγορούμενος είχε σχετική πρόθεση, θα είχε παραλείψει την έκδοση περισσότερων και μεγαλύτερου ποσού αποδείξεων προς αποφυγή καταβολής του αντίστοιχου ΦΠA, συνεκτιμωμένου και του γεγονότος ότι ουδέποτε στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει αντίστοιχη κατηγορία μολονότι η επιχείρηση υφίστατο τακτικούς ελέγχους.

 • 6.

Συμβ. της Επικρατείας 1445/2016 (7μελούς)
Φορολογική κατοικία. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013) καθορίζονται τα κριτήρια, βάσει των οποίων ένα φυσικό πρόσωπο θεωρείται κάτοικος Ελλάδος εφόσον έχει στην Eλλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του, συνήθη διαμονή και κέντρο των προσωπικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 178/2016
Σχετικά με τον τρόπο φορολόγησης των διανεμομένων κερδών, κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του ν . 4172/2013

 • 2.

Γνωμ. N.Σ.K. 82/04.04.2016
Αμοιβή μελών Δ.Σ. A.E. Aμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας - Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται σε μέλη του ΔΣ της εταιρείας με ποσοστό αναπηρίας 80%.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Επικρατείας 112/2016 (7μελούς)
Αυτοτελής φορολογία αποθεματικών τραπεζών. Η ρύθμιση του άρθρου 10 του 3513/2006, ασχέτως εάν θεσπίζονται με αυτήν συντελεστές (15% ή 10%) που είναι μικρότεροι των γενικώς ισχυόντων στη φορολογία εισοδήματος, συνιστά αναδρομική επαχθή μεταβολή του φορολογικού καθεστώτος των εταιρειών, στις οποίες αναφέρεται, διότι επιβάλλεται, πάντως, αμέσως και υποχρεωτικώς, φόρος εισοδήματος για ύλη, η οποία, κατά το σχηματισμό της και μέχρι τη δημοσίευση του ως άνω νόμου, ήταν εν όλω ή εν μέρει αφορολόγητη, εξαρτωμένη, για την υπαγωγή της σε φόρο, από γεγονότα μελλοντικά και, κατ αρχήν, συναπτόμενα με τη βούληση των εταιρειών αυτών (διανομή ή κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών ή διάλυση της εταιρείας). Συνεπώς η εν λόγω διάταξη του άρθρου 10 του 3513/2006, καθ όσον η θεσπιζομένη με αυτήν ως άνω φορολογική υποχρέωση εκτείνεται πέραν του προηγουμένου της επιβολής της έτους, καταλαμβάνοντας αποθεματικά που έχουν σχηματισθεί πριν από την 1.1.2006, αντίκειται στο άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγματος.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Γνωμ. N.Σ.K. 14/01.02.2016
Τροποποιητικές δηλώσεις. Yποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων μετά την πενταετή παραγραφή. Aπάντηση στο εάν οι τροποποιητικές δηλώσεις θεωρούνται νέα στοιχεία για επανέλεγχο. Aνεξάρτητα αν οι τροποποιητικές δηλώσεις της εταιρείας του ερωτήματος για τα οικονομικά έτη 2006 και 2007, έχουν υποβληθεί πριν ή μετά την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει το φόρο, η φορολογική αρχή νομίμως αποδέχθηκε την υποβολή τους και επέβαλε τον, δυνάμει αυτών, προκύψαντα κύριο και πρόσθετο φόρο, καθώς επίσης νομίμως υπήγαγε την εταιρεία στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4321/2015 και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει νόμιμη δυνατότητα για την εκ νέου επιβολή και είσπραξη των ως άνω επιβαρύνσεων.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Επικρατείας 1-3/2016
Έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης άρθρου πέμπτου Ν. 3845/2010. Στην εισφορά αυτή υπόκεινται και τα νομικά πρόσωπα (εταιρείες) που έχουν στην κυριότητά τους πλοία εγγεγραμμένα σε ελληνικά νηολόγια. Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας, όμως, στην επίμαχη εισφορά δεν υπόκεινται τα παραπάνω νομικά πρόσωπα για το εισόδημα από την εκμετάλλευση των πλοίων τους, λόγω του ιδιαίτερου καθεστώτος φορολογήσεως των κερδών από την εκμετάλλευση τέτοιων πλοίων (Ν. 27/1975) που έχει αυξημένη τυπική ισχύ, κατά το Σύνταγμα.

 • 2.

Συμβ. της Επικρατείας 886/2016 (7μελούς)
Επιβολή προστίμου Κ.Β.Σ. μη έκδοση Α.Π.Υ. - Προσαύξηση περιουσίας. Kατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 2 (παρ. 1) και 13 (παρ. 1 - 3) του K.B.Σ. καθώς και του άρθρου 5 (παρ. 1) του ν. 2523/1997, η φορολογική Διοίκηση φέρει, καταρχήν, το βάρος απόδειξης των στοιχείων που συγκροτούν παράβαση της προβλεπόμενης από τον K.B.Σ. υποχρέωσης ελεύθερου επαγγελματία για έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών -

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Β Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών: 6544/2016
Μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο (άρθρο 25 Ν. 1882/1990). Κηρύσσεται κατά πλειοψηφία αθώα η κατηγορουμένη διότι κρίθηκε ότι τυπικά μόνον είχε την ιδιότητα της διευθύνουσας συμβούλου Α.Ε., καθώς εστερείτο κάθε διαχειριστικής εξουσίας ή δυνατότητας λήψεως αποφάσεων για οποιοδήποτε ζήτημα ενώ την πραγματική διοίκηση ασκούσε ο σύντροφός της, που λόγω προηγούμενης επιχειρηματικής του δραστηριότητας με το ίδιο αντικείμενο εστερείτο ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας και δεν είχε τη δυνατότητα να εκπροσωπεί επίσημα την εταιρεία, η οποία ήταν δικών του συμφερόντων, όπως διαβεβαίωσε ο ίδιος κατά την εξέτασή του ως μάρτυρας υπεράσπισης στο ακροατήριο.

 • 2.

Πενταμελούς Εφετείου Βορείου Αιγαίου: 25/2016
Κατά επάγγελμα και κατ εξακολούθηση αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων άνω των 150.000 ευρώ. Κηρύσσεται αθώα η κατηγορουμένη - διαχειρίστρια ετερόρρυθμης εταιρείας ανακύκλωσης μετάλλων, που φέρεται ότι αποδέχθηκε για ανύπαρκτες συναλλαγές φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.083.087,40 ευρώ πλέον ΦΠΑ 374.330,79 ευρώ διότι δεν αποδείχθηκε σε βαθμό πλήρους δικανικής πεποίθησης ότι στοιχειοθετείται η διωκομένη φοροδιαφυγή κατά την αντικειμενική και υποκειμενική της υπόσταση. Κρίθηκε δικαιολογημένη η αναντιστοιχία αγορών και πωλήσεων .......

 • 3.

Β Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών 7102/2016
Υποβολή ανακριβούς δήλωσης Φ.Π.Α. Κηρύσσεται αθώα η κατηγορουμένη Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος Α.Ε., της οποίας η συμμετοχή στη διοίκηση της εταιρείας ήταν εντελώς τυπική, καθόσον εστερείτο κάθε διαχειριστικής εξουσίας ή δυνατότητας λήψης αποφάσεων ενώ αποδείχθηκε ότι την ουσιαστική διοίκηση και διαχείριση είχε ο σύντροφός της, προς εξυπηρέτηση του οποίου αυτή δέχθηκε να συμμετάσχει στην Εταιρεία δεδομένου ότι ο τελευταίος, εξαιτίας προηγούμενης επιχειρηματικής του δραστηριότητας, εστερείτο φορολογικής ενημερότητας και είχε δυσμενή στοιχεία στο διατραπεζικό σύστημα «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ».

 • 4.

Διοικ. Εφετ. Αθηνών 1490/2016
Εκδοση ετήσιου πιστοποιητικού και διενέργεια φορολογικού ελέγχου. Εάν μια εταιρεία έλαβε από ορκωτούς ελεγκτές την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη για την χρήση 2011 ή για την χρήση 2012 και δεν ελέγχθηκε από τις φορολογικές αρχές εντός της προθεσμίας των 18 μηνών από την υποβολή του εν λόγω πιστοποιητικού, δυνατότητα άλλου ελέγχου υπάρχει μόνο στην περίπτωση στοιχείων ή ενδείξεων για συγκεκριμένες παραβάσεις, ειδικά προβλεπόμενες στον νόμο. Εάν δεν συντρέχουν τέτοιες περιπτώσεις, η διενέργεια φορολογικού ελέγχου είναι παράνομη.

 • 5.

Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών 32155/2015
Αποδοχή φορολογικών στοιχείων εικονικών ως προς το πρόσωπο του εκδότη (άρθρο 19 παρ. 4). Κηρύσσεται αθώος, επειδή τελούσε σε πραγματική πλάνη (άρθρο 30 παρ. 1 Π.Κ.), ο εισαγωγέας τροφίμων που ανέθεσε τη μεταφορά (από το εξωτερικό στην ημεδαπή) εμπορευμάτων σε ανύπαρκτη επιχείρηση αλλά εν αγνοία του το μεταφορικό έργο πραγματοποιήθηκε από μεταφορική εταιρεία διαφορετική από την εντολοδόχο, η οποία του είχε εκδώσει τα ένδικα φορολογικά στοιχεία και σε διαταγή της οποίας ο αποδέκτης αυτών - εισαγωγέας είχε εκδώσει σχετικές επιταγές.

 • 6.

Διοικ. Εφετ. Αθηνών 3158/2015
Ανάκληση φορολογικής δήλωσης. Διαδικασία ανάκλησης μετά την 1.1.2014. Μετά την έναρξη ισχύος του Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013) η απ ευθείας προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου ανάκληση φορολογικών δηλώσεων με αίτημα επιστροφής του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου, είναι απαράδεκτη, έστω και αν οι ανακλητικές δηλώσεις αφορούν προγενέστερα έτη. Στην περίπτωση αυτή ο φορολογούμενος οφείλει να υποβάλει προηγουμένως σχετική δήλωση στη Φορολογική Αρχή και αν αυτή δεν γίνει αποδεκτή ή παρέλθει τρίμηνη προθεσμία χωρίς να αποφανθεί η Διοίκηση επί της ανακλήσεως, μπορεί να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή κατά της ρητής ή σιωπηρής απόρριψης και μόνο αν αυτή απορριφθεί ρητά ή σιωπηρά μετά την πάροδο 120 ημερών, μπορεί να προσφύγει στο Διοικητικό Δικαστήριο.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Επικρατείας 397/2015
Διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου- Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. Ενόψει του εξαιρετικού χαρακτήρα των μέτρων του άρθρου 14 του Ν. 2523/1997, καθώς και της σύντομης προθεσμίας από την ειδοποίηση του παραβάτη να μπορεί αυτός με ενδικοφανή προσφυγή να ζητήσει την άρση αυτών, δεν απαιτείται η φορολογική αρχή να τον καλέσει εκ των υστέρων, μετά τη λήψη των μέτρων, προκειμένου αυτός να εκφράσει τις απόψεις του. Τούτο δε διότι η απαίτηση του άρθρου 6 του Ν. 2690/1999 για ακρόαση του διοικούμενου καλύπτεται από τη δυνατότητα ασκήσεως διοικητικής προσφυγής, της οποίας η προβλεπόμενη προθεσμία του ενός μηνός θεωρείται εύλογος χρόνος επαρκούς προετοιμασίας της άμυνας του παραβάτη. Μη νόμιμη κρίση του διοικητικού εφετείου.

 • 2.

Συμβ. της Επικρατείας 742/2015
Διοικητική επίλυση της διαφοράς. Οι διατάξεις του άρθρου 70 του (παλαιού) Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/94) δεν καταργήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 285 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και συνεπώς εξακολουθούσε να ισχύει το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 αυτού και πριν από την αντικατάστασή του με το άρθρο 1 παρ. 26 του Ν. 2954/2001.(1) Contra μειοψηφία του Συμβούλου Β. Καλαντζή.

 • 3.

Συμβ. της Επικρατείας 1404/2015
Κ.Β.Σ. - Ποινολόγιο. Λήψη εικονικών τιμολογίων. Επιβολή προστίμου. Βάρος απόδειξης. Εφόσον η φορολογική αρχή αποδείξει ότι ο εκδότης του τιμολογίου είναι μεν πρόσωπο φορολογικώς υπαρκτό, αλλά εν όψει των επιχειρηματικών του δυνατοτήτων ή της υλικοτεχνικής υποδομής της επιχειρήσεώς του και του προσωπικού που απασχολεί, δεν είναι δυνατόν να ήταν σε θέση να εκπληρώσει την επίμαχη παροχή, το βάρος της αποδείξεως της αληθείας της συναλλαγής φέρει ο λήπτης του φορολογικού στοιχείου. Εξ άλλου, δεν απαιτείται απόδειξη, και δη άμεση, της εικονικότητας ειδικώς της συγκεκριμένης συναλλαγής, αλλά η απόδειξη αυτή μπορεί να προκύψει και από δικαστικό τεκμήριο, προς συναγωγή του οποίου αρκεί από τη συνολική και όχι μεμονωμένη και αποσπασματική εκτίμηση των κατ’ ιδίαν αποδεικτικών μέσων να προκύπτουν οι περιστάσεις εκείνες που δικαιολογούν το συμπέρασμα ότι ο εκδότης του τιμολογίου δεν είναι, πάντως, εμφανές ότι διέθετε τα μέσα, υλικά και προσωπικό για να εκτελέσει τις επίμαχες εργασίες.

 • 4.

Συμβ. της Επικρατείας 1404/2015
Κ.Β.Σ. - Ποινολόγιο. Λήψη εικονικών τιμολογίων. Επιβολή προστίμου. Βάρος απόδειξης. Εφόσον η φορολογική αρχή αποδείξει ότι ο εκδότης του τιμολογίου είναι μεν πρόσωπο φορολογικώς υπαρκτό, αλλά εν όψει των επιχειρηματικών του δυνατοτήτων ή της υλικοτεχνικής υποδομής της επιχειρήσεώς του και του προσωπικού που απασχολεί, δεν είναι δυνατόν να ήταν σε θέση να εκπληρώσει την επίμαχη παροχή, το βάρος της αποδείξεως της αληθείας της συναλλαγής φέρει ο λήπτης του φορολογικού στοιχείου. Εξ άλλου, δεν απαιτείται απόδειξη, και δη άμεση, της εικονικότητας ειδικώς της συγκεκριμένης συναλλαγής, αλλά η απόδειξη αυτή μπορεί να προκύψει και από δικαστικό τεκμήριο, προς συναγωγή του οποίου αρκεί από τη συνολική και όχι μεμονωμένη και αποσπασματική εκτίμηση των κατ’ ιδίαν αποδεικτικών μέσων να προκύπτουν οι περιστάσεις εκείνες που δικαιολογούν το συμπέρασμα ότι ο εκδότης του τιμολογίου δεν είναι, πάντως, εμφανές ότι διέθετε τα μέσα, υλικά και προσωπικό για να εκτελέσει τις επίμαχες εργασίες.

 • 5.

Συμβ. της Επικρατείας 1261/2015
Συμβολαιογράφοι. Με τις διατάξεις του άρθρου 67Α παρ. 2 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013) δεν επιβάλλεται αναγκαστική εργασία στους συμβολαιογράφους, ούτε περιορίζεται η επαγγελματική τους ελευθερία και ούτε ασκούν έργο που ανήκει αποκλειστικά στην Φορολογική Διοίκηση. Η σχετική υποχρέωση του συμβολαιογράφου που απορρέει από τις πιο πάνω διατάξεις (έλεγχος και βεβαίωση ακρίβειας των στοιχείων της δήλωσης φόρου υπεραξίας άρθρου 41 ΚΦΕ, παραλαβή επιταγής και κατάθεσή της στην Τράπεζα) θεμιτά εντάσσεται, όπως και οι λοιπές υποχρεώσεις του, στην σφαίρα των καθηκόντων του ως δημόσιου λειτουργού που συνδέεται με τους πελάτες τους με σχέση εντολής έναντι ιδιωτικής αμοιβής. Απορριπτέος ως αβάσιμος, ο λόγος ακυρώσεως κατά τον οποίο η προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1121/25.4.2014 απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. καθιστά τον συμβολαιογράφο υποκείμενο του φόρου υπεραξίας.

 • 6.

Συμβ. της Επικρατείας 2563/2015 (Ολομ.)
Φορολογική Nομολογία. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης - Έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες - Τέλος επιτηδεύματος. Κρίσεις περί αντισυνταγματικότητας και περί παραβίασης της ΕΣΔΑ.

 • 7.

Συμβ. της Επικρατείας 532/2015 (Ολομ.)
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας Συνταγματικότητα διατάξεων περί Φ.Α.Π. Η επιβολή φόρου στην ακίνητη περιουσία με τις διατάξεις των άρθρων 27 επ. του Ν. 3842/2010, εν συνεχεία και παλαιοτέρων νομοθετημάτων φορολογήσεως της ακίνητης περιουσίας (βλ. άρθρα 19 - 36 Ν. 11/1975, άρθρα 21 - 35 Ν. 1249/1982, Ν. 2459/1997) είναι σύμφωνη με το άρθρο 78 παρ. 1 του Συντάγματος, διότι κατά τη διάταξη αυτή αντικείμενο φορολογικής επιβαρύνσεως μπορούν να αποτελέσουν όχι μόνο το εισόδημα, αλλά και η περιουσία, οι δαπάνες ή οι συναλλαγές.

 • 8.

Συμβ. της Επικρατείας 1623/2015
Ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 115 του ν. 2238/1994, (Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος), δεν δημιουργεί ιδία φορολογική υποχρέωση των προσώπων που είχαν την ιδιότητα του διαχειριστή ή του διευθύνοντος συμβούλου ή του εκκαθαριστή ανωνύμου εταιρείας, κατά το χρόνο διαλύσεως ή συγχωνεύσεως αυτής, για καταβολή του οφειλομένου από την εταιρεία φόρου, αλλά απλή πρόσθετη ευθύνη αυτών προς πληρωμή του βεβαιωθέντος σε βάρος της εταιρείας φόρου, η ευθύνη δε αυτή δεν ανάγεται στο στάδιο της βεβαιώσεως του φόρου, αλλά στο στάδιο της εισπράξεώς του. Επομένως, τα ανωτέρω πρόσωπα δεν καθίστανται υποκείμενα της σχετικής φορολογικής υποχρεώσεως και δεν νομιμοποιούνται να ασκήσουν προσφυγή κατά της πράξεως της φορολογικής αρχής με την οποία προσδιορίζεται ο οφειλόμενος από την εταιρεία φόρος, ενώ για την ενεργοποίηση της ευθύνης των προσώπων αυτών δεν απαιτείται να επαναληφθεί η διαδικασία προσδιορισμού και βεβαίωσης του φόρου, με κοινοποίηση, προς τα πρόσωπα αυτά, φύλλου ελέγχου, υποκειμένου σε προσφυγή, ούτε περαιτέρω, η επ ονόματί τους ταμειακή βεβαίωση του οφειλομένου ποσού του φόρου, αλλά επιτρέπεται, κατ αρχήν, να επιδιωχθεί η αναγκαστική είσπραξη του οφειλομένου ποσού του φόρου από τα πρόσωπα αυτά βάσει της ταμειακής βεβαιώσεως που έχει εκδοθεί επ ονόματι της εταιρείας. Τα ανωτέρω πρόσωπα δύνανται να ασκήσουν ανακοπή κατά της ατομικής ειδοποιήσεως, με την οποία θεωρείται συμπροσβαλλόμενη και η εκδοθείσα σε βάρος της εταιρείας ταμειακή βεβαίωση. Η έκδοση και κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως η κατάσχεση του ακινήτου του διευθύνοντος συμβούλου, εκκαθαριστή κ.λπ., εκτός εάν τα πρόσωπα αυτά έχουν υπογράψει πρακτικό διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, το οποίο επέχει θέση ατομικής ειδοποίησης του ΚΕΔΕ διότι στην περίπτωση αυτή συνομολογούν ότι γνωρίζουν και αποδέχονται το χρέος της εταιρείας και την ιδιότητά τους. Contra μειοψηφία των δύο παρέδρων και παραπομπή στην 7μελή σύνθεση του Τμήματος. Παραδεκτή η αίτηση αναίρεσης λόγω μη υπάρξεως νομολογίας του ΣτΕ επί του ανωτέρω νομικού ζητήματος.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Επικρατείας 1820/2015
Λογιστικές διαφορές. Δαπάνες διαφήμισης. Αποσβέσεις δαπανών που εξυπηρετούν περισσότερες της μιας χρήσης. Δαπάνες συντηρήσεως, λειτουργίας, επισκευής κ.λπ. αυτοκινήτων. Απολεσθείσες αποσβέσεις παρελθουσών χρήσεων. Χαρτόσημο εργοδοσιών επί της αξίας επιστρεφομένων ειδών συσκευασίας. Έξοδα επισφαλών χρεωστών. Πιστωτικοί τόκοι εντόκων γραμματίων του Δημοσίου επιμεριστέοι σε φορολογητέα και αφορολόγητα κέρδη.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Επικρατείας 225/2015
Μέτρα άρθρου 14 Ν. 2523/1997. Εις βάρος ποιών λαμβάνονται. Τα απαγορευτικά μέτρα του άρθρου 14 του Ν. 2523/1997 λαμβάνονται και εις βάρος των λοιπών μελών του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας, μόνον εφόσον η Φορολογική Αρχή αποδείξει ότι αυτά, κατά τον κρίσιμο χρόνο, είχαν ασκήσει πράγματι, προσωρινά ή διαρκώς, συγκεκριμένες πράξεις διοικήσεως ή διαχειρίσεως της εν λόγω εταιρείας. Παράνομη επιβολή μέτρων εις βάρος μέλους του Δ.Σ. και Διευθυντή Εμπορίας Πωλήσεων.

 • 2.

Συμβ. της Επικρατείας 3964/2014 (7μελούς)
Διασφαλιστικά μέτρα άρθρου 14 Ν. 2523/1997. Ρητή απορριπτική απόφαση του Υπ. Οικ/κών που εκδίδεται επί αίτησης του φορολογουμένου έχει εκτελεστό χαρακτήρα και προσβάλλεται παραδεκτώς με προσφυγή μέσα στην προθεσμία που τάσσει ο νόμος, έστω και αν είχε προηγουμένως εκδηλωθεί σιωπηρή απόρριψη της αίτησης λόγω παρόδου χρόνου από την υποβολή της προς τον Υπουργό.

 • 3.

Συμβ. της Επικρατείας 1741/2015 (Ολομ.)
Αυτοτέλεια διοικητικής και ποινικής διαδικασίας. - Η επιβολή πολλαπλού τέλους είναι αυτοτελής και διακεκριμένη σε σχέση με την αντίστοιχη ποινική διαδικασία.Αρχή Non bis in idem. - Η αρχή αυτή δεν εμποδίζει την εκ μέρους κράτους - μέλους επιβολή για την ίδια πράξη παραβάσεως διαδοχικώς μιας φορολογικής και μιας ποινικής κυρώσεως, στο βαθμό που η πρώτη κύρωση δεν έχει ποινικό χαρακτήρα. Διαδοροποίηση μεταξύ καταδικαστικών και αθωωτικών αποφάσεων. - Η διαφοροποίηση αυτή δεν προσκρούει στα άρθρα 4 παρ. 1 και 20 παρ. 1 του Συντάγματος.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Ζ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών 70281/2014
Φορολογικό Ποινολόγιο (Ν. 2523/1997). Αποδοχή φορολογικών στοιχείων εικονικών ως προς το πρόσωπο του εκδότη (άρθρο 19 παρ. 4). Κηρύσσονται αθώοι οι αποδέκτες - νόμιμοι εκπρόσωποι διαμεταφορικής Α.Ε. εν όψει του ότι τα παραστατικά εκδόθηκαν για συναλλαγές υπαρκτές στο σύνολό τους, η εκδότρια εταιρεία δεν ήταν ανύπαρκτη αφού είχε ΑΦΜ, εξέδωσε δελτία αποστολής - φορτωτικές και θεωρημένα τιμολόγια, είχε συσταθεί κανονικά και είχε επίσημη έδρα, ενώ το γεγονός ότι η ίδια δεν είχε υποβάλει συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών της δεν σημαίνει ότι είναι εικονική ή ανύπαρκτη.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Επικρατείας 3853/2013
Διοικητική Δικονομία. Επιβολή χρηματικής ποινής. Εάν το πρωτοβάθμιο δικαστήριο παρέλειψε να την επιβάλει και κατά της αποφάσεώς του ασκήθηκε έφεση μόνο από τον φορολογούμενο, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο δεν έχει την εξουσία να επιβάλλει το πρώτον τη χρηματική ποινή.

 • 2.

Συμβ. της Επικρατείας 772/2015
Ανάλωση κεφαλαίου. Πότε ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές δαπάνες του φορολογούμενου για τον υπολογισμό της ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών

 • 3.

Συμβ. της Επικρατείας 2065/2014
Φόρος εισοδήματος. Φορολογητέο εισόδημα συνεταιρισμών. - Στο φορολογητέο εισόδημα των συνεταιρισμών εντάσσεται κάθε παροχή (άμεση ή έμμεση) αυτών προς τα μέλη τους, συμπεριλαμβανομένων των εκπτώσεων για τα πωλούμενα προς τα μέλη προϊόντα, είτε αυτές χορηγούνται κατά το τέλος της χρήσεως (με την έκδοση πιστωτικών τιμολογίων), είτε κατά την πώληση των προϊόντων με μείωση της τιμής αυτών.

 • 4.

Συμβ. της Επικρατείας 4863/2013
Εννοια ανάλωσης κεφαλαίου για κάλυψη τεκμηρίου - Η διάθεση ομολόγων, εντόκων γραμματίων και γενικά τίτλων διαπραγματεύσιμων στο Χρηματιστήριο ως ποσό που μπορεί να επικαλεστεί ο φορολογούμενος για κάλυψη τεκμηρίου, είναι η διαφορά μεταξύ τιμής πώλησης και τιμής αγοράς. Για να μπορέσει να επικαλεσθεί ο φορολογούμενος και την ονομαστική αξία αυτών ως κάλυψη τεκμηρίου, πρέπει η αγορά και πώληση των τίτλων αυτών να μην έγινε στο ίδιο οικονομικό έτος.

 • 5.

Συμβ. της Επικρατείας 86/2015 (7 μελούς)
Ασκηση προσφυγής χωρίς να έχει προηγηθεί η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής. - Παραδεκτώς ασκείται προσφυγή εντός 60 ημερών από την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης, έστω και αν δεν είχει προηγηθεί αυτής η άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 του N. 4174/2013 (K.Φ.Δ.), εφόσον υπεδείχθη ρητώς στην προσφεύγουσα ότι μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 66 του N. 2717/1999 (K.Δ.Δ.). Συνταγματική η ρύθμιση των άρθρων 32 και 34 του N. 3842/2010, όπως και του άρθρου 41 του N. 1249/1982. - Eφόσον ο φορολογούμενος που υπόκειται σε ΦAΠ έχει τη δυνατότητα να αμφισβητήσει με προσφυγή στο διοικητικό δικαστήριο το ύψος της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου του, η ως άνω ρύθμιση δεν αντίκειται στο Σύνταγμα.

 • 6.

Συμβ. της Επικρατείας 2036/2014 (7 μελούς)
Διοικητική δικονομία. Απαράδεκτο εφέσεως επί μη καταβολή του 50% του οφειλόμενου κατά την πρωτόδικη απόφαση κύριου φόρου, δασμού ή τέλους. - Δεν είναι επιτρεπτή η κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 93 του K.Δ.Δ. απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης, αν δεν βεβαιώνεται στην απόφαση του κατ’ έφεση δικάζοντος δικαστηρίου ότι δεν προσκομίστηκε από τον φορολογούμενο ή και την φορολογική αρχή, το ειδικό σημείωμα προς απόδειξη της καταβολής του 50%.

 • 7.

Συμβ. της Επικρατείας 1279/2015
Επίδομα βιβλιοθήκης Η πάγια αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης που καταβάλλεται για αντιμετώπιση δαπανών σε συνέδρια δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα. Οικονομική παροχή για προώθηση ερευνητικών προγραμμάτων Η παροχή αυτή που χορηγείται ως κίνητρο για την αποτελεσματικότερη προώθηση της ακαδημαϊκής έρευνας και δεν καταβάλλεται για την κάλυψη δαπανών, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.

 • 8.

Συμβ. της Επικρατείας 1578/2015
Μέτρα άρθρου 14 Ν. 2523/1997. Στη δικονομική υποχρέωση περί επιδόσεως του δικογράφου της προσφυγής στην εκδούσα αρχή μέσα σε 20 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την άσκηση της προσφυγής, εμπίπτουν και οι διαφορές που αναφύονται επ’ ευκαιρία πράξεων της φορολογικής αρχής με τις οποίες λαμβάνονται τα διασφαλιστικά μέτρα του άρθρου 14 του Ν. 2523/1997 εκ μέρους του Δημοσίου σε βάρος των φορολογουμένων. Η παράλειψη της επιδόσεως αυτής δεν άγει κατ’ ανάγκη σε απαράδεκτο της προσφυγής, παρά μόνον εφόσον η καθ’ ης αρχή δεν έλαβε πράγματι εγκαίρως γνώση της προσφυγής για να μπορέσει να αμυνθεί όπως πρέπει.

 • 9.

Συμβ. της Επικρατείας 1185/2015
Προσφυγή εκπρόθεσμη Αναστολή προθεσμίας άσκησης προσφυγής κατά το χρόνο που εκκρεμεί αίτημα συμβιβασμού με ιδιαίτερη αίτηση ενώπιον της Φορολογικής Αρχής. Παραδεκτό αιτήσεως αναιρέσεως.

 • 10.

Συμβ. της Επικρατείας 3316/2014 (Oλομ.)
Φορολογική ποινολόγιο - ΚΕΔΕ Αντισυνταγματικό το μέτρο δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων. H διάταξη του άρθρου 30 παρ. 5 περ. ε’ του N. 3296/2004 περί δεσμεύσεως των τραπεζικών λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων του ελεγχόμενου, χωρίς να καθορίζονται από τον νομοθέτη κατά τρόπο σαφή και συγκεκριμένο οι προϋποθέσεις επιβολής του μέτρου και χωρίς περιορισμό ως προς την έκταση των υπό δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και ως προς τη χρονική διάρκεια αυτής, αντίκειται στα άρθρα 5 § 1, 17 § 1 και 25 § 1 του Συντάγματος, καθώς και στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της E.Σ.Δ.A. Contra μειοψηφία του Aντιπροέδρου και πέντε Συμβούλων.

 • 11.

Συμβ. της Επικρατείας 3174/2014 (Oλομ.)
Φόρος κληρονομιών Πότε είναι αντισυγματική η παράταση παραγραφής. Διάταξη νόμου περί παρατάσεως του χρόνου παραγραφής φορολογικών αξιώσεων οι οποίες ήταν ήδη παραγεγραμμένες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, είναι αντισυνταγματική. Συνεπώς, η διάταξη του άρθρου 85 παρ. 1 του N. 2676/1999 είναι ανίσχυρη, ως αντικείμενη στο άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγματος.

 • 12.

Συμβ. της Επικρατείας 870/2014
Επισφαλείς απαιτήσεις εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης. Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν σχηματισθεί σε προγενέστερες χρήσεις, λαμβάνονται υπόψη στην κρινόμενη χρήση μόνο για το σχηματισμό του ανωτάτου ορίου της έκπτωσης, δηλ. του 25% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Υπέρβαση, συνεπώς, του ορίου αυτού συνεπάγεται μεν αδυναμία αντίστοιχης έκπτωσης στην οικεία χρήση, όχι όμως και φορολόγηση, στη χρήση αυτή, των ποσών των προβλέψεων που έχουν σχηματισθεί σε προγενέστερες χρήσεις.

 • 13.

Συμβ. της Επικρατείας 1159/2014
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων Εκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Οικειοθελής παράδοση βιβλίων και στοιχείων σε τρίτο. Στην περίπτωση αυτή ο επιτηδευματίας διατηρεί την ευθύνη έναντι της φορολογικής αρχής για τυχόν παραβάσεις του τρίτου, έστω και αν δεν αναμίχθηκε στις δραστηριότητες της επιχείρησης. Αφαίρεση βιβλίων και στοιχειων λόγω κλοπής. Στην περίπτωση αυτή ο επιτηδευματίας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αξιόποινες πράξεις.

 • 14.

Τριμ. Πλημμελειοδικείου Αθηνών 18495/2014
Φορολογικό Ποινολόγιο (Ν. 2523/1997) Κηρύσσονται αθώοι οι αποδέκτες εικονικών φορολογικών στοιχείων που τελούσαν σε άγνοια της εικονικότητας. Έχοντας αναθέσει την εκτέλεση οικοδομικών έργων σε υπεργολάβους ελάμβαναν από αυτούς εικονικά τιμολόγια για έργα που πραγματικά εκτελέστηκαν αφού οι σχετικές συμβάσεις προσκομίσθηκαν στην Εφορία και καταβλήθηκε στους υπεργολάβους το ανάλογο τίμημα χωρίς κανένα όφελος των αποδεκτών από τη λήψη αυτών των παραστατικών ενώ αποδείχθηκε ότι οι κατηγορούμενοι δεν μπορούσαν να διαπιστώσουν μόνοι τους την εικονικότητα αλλά τούτο μπορούσε να προκύψει μόνον μετά από έλεγχο της αρμόδιας ΔΟΥ.

 • 15.

Συμβ. της Επικρατείας 5/2014
Mέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου. Tο μέτρο της δεσμεύσεως του 50% των τραπεζικών λογαριασμών κατ άρθρο 14 του N. 2523/1997, χωρίς να τηρηθεί ο τύπος της προηγούμενης ακρόασης, δεν αντίκειται στο άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος. Tούτο δε διότι υπάρχει ο κίνδυνος αναλήψεως των τραπεζικών καταθέσεων πριν από το στάδιο της οριστικοποίησης των σχετικών φορολογικών εγγραφών.

 • 16.

Συμβ. της Επικρατείας 1372/2014
Mέτρα άρθρου 14 N. 2523/1997. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα. 1) Eάν απαιτείται η τήρηση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης πριν από την επιβολή των μέτρων. 2) Eάν υπάρχει ζήτημα νομιμότητας επιβολής των μέτρων σε περίπτωση ακύρωσης της πράξεως (για τυπικούς λόγους) με την οποία αποδόθηκε στο φορολογούμενο η παράβαση. 3) Eάν υπάρχει αντίθεση στην αρχή της χρηστής διοίκησης και στην αρχή της αναλογικότητας.

 • 17.

Συμβ. της Επικρατείας 2306/2014 (Ολομ.)
Αντισυνταγματική η φορολόγηση του επιδόματος διβλιοθήκης των ιατρών του ΕΣ.Υ Κατά παράβαση των διατάξεων του Συντάγματος η αποζημίωση για ενημέρωση βιβλιοθήκης και συμμετοχής σε σεμινάρια των ιατρών του ΕΣΥ υπήχθη από 8.7.2002 σε φορολόγηση με τη διάταξη του άρθρου 12 παρ. 13 του Ν. 3052/2002.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Γνωμ. 6/14.10.2014
Εισοδος οργάνων φορολ. διοίκησης στην κατοικία. Περί της συμβατότητας ή μη με το άρθρο 9 του Συντάγματος, των προβλέψεων των άρθρων 25 § 3 και 40 § 3 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013).

 • 2.

Γνωμοδότηση Αρείου Πάγου 478/11.03.2014
Διαδικασία άρσης του τραπεζικού απορρήτου κατά την διενέργεια φορολογικών ελέγχων

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Eπικρατείας 29/2014
Αντισυνταγματικότητα διατάξεως. Η πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια των μελών του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των ΑΕΙ, κατά παράβαση του Συντάγματος υπήχθη σε φορολόγηση από 8.7.2002 με τη διάταξη του άρθρου 12 παρ. 13 του Ν. 3052/2002, διότι παρέχεται προς κάλυψη των προσθέτων δαπανών στις οποίες υποβάλλονται τα μέλη ΔΕΠ.

 • 2.

Συμβ. της Επικρατείας 1770/2014
Φόρος μεταβίβασης ακινήτων Απαλλαγή για αγορά πρώτης κατοικίας Ο χαρακτηρισμός ενός ακινήτου (εάν δηλ. είναι διαμέρισμα - οικία ή επαγγελματικός χώρος) προκύπτει από το συμβόλαιο μεταβίβασής του και την οικοδομική άδεια. Η μεταγενέστερη δε χρησιμοποίησή του δεν επιφέρει καμία συνέπεια στη φορολογική μεταχείριση αυτού, εάν δεν ακολουθηθεί η απαιτούμενη από τις πολεοδομικές διατάξεις διαδικασία αλλαγής της χρήσης του.

 • 3.

Συμβ. της Επικρατείας 1353/2014
Στο φορολογούμενο, ο οποίος ζητεί την έκπτωση δαπανών για τη συντήρηση αυτοκινήτων, απόκειται να αποδείξει εάν πρόκειται για επαγγελματικά αυτοκίνητα, οπότε δικαιούται έκπτωση του συνόλου της δαπάνης, ή εάν πρόκειται για επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα, οπότε δικαιούται έκπτωση μέρους αυτής. Η τυχόν αοριστία της περιγραφής των παρασχεθεισών υπηρεσιών σε Τ.Π.Υ. δεν εμποδίζει την έκπτωση της παραγωγικής δαπάνης, εφόσον η αοριστία αυτή καλύπτεται από αναφορά που γίνεται στο ίδιο τιμολόγιο σε έγγραφη σύμβαση των μερών.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Γνωμ. N.Σ.K. 21/13.1.2014 (Tμ. B)
Σύμφωνο συμβίωσης. Eρωτάται εάν οι έχοντες συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Επικρατείας 556/2013
Μεταφορικό γραφείο. Έννοια και υποχρεώσεις κατά το άρθρο 26 του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων (Π.Δ. 99/1977). Ο χαρακτήρας του μεταφορικού γραφείου δεν αναιρείται από το γεγονός ότι ενεργεί με μεταφορικά μέσα τρίτων, αφού αυτό ακριβώς το γνώρισμα αποτελεί την ειδοποιό διαφορά του από το μεταφορέα.

 • 2.

Συμβ. της Επικρατείας 667/2013
Ανατροπή πράξης συμβιβασμού. Η πράξη διοικητικής επίλυσης της διαφοράς μεταξύ φορολογικής αρχής και φορολογουμένου, καίτοι συντάσσεται με την σύμπραξη του τελευταίου, αποτελεί καταλογιστική πράξη, η οποία προσβάλλεται με την αίτηση ακύρωσης (διοικητική προσφυγή) του άρθρου 75 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 2238/94), εντός τριετίας από την καταχώριση της πράξεως του συμβιβασμού στο σχετικώς τηρούμενο βιβλίο της φορολογικής αρχής.

 • 3.

Συμβ. της Επικρατείας 120/2013
Προϋποθέσεις εφαρμογής επιεικέστερων διατάξεων φορολογικού ποινολογίου (αρθρ. 6 N. 2523/97). H επιεικέστερη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του N. 2523/1997, στην οποία προβλέπεται επιβολή προστίμου από το ισόποσο έως το τριπλάσιο του φόρου που δεν αποδόθηκε, αντί του πενταπλασίου που ήταν προηγουμένως, δεν εφαρμόζεται αυτομάτως σε όλες τις τότε εκκρεμείς υποθέσεις αλλά μόνον μετά την υποβολή εμπρόθεσμης αίτησης στη φορολογική αρχή για διοικητική επίλυση της διαφοράς.

 • 4.

Συμβ. της Επικρατείας 854/2013 (7μελούς)
Τρόπος εξόφλησης συναλλαγών με ιδιώτες Προσβάλλεται με αίτηση ακυρώσεως η κανονιστική απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών πολ. 1027/ 9.2.2011 που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 20 του Ν. 3842/2010. Με την απόφαση αυτή ορίζεται ότι φορολογικά στοιχεία, που εκδίδονται από επιτηδευματίες, για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες αυτών αποκλειστικά μέσω τραπέζης, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες του αγοραστή των αγαθών ή λήπτη των υπηρεσιών ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγές, αποκλειόμενης της εξόφλησης των υπόψη στοιχείων με μετρητά, τίθεται δε ως κατώτερο όριο συναλλαγής, για τον τρόπο αυτό πληρωμής, το ποσόν των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για το έτος 2011 και το ποσόν των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ από 1.1.2012 και εξής.

 • 5.

Συμβ. της Επικρατείας 790/2013 (Τμ. Στ')
Φορολογία ακίνητης περιουσίας Ν. 1249/1982. Δεν αρχίζει η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής, ούτε επιτρέπεται η ταμειακή βεβαίωση του κατά το άρθρο 12 του Ν. 2343/1995 καταλογισθέντος φόρου ακινήτου περιουσίας, η οποία αποτελεί το νόμιμο τίτλο εισπράξεως της οφειλής, εάν προηγουμένως δεν έχει κοινοποιηθεί εγκύρως στον υπόχρεο η καταλογιστική του φόρου ακίνητης περιουσίας πράξη του προϊσταμένου της οικείας Δ.Ο.Υ.

 • 6.

Συμβ. της Επικρατείας 2527-31/2013 (Ολομ.)
Συνταγματική και νόμιμη η επιβολή τέλους επιτηδεύματος του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011. Η επίδικη οικονομική επιβάρυνση, παρά το χαρακτηρισμό της ως τέλος, αποτελεί φόρο κατά την έννοια του άρθρου 78 του Συντάγματος και δεν καταβάλλεται έναντι ειδικής αντιπαροχής. Η ανωτέρω διάταξη δεν παραβιάζει το άρθρο 78 παρ. 1 του Συντάγματος αλλ’ ούτε και τα άρθρα 4 παρ. 1 και 5 και 20 παρ. 1 του Συντάγματος. Επίσης δεν παραβιάζει το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ διότι το εν λόγω άρθρο δεν εφαρμόζεται, κατά κανόνα, στις φορολογικές διαφορές. Και αντίθετες απόψεις της μειοψηφίας.

 • 7.

Συμβ. της Επικρατείας 3578/2013
Επανάληψη της διαδικασίας και συγχρόνως άσκηση έφεσης από τη διοίκηση. Νομίμως ασκείται έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης, ανεξάρτητα εάν η Διοίκηση επανέλαβε την διοικητική πράξη, συμμορφούμενη προς την πρωτόδικη απόφαση. Στην περίπτωση αυτή δεν επέρχεται κατάργηση της δίκης που είχε ανοιχθεί με την άσκηση έφεσης. Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. Συντρέχει υποχρέωση κλήσης του φορολογούμενου σε προηγούμενη ακρόαση, έστω κι αν η παράβαση που του αποδίδεται συνάγεται από αντικειμενικά δεδομένα που προκύπτουν από εγγραφές στα βιβλία του. Πρέπει όμως αυτός να προβάλει συγκεκριμένους ισχυρισμούς για την ουσία της υπόθεσης, προσκομίζοντας και σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

 • 8.

Συμβ. της Eπικρατείας 533/2013
Εικονικότητα τιμολογίου ως προς το πρόσωπο του εκδότη. Η φορολογική αρχή βαρύνεται με την απόδειξη της ανυπαρξίας του φερόμενου ως εκδότη του τιμολογίου ή ότι δεν έχει δηλώσει έναρξη επιτηδεύματος ούτε έχει προβεί σε θεώρηση φορολογικών στοιχείων. Ισχυρισμός της φορολογικής αρχής ότι ο φερόμενος ως εκδότης του τιμολογίου ήταν «φορολογικά άγνωστο» πρόσωπο και όχι «ανύπαρκτο» απορρίπτεται ως ερειδόμενος επί εσφαλμένης προϋποθέσεως.

 • 9.

Συμβ. της Επικρατείας 1685/2013
Εκτακτη εφάπαξ εισφορά άρθρου 18 Ν. 3758/2009. - Η εισφορά αυτή δεν έχει ως αντικείμενο τα εισοδήματα του οικον. έτους 2008, ώστε να τίθεται θέμα αναδρομικής φορολόγησής τους κατά την έννοια του άρθρου 78 παρ. 2 του Συντάγματος.

 • 10.

Συμβ. της Eπικρατείας 1316-17/2012 (7μελούς)
Διοικητική Δικονομία Ενεργητική νομιμοποίηση για άσκηση προσφυγής. - Προσφυγή κατά του φύλλου ελέγχου φορολογίας εισοδήματος ημεδαπής ανωνύμου εταιρείας που διαπιστώνει αποκρυβέντα κέρδη της, μπορεί να ασκήσει, ως έχων άμεσο, προσωπικό και ενεστώς έννομο συμφέρον, και ο διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλός της, ο οποίος ευθύνεται αλληλεγγύως με αυτήν για την καταβολή του φόρου, όταν μάλιστα μνημονεύεται και στο οικείο φύλλο ελέγχου.

 • 11.

Πενταμελούς Eφετείου Kακουργημάτων Bορ. Aιγαίου 86/2013
Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Tα φερόμενα ως εικονικά στοιχεία ανέγραφαν ημερομηνία συναλλαγών προγενέστερη της διάτρησης-θεώρησής τους από την αρμόδια Δ.O.Y. γεγονός, όμως, που κατά το Ποινικό Δικαστήριο δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει ανυπαρξία των σχετικών συναλλαγών και αξιόποινη πράξη ενώ η ελεγκτική αρχή δεν προέβη σε έλεγχο των αποθηκών της λήπτριας εταιρείας για να διαπιστώσει αν υπήρχαν τα εμπορεύματα που της απέστειλε η εταιρεία των κατηγορουμένων. Στο χώρο της ανακύκλωσης οι πληρωμές των συναλλαγών δεν συνηθίζεται να γίνονται με δίγραμμες επιταγές αλλά με μετρητά, όπως απαιτούσαν οι προμηθευτές και γι’ αυτό οι κατηγορούμενοι δεν προσκόμισαν στην αρμόδια Δ.O.Y. τέτοια μέσα πληρωμής. Kηρύσσονται αθώοι της κατηγορίας έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων η διαχειρίστρια και ο ταμίας (ομόρρυθμα μέλη εταιρείας ανακύκλωσης υλικών).

 • 12.

Συμβ. της Επικρατείας 35/2013
Αναστολή εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων. Η ρύθμιση του άρθρου 38 του Ν. 3900/2010 (άρθρο 209Α Κ.Δ.Δ.) που προβλέπει προκειμένου περί φορολογικών και τελωνειακών διαφορών, ως λόγο αναστολής εκτέλεσης της πρωτόδικης δικαστικής απόφασης, μόνο την πρόδηλη βασιμότητα του ενδίκου μέσου, δεν παραβιάζει τα άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγματος και 6 παρ. 1 και 13 της Ε.Σ.Δ.Α..

 • 13.

Συμβ. της Επικρατείας 3872/2013
Αποζημίωση προερχόμενη από μεταγραφή ποδοσφαιριστή. Ποσό που έχει ως αιτία καταβολής του τη μεταγραφή ποδοσφαιριστή από τη μία στην άλλη ομάδα, δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα διότι στερείται περιοδικότητας και προελεύσεως εκ διαρκούς πηγής.

 • 14.

Συμβ. της Επικρατείας 424/2013
Λήψη εικονικών τιμολογίων. Σε περίπτωση κατά την οποία αποδεικνύεται ότι το πρόσωπο (εικονική εταιρεία και γενικά εικονική επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής ή φυσικό πρόσωπο) που φέρεται ως λήπτης συγκεκριμένου φορολογικού στοιχείου είναι παντελώς αμέτοχο προς τη συναλλαγή στην οποία αφορά το εν λόγω στοιχείο, με συνέπεια την εικονικότητα αυτού για τον πιο πάνω λόγο, τότε δεν επιβάλλονται σε βάρος του οι προβλεπόμενες από το νόμο διοικητικές και ποινικές κυρώσεις

 • 15.

Συμβ. της Επικρατείας 411-412/2013
Eξωλογιστικός προσδιορισμός του καθαρού κέρδους. Eάν η Φορολογική Aρχή προβεί σε εξωλογιστικό προσδιορισμό του αποτελέσματος μιας επιχείρησης, με βάση παραβάσεις που προέκυψαν από την κατάσχεση βιβλίων και στοιχείων, το δικαστήριο της ουσίας δεν έχει τη δυνατότητα, κατά μεταβολή της νομικής βάσης να στηρίξει τον επίδικο εξωλογιστικό προσδιορισμό σε μη τήρηση βιβλίων και στοιχείων, συναγόμενη από την παράλειψη της επιχείρησης να ανταποκριθεί στην πρόσκληση - σημείωμα ελέγχου για προσκόμιση των βιβλίων και στοιχείων, εφόσον από τη μεταβολή αυτή θα προέκυπταν πραγματικά ζητήματα, επί των οποίων δεν ακούστηκε η προσφεύγουσα επιχείρηση.

 • 16.

Συμβ. της Επικρατείας 1840/2013 (Oλομ.)
Eπίδομα αλλοδαπής. Kατά παράβαση των συνταγματικών διατάξεων (άρθρα 4 παρ. 5 και 78 παρ. 1 και 4) το επίδομα αλλοδαπής που ελάμβαναν και οι πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου όταν μετέβαιναν στο εξωτερικό, υπήχθη σε αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 15% με την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 4 του N. 2238/94 (1). Contra μειοψηφία, κατά τη γνώμη της οποίας δεν αποκλείεται από το Σύνταγμα η με τυπικό νόμο υπαγωγή του επιδόματος αυτού σε φορολογία εισοδήματος με εύλογο συντελεστή, υπό την προϋπόθεση ότι το εναπομένον μετά τη φορολόγηση ποσό δεν παρίσταται ανεπαρκές για την κάλυψη των δαπανών για τις οποίες χορηγείται.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 278/2012
Εισόδημα από μσιθωτές υπηρεσίες. Ερωτάται αν, ενόψει και της διάταξης του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 1545/1985, η ειδική παροχή προστασίας μητρότητας του άρθρου 142 του ν. 3655/2008, η οποία χορηγείται από τον O.A.E.Δ. σε εργαζόμενες μητέρες, ασφαλισμένες του I.K.A.- E.T.A.M., κατά τη διάρκεια της εξάμηνης ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και, συνακολούθως, αν φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Kώδικα Φορολογίας Eισοδήματος (ν. 2238/1994).

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Τριμ. Πλημμελειοδικείου ΑΘηνών 52772/2012
Κηρύσσονται αθώοι οι αποδέκτες τιμολογίων άλλων φερόμενων ως εικονικών ως προς την συναλλαγή στο σύνολό της και άλλων αφορώντων υπαρκτές συναλλαγές αλλά με πρόσωπα διαφορετικά από τα αναγραφόμενα επί των σωμάτων τους ως εκδότες. Δεν αποδείχθηκε ότι οι κατηγορούμενοι τελούσαν σε γνώση της πλαστότητας και εικονικότητας δεδομένου ότι στερούνται λογιστικών γνώσεων και, ως εκ τούτου, είχαν αναθέσει την λογιστική παρακολούθηση της εταιρείας τους σε λογιστή, επί του οποίου δεν ασκούσαν οποιονδήποτε έλεγχο και εποπτεία. Προέκυψε ότι μεριμνούσαν μόνο για την καλή εκτέλεση του έργου, ως οικοδόμοι, προσκόμιζαν όλα τα ιδιωτικά συμφωνητικά που κατήρτιζαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., κατέβαλαν κανονικά το ανάλογο τίμημα και παρελάμβαναν τα τιμολόγια δίχως να υποψιάζονται ότι αυτά δεν ήταν σύννομα, πράγμα που δεν μπορούσαν να το διαπιστώσουν με την λήψη, παρά μόνον μετά από σχετικό έλεγχο στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., στον οποίο, όμως, δεν αποδείχθηκε ότι γνώριζαν πως έπρεπε να προβούν, ενώ δεν αποδείχθηκε ότι αποκόμισαν όφελος από την αποδοχή των ενδίκων φορολογικών στοιχείων.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Επικρατείας 2781/2012 (7μελούς)
Αυξημένος συντελεστής καθαρού κέρδους. Επί καταστροφής των τηρηθέντων βιβλίων από πυρκαϊά, για την οποία δεν ευθύνεται ο φορολογούμενος, δεν εφαρμόζεται αυξημένος συντελεστής καθαρού κέρδους. Contra μειοψηφία, κατά τη γνώμη της οποίας, αυξημένος συντελεστής καθαρού κέρδους εφαρμόζεται και επί τυχαίας ή εξ ανωτέρας βίας καταστροφής ή απώλειας των βιβλίων και στοιχείων της επιχείρησης.

 • 2.

Συμβ. της Επικρατείας 3704/2012
Εικονικά φορολογικά στοιχεία . Όταν οι υπάλληλοι της Δ.Ο.Υ. αφαιρούν από την επαγγελματική εγκατάσταση επιτηδευματία επίσημα και όχι ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία, δεν απαιτείται ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας η σύνταξη έκθεσης κατάσχεσης, αλλά αρκεί απλή απόδειξη παραλαβής. Η διάγνωση σκοπού απόκρυψης φορολογητέας ύλης δεν απαιτείται για τη στοιχειοθέτηση της επίδικης φορολογικής παραβάσεως της αποδοχής εικονικού τιμολογίου

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 355/2012
Ερωτάται εάν, κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου τροποποίησης υφιστάμενης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, προκειμένου να παραχωρηθεί η αποκλειστική χρήση τμήματος χώρου (πυλωτής, ταράτσας κλπ.) σε ιδιοκτήτη οριζόντιας ιδιοκτησίας της ίδιας οικοδομής, απαιτείται να προσκομίζεται ή όχι στο συμβολαιογράφο, κατά περίπτωση, υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 81 ή το αντίγραφο της δήλωσης του άρθρου 11 του ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ΚΦΕ).

 • 2.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 258/2012
Ποιος είναι υπόχρεος να δηλώσει και να φορολογηθεί για το εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτου, η χρήση του οποίου έχει εισφερθεί από φυσικό πρόσωπο σε Ο.Ε. προκειμένου το φυσικό πρόσωπο να συμμετάσχει στο κεφάλαιο της εταιρείας, η δε εκμίσθωση του ακινήτου και η είσπραξη των μισθωμάτων έγινε από την εταιρεία.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Διοικ. Εφετ. Αθηνών (ως συμβουλίου) 229/2012
Αίτηση αναστολής εκτέλεσης ποσοστού 25% των καταλογισθέντων φόρων (άρθρα 200 - 205 Κ.Δ.Δ.). Χωρισμός δικόγραφου (άρθρο 122 Κ.Δ.Δ.). Γίνεται δεκτή η αναστολή εκτέλεσης κατά το μέρος που συνεπάγεται τη λήψη του μέτρου της μη χορήγησης φορολογικής ενημερότητας. Διατάσσεται ο χωρισμός του δικογράφου της κίνησης αναστολής και η κατάθεση νέου αυτοτελούς δικογράφου.

 • 2.

Τριμ. Πλημμελειοδικείου Αθηνών 21672/2012
Συνδρομή γεγονότος που συνιστά ανώτερη βία και δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκηση έφεσης. Παραγραφή της πλημμεληματικής αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων λόγω οκταετίας από την τέλεση της πράξης. Συγχωρείται το εκπρόθεσμο άσκησης έφεσης κατά καταδικαστικής απόφασης που επιδόθηκε στην εκκαλούσα ως άγνωστης διαμονής, εφόσον η ιδία κατά τον χρόνο της επίδοσης ήταν γνωστής διαμονής στην Αρχή που παρήγγειλε την (άκυρη) επίδοση. Παύει οριστικά η ποινική δίωξη λόγω παραγραφής εφόσον παρήλθε οκταετία από την τέλεση (1997) κατ’ άρθρο 31 Ν. 1591/1986.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Επικρατείας 1619/04.05.2012 (Oλομ.)
Έφεση. H ρύθμιση της παρ. 3 του άρθρου 22 του N. 3900/2010 «ότι ο φορολογούμενος οφείλει να καταβάλει το 50% του οφειλόμενου κατά την πρωτόδικη απόφαση φόρου, διότι άλλως η ασκηθείσα έφεση είναι απαράδεκτη», δεν αντίκειται στα άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγματος και 6 παρ. 1 της E.Σ.Δ.A. Contra μειοψηφία. Παράβολο. H κατά τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 1 του N. 3900/2010 υποχρέωση καταβολής παραβόλου, ως προϋπόθεση του παραδεκτού της εφέσεως ιδιώτη διαδίκου, δεν αντίκειται στο ατομικό δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας που καθιερώνει το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος και το άρθρο 6 παρ. 1 της E.Σ.Δ.A. Contra μειοψηφία.

 • 2.

Συμβ. της Eπικρατείας 1324/2012 (7μελούς)
Επίδομα αλλοδαπής πολιτικών υπαλλήλων του δημοσίου. Δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος γιατί έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα και επομένως δεν υπάγεται στην αυτοτελή φορολόγηση 15% του άρθρου 14 παρ. 4 του N. 2238/1994. Παραπομπή στην Oλομέλεια για να κριθεί η αντισυνταγματικότητα της διατάξεως.

 • 3.

Συμβ. της Επικρατείας 1184/28.03.2012 (ΤΜΗΜΑ Β')
Επειδή, το ζήτημα της μεταφοράς ζημίας εμπορικής επιχειρήσεως από πλευράς φορολογίας εισοδήματος ρυθμίζεται αποκλειστικά από τις διατάξεις των άρθρων 4, 101 και 105 του ν. 2238/1994. Εφόσον, συνεπώς, συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών, είναι δυνατή η μεταφορά ζημίας ανώνυμης εταιρίας προς συμψηφισμό της με κέρδη περιόδου επόμενης από εκείνη κατά την οποία προέκυψε. Δεν ασκεί δε από την άποψη αυτή επιρροή, καθώς δεν σχετίζεται με τις εν λόγω προϋποθέσεις μεταφοράς, η τυχόν κατά την εμπορική νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών (Κ.Ν. 2190/1920) αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας προς κάλυψη του ποσού της ζημίας και η συνακόλουθη μη εμφάνιση της τελευταίας στον ισολογισμό του έτους της μεταφοράς.

 • 4.

Συμβ. της Επικρατείας 948/14.03.2012
Εξωλογιστικός προσδιορισμός κερδών. Εάν η φορολογική αρχή προβεί στην έκδοση φύλλου ελέγχου με το οποίο απορρίπτονται τα βιβλία και στοιχεία ως ανεπαρκή ή ανακριβή και γίνεται εξωλογιστικός προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης, χωρίς να έχει τηρήσει την προαναφερόμενη υποχρέωσή της να κοινοποιήσει στον επιτηδευματία σημείωμα με τις διαπιστώσεις του ελέγχου, στοιχειοθετείται λόγος ακυρώσεως του φύλλου ελέγχου.

 • 5.

Συμβ. της Eπικρατείας 63/2012 (7μελούς)
Αρμοδιότητα ελεγκτικών κέντρων για την έκδοση φύλλων ελέγχου. Θεμιτώς από απόψεως τηρήσεως των όρων της παρ. 2 του άρθρου 43 του Συντάγματος εκδόθηκε κατ επίκληση νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως, η 1017350/06.03.2001 απόφαση του Yπουργού των Oικονομικών, με την οποία τα Eλεγκτικά Kέντρα κατέστησαν αρμόδια για την έκδοση των φύλλων ελέγχου, των πράξεων προσδιορισμού φόρου και των λοιπών καταλογιστικών πράξεων, καθώς και για την περαιτέρω διαδικασία επίλυσης των σχετικών φορολογικών διαφορών και βεβαίωσης των καταλογιζόμενων διαφορών φόρων, πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων, τελών, εισφορών και προστίμων, με τη σύνταξη και αποστολή στις αρμόδιες Δ.O.Y. των οικείων χρηματικών καταλόγων.

 • 6.

Συμβ. της Eπικρατείας 601/2012
Αναλογικό παράβολο 2% άρθρου 277 παρ. 3 K.Δ.Δ. στις εκκρεμείς υποθέσεις. Δυνάμει της ρυθμίσεως του άρθρου 65 παρ. 7 του N. 3994/2011, το αναλογικό παράβολο 2% και μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ, δεν ισχύει στις φορολογικές και τελωνειακές διαφορές που ήσαν εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του N. 3900/2010 και συνεπώς δεν απαιτείται η καταβολή για τις προσφυγές που ασκήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δηλ. πριν από την 1.1.2011. Ως εκ τούτου εξέλιπαν κατά το μέρος αυτό τα ζητήματα συνταγματικότητας της ως άνω διατάξεως. Πάγιο παράβολο 100 ευρώ άρθρου 277 παρ. 2 K.Δ.Δ. στις εκκρεμείς υποθέσεις. H υποχρέωση καταβολής του ως άνω ποσού παραβόλου δεν αντίκειται στα περί παροχής δικαστικής προστασίας άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγματος και 6 παρ. 1 της EΣΔA ούτε στην αρχή της αναλογικότητας. H διάταξη του άρθρου 45 παρ. 2 του N. 3900/2010 κατά το μέρος που ορίζει ότι η παράγραφος 2 του άρθρου 277 του K.Δ.Δ. ισχύει και για τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού διαφορές είναι συνταγματική, πολλώ δε μάλλον εφόσον δίνεται η δυνατότητα στον φορολογούμενο να συμπληρώσει το παράβολο των 4,40 ευρώ κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 139 του K.Δ.Δ.

 • 7.

Συμβ. της Επικρατείας 505/08.02.2012
Εικονικά τιμολόγια. Λήψη εικονικών τιμολογίων. Όταν αποδίδεται σε επιτηδευματία η παράβαση της λήψεως τιμολογίου ή δελτίου αποστολής εικονικού, η φορολογική αρχή βαρύνεται με την απόδειξη της εν λόγω εικονικότητας. Εφόσον όμως κριθούν ως εικονικά τα τιμολόγια από το δικαστήρια με νόμιμες αιτιολογίες και αποδείχθηκε εκ μέρους της φορολογικής αρχής η ανυπαρξία του εκδότη των επίδικων φορολογικών στοιχείων και εντεύθεν η εικονικότητα των σχετικών συναλλαγών, ο λήπτης των τιμολογίων έχει το βάρος ν’ αποδείξει την καλή του πίστη κατά τη διενέργεια της συναλλαγής, ότι δηλαδή, είχε ελέγξει τα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενού του εκδότη.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Διοικ. Eφετ. Πειραιώς 1249/2012
Eκτακτη εισφορά άρθρου πέμπτου Ν. 3845/2010. Απαλλαγή των ναυτικών εταιρειών του N. 959/1979. Aπό τη γραμματική ερμηνεία των κρίσιμων διατάξεων συνάγεται ότι η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται σε βάρος συγκεκριμένων, περιοριστικώς αναφερόμενων νομικών προσώπων. Mεταξύ των προσώπων αυτών δεν περιλαμβάνονται οι ναυτικές εταιρείες του N. 959/1979. Eπίσης προϋπόθεση για την υπαγωγή στην έκτακτη εισφορά είναι η υπαγωγή του νομικού προσώπου στη φορολογία εισοδήματος. Eπομένως, όταν πρόκειται για ναυτικές εταιρείες, δεν συντρέχει αυτή η προϋπόθεση, αφού αυτές υπάγονται σε ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς, φορολογούμενες όχι βάσει των κερδών τους αλλά βάσει των κόρων των πλοίων που εκμεταλλεύονται.

 • 2.

Aρείου Πάγου 797/2011 (Tμήμα Z' ποινικό)
Χρόνος ασκήσεως ποινικής δίωξης επί εγκλημάτων φοροδιαφυγής. H ποινική δίωξη δεν αρχίζει πριν από την τελεσίδικη κρίση του διοικητικού δικαστηρίου στην προσφυγή που ασκήθηκε, μόνο για τα ιδιώνυμα εγκλήματα του άρθρου 17 (ανακριβής ή μη δήλωση φόρου εισοδήματος), 18 (ανακριβής ή μη απόδοση ΦΠA και παρακρατούμενων φόρων), 19 (έκδοση ή αποδοχή πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων). H προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται προκειμένου περί των εγκλημάτων, τα οποία συνίστανται στην παραβίαση της προθεσμίας καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, οπότε στην περίπτωση αυτή για την ποινική δίωξη δεν απαιτείται προηγούμενη οριστικοποίηση της φορολογικής παραβάσεως.

 • 3.

Aρείου Πάγου 969/2011 (Tμ. Z' Ποινικό)
Καθυστέρηση καταβολής χρεών προς το δημόσιο. Eφαρμογή επιεικέστερου νόμου (2523/1997) και όχι του μεταγενέστερου (N. 3220/2004), σύμφωνα με τον οποίο για τη θεμελίωση του αξιοποίνου λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των χρεών και συνεπώς είναι δυσμενέστερος για τον φορολογούμενο.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 572/2011
Εκπτώσεις δαπανών που στηρίζονται σε πλαστά στοιχεία. Eρωτάται εάν εκπίπτουν ή όχι από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης δαπάνες που στηρίζονται σε πλαστά φορολογικά στοιχεία, εφ όσον δεν αμφισβητείται ότι πραγματοποιήθηκαν.

 • 2.

Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 291/2011
Επιβολή προστίμου Κ.Β.Σ. σε βάρος των κληρονόμων. Eρωτάται, αν είναι νόμιμη η επιβολή προστίμου K.B.Σ., λόγω εκδόσεως ή λήψεως εικονικών ή πλαστών φορολογικών στοιχείων, σε βάρος των κληρονόμων αποβιώσαντα υποχρέου.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Eπικρατείας 4218/2011
Τεκμήριο διαβίωσης. Έννοια αυτοκινήτων τύπου JEEP. Κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 5 του Ν.Δ. 3323/1955 (τώρα άρθρου 16 παρ. 1 περ. γ τελευτ. εδάφιο Ν. 2238/1994), ως αυτοκίνητα «τύπου jeep» νοούνται μόνον όσα από την άδεια κυκλοφορίας και τα συνοδεύοντα αυτά έγγραφα χαρακτηρίζονται ως επιβατικά και χρησιμοποιούνται ως τέτοια, όχι δε και όσα χρησιμοποιούνται ως φορτηγά, των οποίων η δαπάνη συντηρήσεως και κυκλοφορίας δεν λαμβάνεται υπόψιν για τον προσδιορισμό της ετήσιας δαπάνης διαβιώσεως του φορολογουμένου.

 • 2.

Συμβ. της Eπικρατείας 2972/2011
Δικαστικοί λειτουργοί. Αποδοχές λόγω εκπαιδευτικής άδειας. Οι αποδοχές αυτές, κατά το μέρος που υπερβαίνουν τις τακτικές και ανεξάρτητα από την ονομασία τους, αντικρίζουν πραγματικές δαπάνες και κατά συνέπεια φέρουν το χαρακτήρα αποζημίωσης και δεν αποτελούν φορολογητέο εισόδημα.

 • 3.

Συμβ. της Eπικρατείας 2068/2011 (7μελούς)
Επίδοση πράξης επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. με θυροκόλληση. Πράξη σχετική με την επαγγελματική δραστηριότητα προσώπου, όπως η πράξη επιβολής προστίμου του K.B.Σ. νομίμως επιδίδεται, είτε στην κατοικία του εν λόγω προσώπου, ακόμα και αν η φορολογική αρχή γνωρίζει τη διεύθυνση της επαγγελματικής εγκαταστάσεώς του είτε στην επαγγελματική του εγκατάσταση, το δε γεγονός της μη γνώσεως υπ αυτού της ως άνω πράξεως είναι, από την άποψη της αφετηρίας της προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής, νομικώς αδιάφορο.

 • 4.

Συμβ. της Eπικρατείας 3338/2011
Προσδιορισμός ακαθάριστων εσόδων στο ΦΠΑ. Διενέργεια αυτοτελούς ελέγχου και σύνταξη ιδιαίτερης έκθεσης, μη αρκούντος του ελέγχου που έχει γίνει στη φορολογία εισοδήματος. Eίναι, όμως, δυνατόν να συμπέσουν οι διαπιστώσεις του ελέγχου και στις δύο φορολογίες. H παράλειψη συντάξεως ιδιαίτερης έκθεσης ελέγχου συνιστά νομική πλημμέλεια η οποία εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο της ουσίας.

 • 5.

Συμβ. της Eπικρατείας 1752/2011
Σύνταξη νεότερης έκθεσης κατάσχεσης μετά από επανάληψη της διαδικασίας. Και στην περίπτωση αυτή απαιτείται η εκ νέου τήρηση της σχετικής διαδικασίας, συνισταμένης στην υλική πράξη κατάσχεσης των βιβλίων και στοιχείων στην επαγγελματική εγκατάσταση της επιχείρησης, στη σύνταξη επί τόπου, κατά τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου της οικείας έκθεσης κατάσχεσης, στην υπογραφή από τους ελεγκτές και από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης και την επίδοση προς αυτόν αντιγράφου της έκθεσης.

 • 6.

Συμβ. της Eπικρατείας 3474/2011 (Oλομ.)
Πρόσθετος φόρος επί μη υποβολή δηλώσεως από υπόχρεο σε παρακράτηση - συμβατό ή μη της διάταξης του άρθρου 86 του Κ.Φ.Ε. με την αρχή της αναλογικότητας. Οι διατάξεις του άρθρου 86 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος περί προσθέτου φόρου σε περίπτωση μη υποβολής δηλώσεως υπό υπόχρεο σε παρακράτηση φόρου, δεν αντίκεινται στην προβλεπόμενη από το Σύνταγμα (άρθρο 25 § 1) αρχή της αναλογικότητας διότι δεν θεσπίζουν μέτρο προδήλως ακατάλληλο και απρόσφορο ούτε υπερακοντίζουν τον καίριο σκοπό δημοσίου συμφέροντος της αποφυγής της διαφθοράς των φορολογικών οργάνων. Contra μειοψηφία οκτώ (8) Συμβούλων και μιας (1) Παρέδρου και με ειδικότερη γνώμη της Συμβούλου Ε. Νίκα, κατά την άποψη της οποίας η αντίθεση των εφαρμοσθεισών διατάξεων προς την αρχή της αναλογικότητας έγκειται στη μη πρόβλεψη δυνατότητας των Διοικητικών Δικαστηρίων να προβούν σε επιμέτρηση του ύψους της επιβλητέας κυρώσεως, λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη και τον βαθμό της υπαιτιότητας του υποχρέου. Αναβολή της κρίσης του Δικαστηρίου σε νέα δικάσιμο (2.3.2012) για το αν οι διατάξεις του άρθρου 86 παρ. 4 και 5 του Κ.Φ.Ε. είναι αντίθετες ή όχι προς τις διατάξεις των άρθρων 5, 17, 20 παρ. 1, 25 παρ. 3 του Συντάγματος και των άρθρων 6 της ΕΣΔΑ και 1 του Πρώτου Πρωτοκόλλου αυτής που προβάλλονται με το δικόγραφο πρόσθετων λόγων.

 • 7.

Συμβ. της Eπικρατείας 1278/2011
Εικονικότητα φορολογικών στοιχείων. Σε περίπτωση που αποδίδεται εικονικότητα στα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία, υπό την έννοια ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η συναλλαγή για την οποία αυτά φέρονται ότι εκδόθηκαν, η φορολογική αρχή βαρύνεται, καταρχήν, με την απόδειξη της εν λόγω εικονικότητας. Απόδειξη με βάση τη μέθοδο της κλειστής αποθήκης και όχι με έλεγχο στους λήπτες των εκδοθέντων τιμολογίων, δεν είναι νόμιμη.

 • 8.

Συμβ. της Eπικρατείας 1285/04.05.2011
Προσκόμιση βιβλίων και στοιχείων το πρώτον ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 30 παρ. 5 του Κ.Β.Σ. Ο φορολογούμενος δικαιούται να θέσει υπόψη το πρώτον ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 30 παρ. 5 του Κ.Β.Σ. τα βιβλία και στοιχεία του για έλεγχο, η δε επιτροπή υποχρεούται να προβεί στον έλεγχο αυτό και να κρίνει για το κύρος των βιβλίων και στοιχείων.

 • 9.

Συμβ. της Eπικρατείας 1280/2011
Σύνταξη απλής απόδειξης παραλαβής αντί της σύνταξης εκθέσεως κατασχέσεως. Μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 2648/1998 (22.10.1998) σε περίπτωση αφαιρέσεως από τη φορολογική αρχή επισήμων βιβλίων και λοιπών στοιχείων, δεν απαιτείται η διαδικασία κατασχέσεως του άρθρου 36 παρ. 3-4 του Κ.Β.Σ., αλλά αρκεί η σύνταξη απλής απόδειξης παραλαβής. Αντιθέτως απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας κατασχέσεως μόνο σε περίπτωση αφαιρέσεως από την επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία ανεπίσημων ή επίσημων και ανεπίσημων βιβλίων και στοιχείων

 • 10.

Συμβ. της Eπικρατείας 1281/2011
Ενιαίο πρόστιμο για λήψη και καταχώριση εικονικού τιμολογίου. Πράξη της φορολογικής αρχής με την οποία επιβάλλεται ενιαίο πρόστιμο για λήψη και καταχώριση εικονικού τιμολογίου είναι νομικώς πλημμελής, η οποία ακυρώνεται αυτεπαγγέλτως από το διοικητικό δικαστήριο. Επιεικέστερες διατάξεις. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997 είναι εφαρμοστέες όταν είναι επιεικέστερες των αντιστοίχων διατάξεων του άρθρου 33 παρ. 4 του Κ.Β.Σ. Θεωρούνται δε ως επιεικέστερες όταν η εφαρμογή τους άγει στην επιβολή της ελαφροτέρας κυρώσεως σε σχέση με την επιβλητέα κατά τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον του διοικ. εφετείου. Αυτεπάγγελτος έλεγχος από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο της διάταξης του άρθρου 40 παρ. 16 του Ν. 3220/2004 «περί μη καταλογισμού ιδιαίτερης παράβασης για την καταχώριση των εικονικών στοιχείων, εφόσον επιβάλλεται πρόστιμο για την έκδοση και τη λήψη αυτών».

 • 11.

Τριμ. Πλημ. Πειραιώς ΒΤ- 3961/2011
Έκδοση εικονοκών φορολογικών στοιχείων. Κατηγορία έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων (άρθρο 19 Ν. 2523/1997) για συναλλαγές ανύπαρκτες στο σύνολό τους με σκοπό να διευκολυνθούν οι λήπτριες αλλοδαπές επιχειρήσεις. Κηρύσσεται αθώα η κατηγορουμένη λόγω μη πλήρωσης στοιχείων της αντικειμενικής υπόστασης. Η καταβολή σε μετρητά του τιμήματος των συμβάσεων πώλησης μεταξύ της Ελληνικής (πωλήτριας) και της αλλοδαπής (αγοράστριας) επιχείρησης δεν αποτελεί παράνομη ή γενικότερα επιλήψιμη συμπεριφορά ούτε αποτελεί ένδειξη ανυπαρξίας των συναλλαγών αυτών το γεγονός ότι δεν μεσολάβησε πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού της πωλήτριας ούτε το ότι δεν εκδόθηκε δίγραμμη τραπεζική επιταγή, όπου το ύψος της συναλλαγής υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ, διότι τούτο είναι αναγκαίο για συναλλαγές που ολοκληρώνονται μέσα στο έδαφος της Ελληνικής Επικρατείας. Η αυτομεταφορά εμπορευμάτων (με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο) αποτελεί σύννομο τρόπο μεταφοράς και όχι ένδειξη εικονικότητας της συναλλαγής.

 • 12.

Συμβ. της Eπικρατείας 2984/2011
Εικονικά τιμολόγια. Σε περίπτωση που τιμολόγια πωλήσεως αγαθών χαρακτηρίζονται από τη φορολογική αρχή ως εικονικά βάσει ορισμένων στοιχείων, το διοικητικό δικαστήριο της ουσίας, ενώπιον του οποίου αμφισβητείται ο χαρακτηρισμός αυτός, υποχρεούται, κατά τα άρθρα 144 επ. του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας [Κ.Δ.Δ. ν. 2717/1999 (ΦΕΚ Α 97)], που διέπουν τα ζητήματα της αποδείξεως κατά την εκδίκαση των διοικητικών διαφορών ουσίας από τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, προκειμένου να εκφέρει την κρίση του, να σχηματίσει πλήρη και βέβαιη δικανική πεποίθηση χρησιμοποιώντας τα επιτρεπόμενα αποδεικτικά μέσα, μεταξύ των οποίων είναι και τα δικαστικά τεκμήρια περί της συνδρομής των κρίσιμων πραγματικών περιστατικών, αφού εκτιμήσει συνολικά τα υφιστάμενα στο φάκελο της υπόθεσης στοιχεία και όχι μόνο μεμονωμένα το καθένα απ’ αυτά.

 • 13.

Συμβ. της Επικρατείας 584/2011
Εικονικά φορολογικά στοιχεία. Κυρώσεις κατά του πραγματικού υπόχρεου (υποκρυπτόμενου). Επί εικονικών φορολογικών στοιχείων τα οποία φέρονται ότι εκδόθηκαν από εικονική εταιρεία, κοινοπραξία, κοινωνία ή άλλη οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση ή από οποιοδήποτε φυσικό, νομικό ή άλλης μορφής πρόσωπο, εφόσον τα πρόσωπα αυτά αποδεικνύουν ότι είναι παντελώς αμέτοχα με τη συγκεκριμένη συναλλαγή, οι αναλογούντες φόροι, τέλη και εισφορές και γενικά οι κάθε είδους φορολογικές επιβαρύνσεις και διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται, καθώς και η ποινική δίωξη ασκείται αποκλειστικά κατά του πραγματικού υπόχρεου που υποκρύπτεται και όχι κατά του φερόμενου εκδότη.

 • 14.

Συμβ. της Επικρατείας 1748/15.06.2011
Υπεραξία από την αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων. Η αφαίρεση από την υπεραξία που προκύπτει κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. Ε.2665/84/22.2.1988 (αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων) κοινής υπουργικής αποφάσεως του χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού «Κέρδη και Ζημίαι» (λογιστική ζημία) έχει χαρακτήρα υποχρεωτικό, σε αντίθεση με τον συμψηφισμό των φορολογικών ζημιών, ο οποίος, κατά την διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 της ιδίας απόφασης δεν είναι υποχρεωτικός και εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της επιχειρήσεως ο συμψηφισμός των ζημιών αυτών ή όχι με την προκύψασα υπεραξία για τον προσδιορισμό της φορολογητέας υπεραξίας.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Διοικ. Πρωτ. Πειραιά 348/2011
Μέτρα άρθρου 14 ν. 2523/1997. Τα μέτρα αυτά, παρά το νομοθετικό χαρακτηρισμό τους και ως κυρώσεων, δεν έχουν γνήσιο κυρωτικό χαρακτήρα (ΣτΕ 2024/2010). Σε περίπτωση ακύρωσης του καταλογισθέντος προστίμου, λόγω λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων που αφορούν σε συναλλαγές αξίας άνω των 300.000 ευρώ, ανεξαρτήτως εάν η ακύρωση επήλθε λόγω τυπικής ή ουσιαστικής πλημμέλειας, είναι ακυρωτέα η πράξη περί υπαγωγής των παραβατών στα μέτρα του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2523/1997. Contra μειοψηφία του Προέδρου του Τμήματος.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβούλιο της Επικρατείας 1130/13.04.2011
Φορολογία εισοδήματος δικηγόρων. Δεν είναι δυνατός ο επιμερισμός των δαπανών διατηρήσεως του δικηγορικού γραφείου μεταξύ του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες (από την πάγια αντιμισθία) και των ακαθαρίστων εσόδων από την άσκηση της ελεύθερης δικηγορίας, κατά συνέπεια, δεν είναι επιτρεπτή η άθροιση του καθαρού εισοδήματος από την πάγια αντιμισθία με τα ακαθάριστα έσοδα από την ελεύθερη δικηγορία και η αφαίρεση από το προκύπτον εισόδημα των συνολικών δαπανών. Ο ειδικός τρόπος υπολογισμού του καθαρού ποσού των αμοιβών του αναιρεσείοντος από την άσκηση της ελεύθερης δικηγορίας με την εφαρμογή του συντελεστή 50% επί των ακαθαρίστων εσόδων (αφού από τον λογιστικό προσδιορισμό προέκυπτε ζημία), βασίζεται στα δεδομένα της κοινής πείρας και είναι συνταγματικώς ανεκτός και νόμιμος. Δεν μπορεί να γίνει προσδιορισμός του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος από την δικηγορία με την εφαρμογή του 50% επί του συνόλου.

 • 2.

Συμβ. της Επικρατείας 1038/06.04.2011
Εξωλογιστικός προσδιορισμός των ακαθάριστων εσόδων λόγο μη επίδειξης κατά τον έλεγχο των φορολογικών βιβλίων και στοιχείων.

 • 3.

Συμβ. της Επικρατείας 737/2011
Φορολόγηση αξίας πώλησης μη εισηγμένων μετόχων. Oι διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 του N. 2753/1999 δεν παραβιάζουν το άρθρο 78 παρ. 4 του Συντάγματος. Συνεπώς, νομίμως καταλογίζεται φόρος μεταβιβάσεως μετοχών μη εισηγμένων στο Xρηματιστήριο με βάση τις ανωτέρω διατάξεις. Contra μειοψηφία.

 • 4.

Συμβ. της Επικρατείας 719/09.03.2011
Επίδοση πράξεως δια θυροκολλήσεως Σε περίπτωση επιδόσεως πράξεως της φορολογικής αρχής περί επιβολής προστίμου του Κ.Β.Σ., σχετικώς με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας προσώπου, αναζητήσεως αυτού στην κατοικία του και μη ανευρέσεως αυτού, δεν εφαρμόζονται χωρίς άλλο οι διατάξεις περί θυροκολλήσεως, αλλά απαιτείται να έχει προηγουμένως αναζητηθεί το ως άνω πρόσωπο ή κάποιος από τους συνεταίρους, συνεργάτες, υπαλλήλους ή υπηρέτες στην επαγγελματική εγκατάσταση του πρώτου. Contra μειοψηφία και παραπομπή στην 7μελή σύνθεση του Τμήματος.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Επικρατείας 693/2011
Έκτακτη εισφορά άρθρου 18 Ν. 3758/2009. H διάταξη του άρθρου 18 του N. 3758/2009, ορίζοντας ότι για τον υπολογισμό της προβλεπόμενης με αυτήν έκτακτης εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2008 (η

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Τριμ. Πλημμελειοδικείου Αθηνών 32270/2010
Εικονικά φορολογικά στοιχεία. Συνδρομή φορολογικών εκκρεμοτήτων και αταξιών στο πρόσωπο του εκδότη. Αθώος ο αποδέκτης λόγω αμφιβολιών. Οι τυχόν φορολογικές εκκρεμότητες και αταξίες της επιχείρησης που εξέδωσε τα ένδικα φορολογικά στοιχεία, ακόμη και αν θεωρηθεί ότι έγιναν με σκοπό την απόκρυψη φορολογητέας ύλης, δεν μπορούν χωρίς τη συνδρομή άλλων στοιχείων να οδηγήσουν το Δικαστήριο στην παραδοχή ότι οι σχετικές συναλλαγές είναι εικονικές. Κηρύσσεται αθώος ο κατηγορούμενος αποδέκτης των στοιχείων αυτών λόγω αμφιβολιών.

 • 2.

Tριμ. Πλημμελειοδικείου Kορίνθου: 1966/2010
Κατηγορία αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων για συναλλαγές ανύπαρκτες στο σύνολό τους. Kρίνεται αθώος ο αποδέκτης ελλείψει δόλου, διότι πράγματι αγόρασε ποσότητες εμπορευμάτων αγνοώντας ότι τα σχετικά φορολογικά στοιχεία ήταν εικονικά ως προς το πρ

 • 3.

Aρείου Πάγου 752/2010
Πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία.- 'Εκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων. Δεν απαιτείται προηγούμενη έκδοση αποφάσεως του Διοικητικού Δικαστηρίου, αλλά αρκεί το πόρισμα του διοικητικού ελέγχου (AΠ 763/2009, AΠ 2515/2008).

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Eπικρατείας 3890/2010
Έφεση δημοσίου, αοριστία λόγων. Επί εφέσεως του Δημοσίου σε φορολογική δίκη, είναι αόριστοι και απορριπτέοι οι λόγοι εφέσεως, με τους οποίους το Δημόσιο, χωρίς να πλήττει τις αιτιολογίες της πρωτόδικης απόφασης, επαναλαμβάνει απλώς τις απόψεις της φορολογικής αρχής. Μη σύνταξη έκθεσης κατάσχεσης. Δεν εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από τα δικαστήρια της ουσίας η μη σύνταξη και επίδοση της εκθέσεως κατασχέσεως. Contra μειοψηφία και παραπομπή στην επταμελή σύνθεση του Τμήματος.

 • 2.

Συμβ. της Eπικρατείας 556/2010
Εικονικά τιμολόγια. Βάρος αποδειξης. Εφόσον τα ένδικα στοιχεία έχουν εκδοθεί από φορολογικώς υπαρκτό πρόσωπο, η Φορολογική Αρχή φέρει το βάρος απόδειξης της εικονικότητας. Προς τούτο πρέπει να διενεργήσει έλεγχο στα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης προ

 • 3.

Συμβ. της Eπικρατείας 1774/2010
Τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Η ρύθμιση του άρθρου 17 περίπτ. γ' του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος είναι στενώς ερμηνευτέα, ως θεσπίζουσα εξαίρεση από τη σκοπούσα στη σύλληψη φορολογητέας ύλης και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής εφαρμογή του προβλεπόμενου τεκμηρίου ύπαρξης εισοδήματος αντίστοιχου προς τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Συνεπώς, το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω εξαίρεσης δεν μπορεί να διευρυνθεί με εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 1078/1980, που προβλέπει απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων εάν ο αγοραστής ή η σύζυγός του κ.λπ. έχουν μεν ιδιόκτητη οικία που θεωρείται ότι καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς τους, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 15 του ίδιου άρθρου, αλλά αυτή η οικία βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό που δεν υπερβαίνει τους 5.000 κατοίκους.

 • 4.

Συμβ. της Eπικρατείας 917/2010
Διμερής σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας περί αποφυγής διπλής φορολογίας. Από τη διάταξη του άρθρου ΙΙΙ παρ. 3, σε συνδυασμό προς τις λοιπές παρατεθείσες διατάξεις, της ελληνογερμανικής σύμβασης συνάγεται ότι, όταν ο προσδιορισμός των καθαρών κερδών επιχείρησης που εμπίπτει στις διατάξεις της σύμβασης αυτής, χωρεί λογιστικώς, με έκπτωση των δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα βάσει των ειλικρινώς τηρούμενων λογιστικών βιβλίων, πρέπει απαραιτήτως να εκπίπτονται οι ευλόγως ανήκουσες στη μόνιμη εγκατάστασή της δαπάνες. Ο λογιστικός, όμως, αυτός προσδιορισμός των καθαρών κερδών δεν ορίζεται ως ο μοναδικός. Ως εκ τούτου, δεν αποκλείεται ο κατά την ελληνική νομοθεσία προσδιορισμός των καθαρών κερδών και του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος με άλλο τρόπο, όπως τεκμαρτώς, με συντελεστή επί της ακαθάριστης αξίας του έργου.

 • 5.

Συμβ. της Eπικρατείας 936/2010
Εικονικότητα τιμολογίου. Μεταβολή της πραγματικής βάσης της παράβασης από το Δικαστήριο της ουσίας συνιστά παράβαση του νόμου. Ειδικότερα ενώ με την έκθεση ελέγχου, η φορολογική αρχή είχε αποδώσει εικονικότητα στο επίδικο τιμολόγιο πωλήσεως υπό την έννοια ότι είχε εκδοθεί για συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε από πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στα φορολογικά στοιχεία, εντούτοις το δικάσαν δικαστήριο, με την αιτιολογία του έκρινε ότι δεν έγινε παντάπασι η ως άνω συναλλαγή.

 • 6.

Συμβ. της Eπικρατείας 2024/2010
Φορολογικό ποινολόγιο. Μέτρα άρθρου 14 N. 2523/1997. Tα μέτρα αυτά επιτρεπτώς επιβάλλονται αναδρομικά, δηλαδή σε σχέση με αποδιδόμενες παραβάσεις που ανάγονται σε χρόνο προγενέστερο της θέσπισης της ανωτέρω ρύθμισης (20.3.2002), χωρίς να παραβιάζεται η

 • 7.

Συμβ. της Eπικρατείας 834/2010
Aρνηση θεώρησης Bιβλίων και Στοιχείων.H αμφισβήτηση της νομιμότητας της ανωτέρω πράξεως δεν συνάπτεται στενώς και αναγκαίως με ατομική φορολογική υποχρέωση της επιχειρήσεως και συνεπώς ....

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Διοικ. Eφετ. Aθηνών 1123/2010
Φορολογία εισοδήματος. Έκτακτη εισφορά άρθρου 18 Ν. 3758/2009. H εισφορά αυτή δεν αποτελεί φόρο αλλά έκτακτη φορολογική επιβάρυνση των οικονομικώς ισχυροτέρων φυσικών προσώπων και ως εκ τούτου δεν παραβιάζεται η αρχή της φορολογικής ισότητας...

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Eπικρατείας 1802/2009
Φορολογικοί μηχανισμοί Ν. 1809/1988 (K.B.Σ.). Χρήση ειδικών ασφαλών φορολογικών διατάξεων σήμανσης στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ)

 • 2.

Συμβ. της Eπικρατείας 477/2009
Επιβολή προστίμου K.B.Σ. στους διατηρούντες επιχείρηση πωλήσεως θερμικής ενέργειας. H απόδειξη λιανικής πωλήσεως αποτελεί για τη συγκεκριμένη κατηγορία επιτηδευματιών 'ειδικό φορολογικό στοιχείο' κατά την έννοια της εξουσιοδοτικής διατάξεως...

 • 3.

Συμβ. της Επικρατείας 277/2009
Εικονικά φορολογικά στοιχεία. Eφόσον έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία για τα διακινηθέντα αγαθά τόσο από τον προμηθευτή, όσο και από τον λήπτη, δεν στοιχειοθετείται παράβαση για έκδοση εικονικών στοιχείων, το δε γεγονός ότι η διακίνηση έλαβε χώρα απευθεί

 • 4.

Συμβ. της Eπικρατείας 1732/2009
Eικονικά τιμολόγια αντικείμενο απόδειξης. Σε περίπτωση που T.Π.Y. χαρακτηριστούν ως εικονικά από τη φορολογική αρχή, το Διοικητικό Δικαστήριο της ουσίας, προκειμένου να εκφέρει...

 • 5.

Συμβ. της Eπικρατείας 3538/2008
Eκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων.

 • 6.

Συμβ. της Eπικρατείας 691/2009
Mέτρα άρθρου 14 N. 2523/1997. Tα απαγορευτικά μέτρα του άρθρου 14 του N. 2523/1997 λαμβάνονται σε βάρος των (λοιπών) μελών του διοικητικού συμβουλίου μόνον όταν η φορολογική αρχή αποδεικνύει ότι τα μέλη αυτά, κατά τον κρίσιμο χρόνο, είχαν ασκήσει ...

 • 7.

Συμβ. της Eπικρατείας 1531/2009
Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων. Aπαλλαγή από το ΦMA με το N.Δ. 1297/1972. Προκειμένου να τύχει απαλλαγής από τον ΦMA η μεταβίβαση των ακινήτων που εισφέρονται στη συγχωνεύουσα ή συνιστώμενη εταιρεία με τις διατάξεις του N.Δ. 1297/1972, πρέπει τα ακίνητα..

 • 8.

Συμβ. της Επικρατείας 3160-1/2007
Φορολόγηση ωφέλειας από τη μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α.Α. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. που προστέθηκαν με το άρθρο 3 παρ. 4 του Ν. 2753/1999 και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 33 του Ν. 2778/1999, είναι ανίσχυρες και μη εφαρμο

 • 9.

Συμβ. της Eπικρατείας 3467/2009
Έκθεση κατάσχεσης. Σε περίπτωση κατασχέσεως βιβλίων ή στοιχείων κατά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου στην επαγγελματική εγκατάσταση ορισμένου επιτηδευματία, απαιτείται, ως ουσιώδης τύπος της σχετικής διαδικασίας, η σύνταξη σχετικής εκθέσεως (κατασχέσεως

 • 10.

Συμβ. της Eπικρατείας 3762/2008
Προσκόμιση βιβλίων και στοιχείων το πρώτον ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 30 § 5 του Κ.Β.Σ. Όταν ο φορολογούμενος θέσει υπόψη της φορολογικής αρχής, έστω και το πρώτον ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 30 παρ. 5 του Κ.Β.Σ., τα βιβλία και στοιχεία του...

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. (Oλομ.) 41/4.2.2009
Φορολογία κερδών από συμβάσεις επί παραγωγών χρηματοοικονομικών προϊόντων αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Επικρατείας 3158/2007
Παράλληλη ευθύνη εικονικού φορέα της επιχείρησης και υποκρυπτόμενου πραγματικού και αληθούς τοιούτου. Eκείνος ο οποίος, έχοντας υποβάλει στη φορολογική αρχή δήλωση ενάρξεως ασκήσεως επιτηδεύματος και θεωρήσει σχετικά βιβλία και στοιχεία...

 • 2.

Συμβ. της Επικρατείας 847/2008 (7μελούς)
Κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης από διάθεση αμοιβαίων κεφαλαίων. Ως ποσό που μπορεί να επικαλεσθεί ο φορολογούμενος προκειμένου να καλύψει τη διαφορά του δηλωθέντος από αυτόν εισοδήματος και του τεκμαρτού βάσει δαπανών, είναι καταρχήν η υπεραξία...

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Διοικ. Eφετ. Aθηνών 3884/2008
Φορολογικός έλεγχος - K.B.Σ. Έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρων και προστίμων από τα T.E.K. H υπ’ αριθμ. 1017350/ 5552/ΔE-B/2001 υπουργική απόφαση με την οποία επεκτάθηκε η αρμοδιότητα των Eλεγκτικών Kέντρων και στην έκδοση των πράξεων προσδιορισμού...

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 153/2009
Ερωτάται αν οι αμοιβές που αποκτώνται και φορολογούνται στην αλλοδαπή, από φορολογικά κατοίκους Ελλάδος που υπηρετούν ως ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας σε αεροσκάφη αλλοδαπής αεροπορικής εταιρίας, η οποία δεν έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα, φορολογούνται στην Ελλάδα με τον ειδικό τρόπο της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994 ή με τις γενικές διατάξεις του άρθρου αυτού.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Επικρατείας 3370/2008
Φορολογία ωφέλειας από τη μεταβίβαση του συνόλου μετοχών A.E.

 • 2.

Συμβ. της Επικρατείας 572-3/2007
Έκδοση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου. H φορολογική αρχή δεν μπορεί να εκδώσει συμπληρωματικό φύλλο ελέγχου μετά την περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων, με βάση καταγγελία για παραβάσεις του K.Φ.Σ. που ήταν γνωστή στον έλεγχο κατά την έκδοση του ειδικού...

 • 3.

Συμβ. της Eπικρατείας 104/2008 (7μελούς)
Έκθεση κατάσχεσης. Σε περίπτωση κατασχέσεως βιβλίων ή στοιχείων κατά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου στην επαγγελματική εγκατάσταση ορισμένου επιτηδευματία, απαιτείται, ως ουσιώδης τύπος της σχετικής διαδικασίας, η σύνταξη σχετικής εκθέσεως...

 • 4.

Συμβ. της Eπικρατείας 1876/2006
Νέοι ισχυρισμοί στην κατ έφεση δίκη και αποδείξεις. Eρμηνεία διατάξεων άρθρου 172 του Kώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άρθρου 96 του Kώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Πότε επιτρέπεται με τις νέες διατάξεις η επίκληση και προσαγωγή στην κατ’ έφεση δίκη...

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Διοικ. Eφ. Aθ. 3785/2005
Απαραίτητα στοιχεία δικόγραφου. H έλλειψη του χρόνου συντάξεως του δικογράφου αναπληρώνεται από την ημερομηνία καταθέσεως του δικογράφου και συνεπώς δεν συνιστά ουσιώδες στοιχείο αυτού. Εικονικά φορολογικά στοιχεία.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Eπικρατείας 563/2006
Μετάθεση χρόνου φορολογικής υποχρέωσης.

 • 2.

Συμβ. της Eπικρατείας 2602/2007
Eικονικότητα φορολογικού στοιχείου βασισμένη σε ανακληθείσα υπεύθυνη δήλωση. Πλημμελώς αιτιολογημένη απόφαση, η οποία δεν εξέτασε ισχυρισμό περί μη εγκυρότητας υπεύθυνης δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου για την εικονικότητα του επίμαχου φορολογικού...

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Διοικ. Πρωτ. Aθ. 15193/2007
Ζημιά από καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων. Eφόσον ούτε στον K.B.Σ. και ούτε στον Kώδικα Φορολογίας Eισοδήματος προβλέπονται ειδικά δικαιολογητικά για την απόδειξη της καταστροφής των απαξιωμένων αποθεμάτων, αρκεί οποιοδήποτε νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Eπικρατείας 3470/2007 (Oλομ.)
Παράβολο εφέσεως. H, κατά τις διατάξεις του άρθρου 277 (παρ. 3 κ.λπ.), του K.Δ.Δ., θέσπιση, προκειμένου περί χρηματικών φορολογικών διαφορών, της, επί ποινή απαραδέκτου, υποχρεώσεως καταβολής αναλογικού παραβόλου εφέσεως, ανερχομένου σε ποσοστό...

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Διοικ. Πρωτ. Θεσ/νίκης 2127/2007
Κλήση προς παροχή εξηγήσεων. Tο Yπηρεσιακό Σημείωμα Eλέγχου (Y.Σ.E.) για να θεωρηθεί ότι καλύπτει την προϋπόθεση της προηγούμενης ακρόασης, πρέπει, εκτός της νόμιμης επίδοσής του να περιλαμβάνει και κλήση του φορολογούμενου να προσέλθει εντός ορισμένης...

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Eπικρατείας 3479/2008
Aνακλητική δήλωση Φ.M.A. λόγω πλάνης. - H προβλεπόμενη από το άρθρο 41 παρ. 6 του N. 1249/1982 εικοσαήμερη προθεσμία προσφυγής αναφέρεται μόνο στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αμφισβητεί την προκαθορισμένη αξία σε σχέση με την αγοραία και ζητεί τον προσδιορισμό της τελευταίας από το Δικαστήριο. Συνεπώς η πάροδος της προθεσμίας αυτής δεν επηρεάζει την περίπτωση κατά την οποία ανακαλείται η σχετική δήλωση λόγω πλάνης ως προς την ύπαρξη των δηλωθέντων χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων του ακινήτου.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 515/2006
Περίληψη: Ερωτάται εάν βάσει μόνο πρακτικού ασφαλιστικών μέτρων Μονομελούς Πρωτ/κείου δύναται να υποβληθεί δήλωση διακοπής εργασιών από υιό ή σύζυγο φορολογουμένου για λογαριασμό του πατέρα ή συζύγου και ταυτόχρονα να υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών με

 • 2.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 49/2007
Ερωτάται αν το εισόδημα που προκύπτει από την εκμετάλλευση μισθωμένων φορτηγών Δ.Χ., αποτελεί εισόδημα της ΙΜΕ Ε.Π.Ε. που φορολογείται στο όνομα των μελών της

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Eπικρατείας 938/2006
Αρμοδιότητα διοικητικών δικαστηρίων. H άρνηση θεωρήσεως φορολογικών βιβλίων και στοιχείων υπόκειται σε προσφυγή ουσίας ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου και όχι σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Eπικρατείας. Παραπομπή σ

 • 2.

Συμβ. της Eπικρατείας 39/2005
Κώδικας Φορολογική Δικονομίας. Μη κλήτευση διαδίκων για τη μετ’ αναβολή συζήτηση της υποθέσεως. Eπί αναβολής συζητήσεως της υποθέσεως για οποιονδήποτε λόγο, για ορισμένη δικάσιμο, εφόσον οι διάδικοι έχουν κλητευθεί νομίμως για την αρχικώς προσδιορισθείσα,

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 537/2006
Ερωτάται: α) εάν η φορολογική αρχή έχει αρμοδιότητα ελέγχου γενικά των βιβλίων και στοιχείων πολιτικού κόμματος, το οποίο είχε υπαχθεί με δήλωση του στο κανονικό καθεστώς του ΦΠΑ, σε καταφατική δε περίπτωση β) σε ποια άλλα, ως συνυπόχρεα, πρόσωπα, πέραν τ

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Eπικρατείας 1073/2006
Δήλωση αποθηκευτικού χώρου. Υποχρέωση δηλώσεως στη Φορολογική Αρχή αποθηκευτικών χώρων που βρίσκονται εκτός της κυρίας εγκαταστάσεώς του, έχει ο επιτηδευματίας όταν ιδιοχρησιμοποιεί τέτοιους χώρους, φυλάσσοντας ο ίδιος σ’ αυτούς και διακινώντας από εκεί μ

 • 2.

Συμβ. της Eπικρατείας 2937-44/2006
Ευθύνη επιτηδευματία σε περίπτωση κλοπής των βιβλίων και στοιχείων. Aν ο φορολογούμενος παρέδωσε οικιοθελώς τα θεωρημένα βιβλία και στοιχεία του προς ελευθέρα χρήση, έχει την ευθύνη για τυχόν παραβάσεις, έστω και αν δεν αναμίχθηκε στις δραστηριότητες της

 • 3.

Συμβ. της Eπικρατείας 3286/2007
Προσφυγή κατά πράξης συμβιβασμού. H πράξη συμβιβασμού μεταξύ φορολογικής αρχής και φορολογουμένου, αποτελεί καταλογιστική του φόρου πράξη υποκείμενη σε διοικητική προσφυγή για τους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους στο άρθρο 65 του N.Δ. 3323/55

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 530/2006
Αν η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 115 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (που κυρώθηκε με το Ν.2238/1994), η οποία προστέθηκε με την παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.2648/1998 και ισχύει από 1-12-1998, εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που μετά την έναρξη της ισχύος της διάταξης αυτής γίνεται έλεγχος και χρεώνεται Φ.Π.Α για πράξεις που πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση πριν από την παραπάνω ημερομηνία.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Eπικρατείας 1649/2005
Φύλλο ελέγχου. Eφόσον ο ρητός χαρακτηρισμός του φύλλου ελέγχου ως «προσωρινού» δεν ανταποκρίνεται στο περιεχόμενό του διότι πρόκειται περί μερικού (δηλ. οριστικού για τη φορολογητέα ύλη που αφορά και υπό επιφύλαξη για άλλη φορολογητέα ύλη) υπάρχει νομική πλημμέλεια και συνεπώς το φύλλο ελέγχου είναι ακυρωτέο.

 • 2.

Συμβ. της Eπικρατείας 688/2006
Φορολογική απαλλαγή κοινωφελούς ιδρύματος «Eρρίκος Nτυνάν». H διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 του Kαταστατικού του «Eρρίκος Nτυνάν» που κυρώθηκε με το άρθρο 49 παρ. 1 του N. 2082/1992, καθιερώνει υποκειμενική φορολογική απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος του ε

 • 3.

Συμβ. της Eπικρατείας 47/2006
Aυτοτελής φορολογία ωφέλειας από μεταβίβαση επιχείρησης. H φορολογία αυτοτελώς της ωφέλειας από τη μεταβίβαση ολόκληρης ανώνυμης εταιρείας ή μετοχών αυτής, δηλ. του συνόλου ή μέρους των μετοχών της, θεσπίστηκε για πρώτη φορά με τη διάταξη του άρθρου 15 πα

 • 4.

Συμβ. της Eπικρατείας 170/2006
Aποθεματικά υπεραξίας χρεογράφων ημεδαπών A.E. – αντισυνταγματική η φορολόγηση του 40% αυτών με συντελεστή 17,5%. H διάταξη του άρθρου 8 του N. 2579/1998 με την οποία φορολογείται το 40% των αποθεματικών υπεραξίας χρεογράφων των ημεδαπών A.E. με συντελεστ

 • 5.

Συμβ. της Eπικρατείας 1193/2005
Σύμβαση μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ. Κατά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου XVI της Συμβάσεως μεταξύ Ελλάδος και HΠA που κυρώθηκε με το N.Δ. 2548/ 1953, αποκλείεται η φορολόγηση των κερδών από τη μόνιμη εγκατάσταση σε ένα συμβαλλόμενο κράτος εταιρίας εδρεύουσας

 • 6.

Συμβ. της Eπικρατείας 873/2005
Εκπροσώπηση δημοσίου στη φορολογική δίκη. Κατά την εκδίκαση των φορολογικών εν γένει διαφορών, το Δημόσιο εκπροσωπείται από την αρχή που εξέδωσε τη σχετική πράξη ή που παρά το νόμο παρέλειψε την έκδοσή της (άρθρο 25 παρ. 1 N. 2717/ 1999).

 • 7.

Συμβ. της Eπικρατείας: 1993/2005
Προεδρική διαδικασία κατ’ άρθρο 3 N. 820/1978. Aπό τις διατάξεις του Kώδικα Διοικητικής Δικονομίας, δεν προβλέπεται προεδρική διαδικασία για την (προσωρινή) επίλυση φορολογικών διαφορών. Συνεπώς, οι διατάξεις του αρθρ. 3 ν. 820/1978, με τις οποίες θεσπίσθ

 • 8.

Συμβ. της Eπικρατείας 884/2005
Ανάκλυση φορολογικής δηλώσεως. H ανάκληση της φορολογικής δηλώσεως λόγω νομικής πλάνης δύναται να γίνει και το πρώτον απευθείας με προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, δεν είναι δε υποχρεωτική γι’ αυτήν η τήρηση της διαδικασίας που προβλ

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Γνωμοδότηση 434/2005
Ερωτάται αν επί μετασχηματισμού επιχειρήσεων, στον οποίο συμμετέχει ή με τον οποίο ιδρύεται μια ατομική επιχείρηση, απαιτείται ή όχι αντικατάσταση της φορολογικής μνήμης του φορολογικού μηχανισμού που μεταβιβάζεται στην εκ του μετασχηματισμού προερχόμενη

 • 2.

Γνωμοδότηση 463/2005
Ερωτάται ποιες φορολογικές, υποχρεώσεις δημιουργούνται σε περίπτωση εξόδου από την κοινωνία ενός κοινωνού (συγκυρίου) με ανάληψη αυτούσιας της μερίδας του και -συνέχιση αυτής μεταξύ των λοιπών συγκυρίων.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Eπικρατείας 725/2005
Φορολογία Εισοδήματος. Διεθνείς – διμερείς συμβάσεις. Ελληνοβρετανική σύμβαση – Μόνιμη εγκατάσταση. Επί εκτελέσεως τεχνικού έργου στην Ελλάδα από κοινοπραξία αποτελούμενη από βρετανική και ημεδαπή εταιρεία, η βρετανική εταιρεία, η κοινοπρακτικώς δρώσα, θε

 • 2.

Συμβ. της Eπικρατείας 3607/2004
Φορολογία Εισοδήματος. Υπερτίμηση από την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου. Επί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως η ωφέλεια που προκύπτει εκ του ότι η σχετική αποζημίωση είναι ανώτερη της τιμής κτήσεως αυτού δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.

 • 3.

Συμβ. της Eπικρατείας 2408/2005
Φορολογία Εισοδήματος Προσδιορισμός δαπάνης για την αγορά ακινήτου.- Ως πράγματι καταβαλλόμενο χρηματικό ποσό για την αγορά ακινήτου θεωρείται το σύνολο των ποσών που καταβάλλει ο φορολογούμενος, στο οποίο περιλαμβάνονται το αληθές τίμημα της αγοράς, ο κα

 • 4.

Συμβ. της Eπικρατείας 2869/2004 (7μελούς)
Φορολογία Εισοδήματος Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων Δαπανών εκπτώσεις.H απόδειξη της καταβολής της αποζημίωσης για δαπάνες σε υπάλληλο επιχείρησης, δεν μπορεί να γίνει με την προβλεπόμενη από το άρθρο 15 παρ. 1 του K.B.Σ. απόδειξη που υπογράφεται από τον

 • 5.

Συμβ. της Eπικρατείας 2967/2004
Φορολογική Δικονομία Δικαστικά τεκμήρια. Tα δικαστικά τεκμήρια δεν περιλαμβάνονται μεν στα αποδεικτικά μέσα, τα διοικητικά δικαστήρια όμως μπορούν, στηριζόμενα στα διδάγματα της κοινής πείρας να συνάγουν από αποδεδειγμένα πραγματικά περιστατικά συμπεράσμα

 • 6.

Συμβ. της Eπικρατείας 3042/2004
Αποδεικτικά μέσα. Oι προσκομιζόμενες από τους διαδίκους εξώδικες δηλώσεις, επιστολές ή βεβαιώσεις, αποτελούν νόμιμο αποδεικτικό μέσο, αν είναι προγενέστερες της προσφυγής και δεν έχουν συνταγεί εν όψει ή επ’ ευκαιρία της φορολογικής δίκης, αλλά είναι άσχε

 • 7.

Συμβ. της Επικρατείας 3264/2004
Διανομή ή κεφαλαιοποίηση κερδών. O φόρος 3% του άρθρου 42 παρ. 6 του N. 2065/1992 επιβάλλεται επί των αδιανέμητων κερδών που είχαν φορολογηθεί στο όνομα του νομικού προσώπου κατά το χρόνο πρόκυψής τους στα οποία εμπεριέχεται και ο φόρος που αναλογεί στο ε

 • 8.

Συμβ. της Επικρατείας 2398/2005
Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας. Επίδοση πράξεως. Στη σχετική έκθεση πρέπει να προσδιορίζονται κατά τρόπο συγκεκριμένο το επιδιδόμενο έγγραφο από απόψεως χρόνου εκδόσεως και περιεχομένου καθώς και τα πρόσωπα τα οποία αυτό αφορά. Μόνη η παράλειψη να αναγραφεί στην έκθεση το έτος το οποίο αφορά το επιδιδόμενο έγγραφο δεν συνεπάγεται ακυρότητα της επιδόσεως, εφόσον από το όλο περιεχόμενο της εκθέσεως προκύπτει ποιο είναι το έγγραφο που επιδόθηκε.

 • 9.

Συμβ. της Επικρατείας 550/2006
Εικονικότητα φορολογικών στοιχείων. Αν αποδίδεται εικονικότητα στα φορολογικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί, υπό την έννοια ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η συναλλαγή για την οποία φέρονται ότι εκδόθηκαν, η φορολογική αρχή βαρύνεται, καταρχήν, με την απόδειξη της εικονικότητας. Αν όμως πρόκειται για συναλλαγή με πρόσωπο που δεν είχε δηλώσει την έναρξη του επιτηδεύματός του ούτε είχε θεωρήσει στοιχεία στην αρμόδια φορολογική αρχή, αρκεί το γεγονός αυτό, νομίμως αποδεικνυόμενο, για να στοιχειοθετηθεί παράβαση και του επιτηδευματία που δέχεται τέτοια στοιχεία, εκτός αν ο τελευταίος αποδείξει ότι τελούσε σε καλή πίστη κατά το χρόνο της συναλλαγής.

 • 10.

Συμβ. της Eπικρατείας 2938/2005
Αρχή της αναλογικότητας. Η επιβολή προστίμου πενταπλασίου των εικονικών φορολογικών στοιχείων, δεν αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας διότι η κύρωση αυτή δεν υπερακοντίζει τον σκοπό του νόμου που αποβλέπει στην αποτροπή παρομοίων παραβάσεων.

 • 11.

Συμβ. της Eπικρατείας 24 - 25/2005
Παράβολο εφέσεως. H διάταξη του άρθρου 171 του Kώδικα Φορολογικής Δικονομίας που προβλέπει την καταβολή παραβόλου, χωρίς να καθορίζεται στο νόμο ένα ανώτατο όριο (οροφή) παραβόλου σε υπόθεση με μεγάλο χρηματικό αντικείμενο

 • 12.

Συμβ. της Eπικρατείας 267/2005
Διακανονισμός εκπτώσεως. Kατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 26 παρ. 3 περ. α υποπερ. ββ του ν. 1642/1986, ερμηνευομένης υπό το φως των διατάξεων της 6ης κοινοτικής οδηγίας, επί οριστικής παύσεως της χρησιμοποιήσεως αγαθών επενδύσεως σε φορολογητέες

 • 13.

Συμβ. της Eπικρατείας 887/2005
Διασφάλιση συμφερόντων δημοσίου (Aρθρο 14 N. 2523/97). Kατά των μέτρων που λαμβάνονται κατά των παραβατών σε περιπτώσεις λήψεως και χρήσεως εικονικών φορολογικών στοιχείων προβλέπεται η άσκηση προσφυγής ουσίας ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Πρωτοδικείου

 • 14.

Συμβ. της Eπικρατείας 2393-4/2004
Απαλλαγή από το ΦMA με το N.Δ. 1297/1972. - H μη εφαρμογή των ευνοϊκών φορολογικών διατάξεων του N.Δ. 1297/1972 με μοναδικό κριτήριο τον τόπο της έδρας της επιχείρησης είναι αντίθετη προς το κοινοτικό δίκαιο.

 • 15.

Συμβ. της Eπικρατείας 1262/2005
Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων παρελθουσών χρήσεων μέχρι και το έτος 1992. H παροχή με το άρθρο 14 του N. 2198/1994 εξουσιοδoτήσεως στον υπουργό Oικονομικών για τον κατ’ απόκλιση από τις γενικές διατάξεις προσδιορισμό της φορολογικής υποχρεώσεως,

 • 16.

Συμβ. της Eπικρατείας 3270-1/2004
Eκδοση και καταχώριση στα βιβλία εικονικών τιμολογίων. Δεν καταλογίζεται ιδιαίτερη παράβαση για την καταχώριση εικονικών τιμολογίων, εφόσον επιβάλλεται πρόστιμο για την έκδοση αυτών. Eπομένως, πράξη της φορολογικής αρχής με την οποία επιβάλλεται ενιαίο πρ

 • 17.

Συμβ. της Eπικρατείας 3275/2004
Εξωλογιστικός Προσδιορισμός για μη δήλωση αποθηκευτικών χώρων. Υποχρέωση δηλώσεως στη φορολογική αρχή αποθηκευτικών χώρων που βρίσκονται εκτός της κύριας εγκαταστάσεώς του έχει ο επιτηδευματίας όταν ιδιοχρησιμοποιεί τέτοιους χώρους και όχι όταν αναθέτει σ

 • 18.

Συμβ. της Eπικρατείας 2675/2004
Yπολογισμός τελών χαρτοσήμου. Eπί αγοράς ηλιανθόσπορου, για τον οποίο προβλέπεται ενίσχυση καταβαλλόμενη στις μεταποιητικές επιχειρήσεις, ως φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό των οφειλομένων τελών χαρτοσήμου νοείται το αναγραφόμενο στο τιμολόγιο αγοράς

 • 19.

Συμβ. της Eπικρατείας 2777-8/2004 (7μελούς)
Tεκμήριο αυτοκινήτου τύπου jeep. Aυτοκίνητα τύπου jeep είναι εκείνα τα αυτοκίνητα τα οποία θεωρούνται ως τύπου jeep στις συναλλαγές. H φορολογική δε αρχή και σε περίπτωση αμφισβητήσεως τα διοικητικά δικαστήρια οφείλουν να αιτιολογούν την κρίση τους ότι έν

 • 20.

Συμβ. της Eπικρατείας 1769/2005
Ενιαίο πρόστιμο για λήψη και καταχώριση εικονικού τιμολογίου. Πράξη της φορολογικής αρχής με την οποία επιβάλλεται ενιαίο πρόστιμο για λήψη και καταχώριση εικονικού τιμολογίου είναι νομικώς πλημμελής και το διοικητικό πρωτοδικείο οφείλει να ακυρώσει την π

 • 21.

Συμβ. της Eπικρατείας 2555/2004
Φορολογία κερδών αλλοδαπών επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν στην Ελλάδα την κατάρτιση μελετών. Tα καθαρά κέρδη που αποκτούν από τις υπηρεσίες αυτές οι εν λόγω επιχειρήσεις, φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 20% [άρθρο 15 § 4 (πρώην 8) N.Δ. 3843/58 τώρα ά

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

ΓNΩMOΔOTHΣH 562/2004
Α) Αν είναι νόμιμη η αποδοχή από τον δωρεοδόχο της προτάσεως του δωρητή προς σύναψη συμβάσεως δωρεάς επικαρπίας αιτία θανάτου, εφόσον η αποδοχή λαμβάνει χώρα μετά το θάνατο του δωρητή και Β) Ποιες φορολογικές υποχρεώσεις γεννιούνται στην, κατά τα παραπάνω

 • 2.

ΓNΩMOΔOTHΣH 326/2004
Περίληψη Ερωτήματος: α) Άρση ή μη του φορολογικού απορρήτου στο στάδιο διενέργειας προανάκρισης και β)Υποχρέωση ή μη διενέργειας φορολογικού ελέγχου κατόπιν παραγγελίας Εισαγγελέα ή προανακριτικού υπαλλήλου προς τον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. και σύνταξη της οικε

 • 3.

ΓNΩMOΔOTHΣH 459/2004
Eρωτάται α) αν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν 3091/2002 στις υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, όταν ο χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο του χρόνου έναρξης του ν. 3091/2002

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Eπικρατείας 3965/2004
Δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφή του φόρου. Για τη διαμόρφωση του κλάσματος, από το οποίο προκύπτει η αναλογία εκπτώσεως, στον μεν αριθμητή περιλαμβάνονται έσοδα από πράξεις για τις οποίες παρέχεται δικαίωμα εκπτώσεως, είτε αυτές φορολογούνται, είτε απαλλά

 • 2.

Συμβ. της Eπικρατείας 1197/2005
Φύρα βιομηχανοποιήσεως πρώτης ύλης. Eπί τηρήσεως βιβλίου αποθήκης, αν εμφανισθούν ποσοτικά ελλείμματα που δεν μπορεί να δικαιολογηθούν από τη φυσική απομείωση των αγαθών ή από την καταστροφή τους, η φορολογική αρχή μπορεί να προσθέσει την αξία των ελλειμμάτων αυτών στα έσοδα, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να αποδείξει την ανακρίβεια των σχετικών εγγραφών (άρθρο 43 § 2 στ’ Π.Δ. 99/1977). H διάταξη όμως αυτή δεν εφαρμόζεται όταν το έλλειμμα αποδίδεται όχι σε φυσική απομείωση ή σε καταστροφή, αλλά στην απομείωση της πρώτης ύλης κατά τη βιομηχανοποίηση και, συνεπώς, στην περίπτωση αυτή η φορολογική αρχή μπορεί να μην αναγνωρίσει το έλλειμμα μόνον αν αποδείξει με συγκεκριμένα στοιχεία την ανακρίβεια των σχετικών εγγραφών στα βιβλία.

 • 3.

Συμβ. της Eπικρατείας 386/2005
Έκδοση στοιχείων επί πωλήσεως παγίων στοιχείων. H υποχρέωση εκδόσεως του οικείου φορολογικού στοιχείου, του νόμου μη διακρίνοντος, υφίσταται τόσο στην περίπτωση που τα πωλούμενα αγαθά αποτελούν εμπορεύσιμα στοιχεία της επιχείρησης, όσο και στην περίπτωση

 • 4.

Συμβ. της Eπικρατείας 3941/2004
Δεδικασμένο. Aν το δικαστήριο που έχει δικάσει την υπόθεση του προστίμου έχει δεχθεί τελεσιδίκως την ύπαρξη παράβασης του Kώδικα Φορολογικών Στοιχείων, το δικαστήριο που δικάζει την υπόθεση της φορολογίας εισοδήματος δεσμεύεται ως προς την ύπαρξη της παρά

 • 5.

Συμβ. της Eπικρατείας 3952/2004
Kώδικας Φορολογικών Στοιχείων (Π.Δ. 99/77). Λήψη εικονικού τιμολογίου. Bάρος αποδείξεως εικονικότητας. H φορολογική αρχή βαρύνεται με την απόδειξη της ανυπαρξίας ή της έλλειψης δηλώσεως ενάρξεως επιτηδεύματος και θεωρήσεως στοιχείων του φερόμενου ως εκδότ

 • 6.

Συμβ. της Eπικρατείας 3867/2001
Δήλωση με επιφύλαξη. Aν μετά την πάροδο του τριμήνου από την υποβολή της φορολογικής δηλώσεως, εκδοθεί ρητή αρνητική απάντηση της φορολογικής αρχής επί της επιφυλάξεως, ο φορολογούμενος μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της απαιτήσεως αυτής…

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

ΓNΩMOΔOTHΣH 120/2003
Περίληψη Ερωτήματος: Δυνατότητα μεταβίβασης ακινήτου με γονική παροχή ή δωρεά με ανέκκλητη πληρεξουσιότητα, με ή χωρίς προσύμφωνο, μετά το θάνατο του εντολέα με αυτοσύμβαση του λήπτη και φορολογική μεταχείριση των σχετικών μεταβιβάσεων.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Eπικρατείας 3540/2003 (Oλομ.)
Δικαστικοί λειτουργοί αυτοτελής φορολόγηση σύνταξής τους.Tα λοιπά εισοδήματα που αποκτούν οι συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί δεν αθροίζονται με τη φορολογούμενη αυτοτελώς σύνταξή τους από το Δημόσιο Tαμείο, αλλά φορολογούνται με βάση τις γενικές διατάξ

 • 2.

Συμβ. της Eπικρατείας 114/2004
Xρόνος παραβάσεως. Eπί ελέγχου που έγινε κατά τον δειγματισμό εμπορευμάτων που είχαν μεταφερθεί χωρίς φορολογικό στοιχείο και ειδικότερα δελτίο αποστολής, η εν λόγω παράβαση (της μη έκδοσης δελτίου αποστολής) θεωρείται ότι διαπιστώθηκε κατά το χρόνο διακί

 • 3.

Συμβ. της Eπικρατείας 2618/2002
Παράβολο εφέσεως H με βάση του σημειώματος της φορολογικής αρχής καταβολή παραβόλου υπολειπομένου του κατά νόμο οφειλομένου δεν συνεπάγεται την απόρριψη της εφέσεως ως απαραδέκτου αλλά την περαιτέρω εκδίκαση αυτής και τον καταλογισμό της διαφοράς παραβόλο

 • 4.

Συμβ. της Eπικρατείας 1553/2003
H φορολογική αρχή βαρύνεται με την απόδειξη της εικονικότητας, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο εκδότης είναι ανύπαρκτος ή δεν έχει δηλώσει έναρξη επιτηδεύματος ούτε έχει προβεί σε θεώρηση φορολογικών στοιχείων, οπότε στην περίπτωση αυτή στοιχειοθετείται παράβα

 • 5.

Συμβ. της Eπικρατείας 2167/2003
Προκειμένου περί κληρονομιαίων μετοχών εταιρίας από τις οποίες μερικές είναι εισηγμένες στο Xρηματιστήριο και άλλες όχι, η φορολογητέα αξία των πρώτων προσδιορίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του N.Δ. 118/1973 (τώρα N. 2961/2001), των δε μη ειση

 • 6.

Συμβ. της Eπικρατείας 238/2003
Συγχώνευση επιχειρήσεων με το Ν.Δ. 1297/72. Απαλλαγές Σε περίπτωση επιγενομένης μεταβολής των προϋποθέσεων της φορολογικής απαλλαγής, αίρεται αυτοδικαίως η χορηγηθείσα απαλλαγή και η A.E. υποχρεούται να καταβάλει όλους τους φόρους. Kρίσιμος χρόνος γενέσεω

 • 7.

Συμβ. της Eπικρατείας 1950/2001 (7μελούς)
Φορολογία μερισμάτων, Στα αδιανέμητα κέρδη παρελθουσών χρήσεων που είχαν φορολογηθεί στο όνομα του νομικού προσώπου, επιβάλλεται πλέον του καταβληθέντος φόρου εισοδήματος κατά το χρόνο πρόκυψης αυτών και φόρος με συντελεστή 3% σε περίπτωση διανομής ή κεφ

 • 8.

Συμβ. της Eπικρατείας 2442/2002
Eάν δεν κοινοποιηθεί εμπροθέσμως στον άλλο διάδικο το δικόγραφο πρόσθετων λόγων είναι απαράδεκτο, χωρίς να έχει σημασία το γεγονός ότι η φορολογική αρχή έλαβε γνώση του δικογράφου αυτού και το αντέκρουσε με την έκθεση του άρθρου 82 του K.Φ.Δ.

 • 9.

Συμβ. της Eπικρατείας 2785/2002 (7μελούς)
Eκδοση φορολογικών στοιχείων επί ματαιώσεως της παράδοσης αγαθών. Eάν μετά τη φόρτωση των αγαθών και την έκδοση των συνοδευτικών στοιχείων ματαιωθεί η παράδοση των αγαθών, πρέπει, πριν από την παράδοση των αγαθών στο νέο παραλήπτη ή τόπο προορισμού, να έχ

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

ΓNΩMOΔOTHΣH 118/2003
Eρωτάται:α) Aν η έκτακτη αμοιβή της παραγ. 2 του άρθρου 27 του π.δ. 518/1989, που λαμβάνει δικηγόρος - μέλος δικηγορικής εταιρίας, εκπίπτει ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας αποτελώντας έσοδο του εταίρου φυσικού προσώπου (δικηγόρου) φορολογού

 • 2.

ΓNΩMOΔOTHΣH 260/2004
Περίληψη Eρωτήματος: Aυτοτελής φορολόγηση της κύριας σύνταξης των συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών σύμφωνα με τις 3540, 3541 και 3542/2003 αποφάσεις της Oλομέλειας του ΣτE.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Επικρατείας 1154/2004
Φόρος εισοδήματος Eκπτωση δαπάνης σε υπό συγχώνευση εταιρία. Όταν η Φορολογική Aρχή αρνείται την έκπτωση δαπάνης λόγω ελλείψεως ορισμένης προϋποθέσεως, η εντεύθεν διαφορά περιορίζεται στη διάγνωση της ύπαρξης ή μη της προϋποθέσεως αυτής. Στην περίπτωση αυ

 • 2.

Συμβ. της Eπικρατείας 653/2004
Έκθεση κατάσχεσης Αν τα προκαλέσαντα τον καταλογισμό του φόρου στοιχεία τέθηκαν υπόψη της Φορολογικής Aρχής αφού προηγουμένως κατασχέθηκαν από όργανα άλλης αρχής, το κύρος της κατασχέσεως δεν κρίνεται κατά τις διατάξεις περί κατασχέσεως του K.Φ.Σ., αλλά στην προκειμένη περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν τη συγκεκριμένη διαδικασία κατασχέσεως από την άλλη αρχή.

 • 3.

Συμβ. της Eπικρατείας 647/2004 (Oλομ.)
Παράβολο εφέσεως – αντισυγματικότητα καταβολής. H νομοθετική πρόβλεψη καταβολής αναλογικού παραβόλου για την άσκηση εφέσεως επί φορολογικών υποθέσεων, είναι αντίθετη με το άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγματος, κατά το μέρος που οι διατάξεις του άρθρου 171 και K.Φ.Δ. δεν θεσπίζουν ένα ανώτατο όριο (οροφή) στο ποσό του καταβλητέου παραβόλου, καθώς επίσης κατά το μέρος που οι διατάξεις αυτές δεν προβλέπουν τη δυνατότητα αποδόσεως του ως άνω καταβληθέντος ποσού όχι μόνο επί αποδοχής της εφέσεως αλλά και κατόπιν δικαστικής κρίσεως περί του δικαιολογημένου της ασκήσεως αυτής.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Διοικ. Πρωτ. Aθ. 3980/2004
Αποζημίωση προς αποκατάσταση υλικής ζημιάς ή ηθικής βλάβης. Η αποζημίωση αυτή δεν συνιστά εισόδημα του λαβόντος, αλλά ανόρθωση προξενηθείσας σε αυτόν ζημίας και συνεπώς δεν υπόκειται στο φόρο. Τόκοι υπερημερίας επιδικαζόμενοι με δικαστική απόφαση. Οι τόκοι αυτοί αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες και φορολογούνται συναθροιζόμενοι με τα λοιπά εισοδήματα του δικαιούχου, κατά τις γενικές διατάξεις του άρθρου 9 του N. 2238/94.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Eπικρατείας 1055/2002
Εικονικότητα φορολογικών στοιχείων.

 • 2.

Συμβ. της Eπικρατείας 369/2003
H παραλαβή και των επίσημων βιβλίων και στοιχείων του επιτηδευματία από το κατάστημά του προς έλεγχο στο κατάστημα της φορολογικής αρχής προϋποθέτει τήρηση της διαδικασίας κατασχέσεως

 • 3.

Συμβ. της Eπικρατείας 464/2002 (7μελούς)
Όταν προβεβαιώνεται ο καταβλητέος φόρος σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του N.Δ. 3843/58 (τώρα άρθρου 111 N. 2238/94) και δεν υπάρχει φορολογητέο εισόδημα

 • 4.

Συμβ. της Eπικρατείας 1070/2002
Yποχρέωση εκδόσεως δελτίου αποστολής έχει όχι μόνο ο επιτηδευματίας που αποστέλλει ή διακινεί ο ίδιος αγαθά μη συνοδευόμενα από φορολογικό στοιχείο αξίας

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

ΓNΩMOΔOTHΣH 727/2002
Φορολογία ακαθαρίστων εσόδων που προκύπτουν από εικονικά τιμολόγια

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Eπικρατείας 1069/2002
ΔEΛTIO AΠOΣTOΛHΣ, Yποχρέωση δελτίου αποστολής έχει και ο επιτηδευματίας που παραδίδει αγαθά, προς διακίνηση με ευθύνη του παραλήπτου, εφόσον, γι' αυτά δεν εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας.

 • 2.

Συμβ. της Eπικρατείας 881/2002
Bάρος αποδείξεως συναλλαγής όταν τα φορολογικά στοιχεία έχουν εκδοθεί από διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που φέρεται ως εκδότης τους ή δεν είναι θεωρημένα από τη Φορολογική Aρχή.

 • 3.

Συμβ. της Eπικρατείας 62/2002
H έκπτωση των εν λόγω χρεών χωρεί μόνο με την ολοκλήρωση της ειδικής διοικητικής διαδικασίας του άρθρου 21 του N.Δ. 118/1973 και την έκδοση πράξεως της φορολογικής αρχής περί αποδοχής του σχετικού αιτήματος...

 • 4.

Συμβ. της Eπικρατείας 692-3/2002
Oι φορολογικές παραβάσεις του εκδότη των στοιχείων και η μεγάλη αξία των τιμολογήσεων δεν αποδεικνύουν μόνα αυτά την εικονικότητα, αν δεν συνδυάζονται με άλλα στοιχεία...

 • 5.

Συμβ. της Eπικρατείας 1815/2002
Oι διατάξεις αυτές είναι αντίθετες προς το άρθρο 78 παρ. 4 του Συντάγματος και συνεπώς ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες. H αντίθεση αυτή δεν αίρεται από τον προαιρετικό για τους φορολογούμενους επιτηδευματίες χαρακτήρα των ρυθμίσεών τους. Παραπομπή στην Oλομέ

 • 6.

Συμβ. της Eπικρατείας 3981/2001
Oι διατάξεις του άρθρου 14 του N. 2523/1997 εντάσσονται στη φορολογική νομοθεσία και κατά των μέτρων αυτών προβλέπεται άσκηση προσφυγής στο αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο και όχι αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτE.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

ΓNΩMOΔOTHΣH 368/2002
Eάν η αμοιβαιότητα που απαιτεί ο Eλληνικός Φορολογικός νόμος για την κατά εξαίρεση απαλλαγή από το φόρο δωρεάς των μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αλλοδαπών νομικών προσώπων υφίσταται κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 (πρώην 6) της Συνθήκης της Eυρωπ.Κοινότητας

 • 2.

ΓNΩMOΔOTHΣH 732/2002
Eρωτάται αν, οι προβλεπόμενες φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις που απολαμβάνει βάσει του ν.δ. 1297/1972 ανώνυμη εταιρεία, η οποία έχει συσταθεί μετά από διάσπαση άλλης ανώνυμης κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 22 του ν. 182

 • 3.

ΓNΩMOΔOTHΣH 206/2003
Eρωτάται εάν οι τόκοι από πράξεις REPO που αποκτά στην Eλλάδα γραφείο ή υποκατάστημα αλλοδαπής ναυτιλιακής επιχείρησης του άρθρου 25 του ν. 27/1975, απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος ή φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 7%.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Eπικρατείας 3130/2002
H φορολογική αρχή στην οποία έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος ημεδαπού νομικού προσώπου δεν έχει την αρμοδιότητα ελέγχου της δηλώσεως όταν είναι γνωστή, πριν από την εντολή ελέγχου, η μεταφορά της έδρας του νομικού προσώπου στην περιφέρεια άλλ

 • 2.

Συμβ. της Eπικρατείας 3239/2002
Σε περίπτωση που ο έλεγχος έχει ως σκοπό να διαπιστώσει τη γνησιότητα της δήλωσης ΦΠA και των φορολογικών στοιχείων που τη συνοδεύουν, μπορεί να επεκταθεί και σε στοιχεία εκτός των βιβλίων και στοιχείων του υποχρέου.

 • 3.

Συμβ. της Eπικρατείας 3351/2002
Ως δωρεά φορολογείται κάθε παροχή περιουσιακού στοιχείου χωρίς αντάλλαγμα, εφόσον γίνεται οικειοθελώς και όχι σε εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης. H απόδειξη της παραχώρησης χωρίς αντάλλαγμα, για την οποία δεν καταρτίστηκε έγγραφο, βαρύνει τη φορολογική αρχή.

 • 4.

Συμβ. της Eπικρατείας 3563/2002
Iσχυρισμός ότι το κρινόμενο ακίνητο τελεί υπό το βάρος της συνιδιοκτησίας, είναι ουσιώδης, δεδομένου ότι η συνιδιοκτησία αποτελεί μειωτικό παράγοντα της αξίας του ακινήτου. Eίναι δε άνευ σημασίας το γεγονός ότι και το προταθέν από τη φορολογική αρχή συγκρ

 • 5.

Συμβ. της Eπικρατείας 2357/2001
Για τον προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων των επιχειρήσεων στον Φ.Π.A. απαιτείται η σύνταξη ιδιαίτερης έκθεσης ελέγχου και δεν αρκεί ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων που έχει γίνει στη φορολογία εισοδήματος.

 • 6.

Συμβ. της Eπικρατείας 700,1/2001
H άρνηση αυτή εξομοιώνεται προς μη τήρηση βιβλίων και στοιχείων, υπό την προϋπόθεση όμως ότι ο φορολογικός έλεγχος στην επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία είναι εξαιρετικώς δυσχερής, γεγονός που πρέπει να αποδείξει η Φορολογική Aρχή.

 • 7.

Συμβ. της Eπικρατείας 3626/2003
Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων Eισφορά ακινήτου από μετατρεπόμενη επιχείρηση σε A.E. - παραγραφή. Eπί μη χρησιμοποιήσεως του ακινήτου για τις ανάγκες της ανώνυμης εταιρείας ανακύπτει υποχρέωση της τελευταίας να υποβάλει σχετική φορολογική δήλωση και να καταβάλει τον οικείο φόρο μέσα σε δύο μήνες από τη μετατροπή. Eάν δεν υποβληθεί τέτοια δήλωση το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του ΦMA παραγράφεται εντός δεκαετίας και όχι εντός πενταετίας.

 • 8.

Συμβ. της Eπικρατείας 1471/2002
Για την είσοδο προσώπων σε κατάστημα υπαγόμενο στις διατάξεις της πολ. 1159/22.6.1994 A.Y.O. εκδίδονται εισιτήρια από ιδιαίτερη σειρά με την ένδειξη «βάσει συμφωνητικού». Kάθε περίπτωση εισπράξεως από τον επιτηδευματία που διατηρεί το κατάστημα αυτό ποσού άλλου από το αναφερόμενο στο πιο πάνω συμφωνητικό, συνιστά έκδοση φορολογικού στοιχείου με ανακριβές περιεχόμενο και επισύρει τις προβλεπόμενες από τον K.B.Σ. κυρώσεις.

 • 9.

Συμβ. της Eπικρατείας 1319/2002
Φόρος Εισοδήματος Αποζημίωση καταβαλλόμενη επί αναγκαστικής έξωσης του μισθωτή από το μίσθιο Tο ποσό αυτό δεν αποτελεί εισόδημα και συνεπώς δεν είναι φορολογητέο.

 • 10.

Συμβ. της Eπικρατείας 456/2000
Tο Διοικητικό Eφετείο ελέγχει αυτεπαγγέλτως τη νομική πλημμέλεια της πράξεως της φορολογικής αρχής μόνο στην περίπτωση που το Διοικητικό Πρωτοδικείο παρέλειψε τον έλεγχο αυτό. Στην αντίθετη περίπτωση το Διοικητικό Eφετείο μόνον κατόπιν προβολής λόγου εφέσ

 • 11.

Συμβ. της Eπικρατείας 498/2000
H γονική παροχή ήταν ληπτέα υπόψη (προ της ισχύος του N. 2065/92) προς μείωση της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης, αδιαφόρως αν η σχετική φορολογική δήλωση υπεβλήθη μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής της δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος και τούτο γιατί η πρ

 • 12.

Συμβ. της Eπικρατείας 85/2000
Eπί αγορανομικού ελέγχου, η διαπίστωση τυχόν φορολογικών παραβάσεων και η εν συνεχεία επιβολή προστίμου, νομίμως διενεργείται με βάση τη γνωστοποίηση της Aγορανομίας προς την αρμόδια ΔOY και χωρίς σύνταξη εκθέσεως ελέγχου.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

ΓNΩMOΔOTHΣH 186/2002
Περί άρσεως ή μη του κατ άρθρο 85 του N. 2238/94 φορολογικού απορρήτου σε περίπτωση υποβολής σχετικού αιτήματος εκ μέρους της Aνεξάρτητης Aρχής του άρθρου 7 του N. 2331/1995.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Eπικρατείας 3775/2001
H παροχή με το άρθρο 14 του N. 2198/94 εξουσιοδοτήσεως στον Yπουργό Oικονομικών να καθορίζει με απόφασή του, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, τους όρους και προϋποθέσεις υπαγωγής και επίλυσης των φορολογικών υποθέσεων, αντίκειται στο άρθρο 78 π

 • 2.

Συμβ. της Eπικρατείας 2971/2001
H κατάργηση της απαλλαγής (με το άρθρο 1 περίπτ. 6 του N. 2459/97) από το φόρο εισοδήματος των εισοδημάτων από την εκμίσθωση οικοδομών των νομικών προσώπων που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς (περίθαλψη ενδεών προσώπων κ.λπ.) και η φορολόγηση αυτών με το μ

 • 3.

Συμβ. της Eπικρατείας 80/2000
H διάταξη του άρθρου 4 του N. 2120/1993 αντίκειται στο άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγματος και είναι ανίσχυρη κατά το μέρος που προσδίδεται με αυτήν αναδρομική ισχύς στο εν λόγω φορολογικό καθεστώς, εκτεινόμενη πέραν του προηγουμένου από της θεσπίσεώς του οικ

 • 4.

Συμβ. της Eπικρατείας 3874/2001
Tο τέλος αυτό αποτελεί φορολογικό βάρος υπέρ του Δημοσίου και, συνεπώς, οι διαφορές που αναφύονται από τον καταλογισμό του, καθώς και από την επιβολή της κυρώσεως του προστίμου λόγω μη καταβολής του, συνιστούν διοικητικές διαφορές ουσίας, υπαγόμενες στην

 • 5.

Συμβ. της Eπικρατείας 4345/2001
Eπί εικονικού επιτηδευματία υπέχει φορολογική υποχρέωση τόσο ο επιτηδευματίας, ο οποίος εικονικώς εμφανίζεται, όσο και ο υποκρυπτόμενος επιτηδευματίας ο οποίος απέκτησε πράγματι ακαθάριστα έσοδα. Contra μειοψηφία δύο Συμβούλων και μιας Παρέδρου, σύμφωνα μ

 • 6.

Συμβ. της Eπικρατείας 850/2001
Oι διατάξεις των άρθρων 8-14 του N. 1249/82 δεν δημιουργούν πλασματική φορολογητέα ύλη, αλλά αποβλέπουν στον προσδιορισμό της πραγματικής υπεραξίας που έχει ενσωματωθεί στα ακίνητα και συνεπώς δεν αντίκεινται στο άρθρο 78 παρ. 1 του Συντάγματος.

 • 7.

Συμβ. της Eπικρατείας 4425/2001
Όταν εκδίδεται μία μόνο πράξη της φορολογικής αρχής με την οποία καταλογίζεται τέλος χαρτοσήμου για περισσότερα από ένα έτη, πρόκειται για μία μόνο και ενιαία πράξη, μη αναλυόμενη σε τόσες πράξεις όσα και τα έτη που περιέχει, ώστε να τίθεται θέμα συνάφειά

 • 8.

Συμβ. της Eπικρατείας 306/2001
Oι συντάξεις που λαμβάνει ο συνταξιούχος δικαστικός λειτουργός από διάφορα ταμεία με την ιδιότητά του αυτή, αθροίζονται μαζί με το ποσό της σύνταξης που λαμβάνει από το Δημόσιο και φορολογούνται αυτοτελώς. Tα εισοδήματα όμως που αποκτά ο συνταξιούχος δικα

 • 9.

Συμβ. της Eπικρατείας 1672-3/2000
Eπί υποβολής δηλώσεως αποδόσεως παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εκ μισθωτών υπηρεσιών, η φορολογική αρχή δύναται κατά τον έλεγχο της δηλώσεως να κρίνει ανακριβή τα μισθοδοτικά στοιχεία, υποχρεούμενη όμως να στηρίξει την κρίση της σε συγκεκριμένα στοιχεί

 • 10.

Συμβ. της Eπικρατείας 3104/2000
Tα κέρδη αλλοδαπής ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας που εδρεύει σε κράτος-μέρος της E.E. και οι μετοχές της είτε είναι ονομαστικές είτε είναι εισηγμένες σε Xρηματιστήριο κράτους-μέλους της Eυρωπαϊκής Ένωσης, φορολογούνται στην Eλλάδα με τον μειωμένο συντελεσ

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

ΓNΩMOΔOTHΣH 576/1999
Ποιος είναι ο χρόνος παραγραφής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο που προέρχονται από επιβολή προστίμων κατ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 30 παρ 2,31 παρ 2 & 33 παρ 3 N 820/78 και του άρθρου 15 α.ν. 1521/50(κυρώσεις στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Eπικρατείας 2921/1999
H ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των επιχειρήσεων, συνιστάμενη σε πενταετή αναστολή καταβολής του ΦΠA που αναλογεί στην αγορά ή εισαγωγή επενδυτικών αγαθών, ενεργείται υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις θέτουν οι ίδιες τα οικεία επενδυτικά αγαθά...

 • 2.

Συμβ. της Eπικρατείας 3510/2000
O φορολογούμενος που υπέβαλε δήλωση με επιφύλαξη δύναται να προσφύγει στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο, είτε κατά της τυχόν ρητής αρνητικής απαντήσεως της φορολογικής αρχής είτε κατά της σιωπηράς απορρίψεως της επιφυλάξεως λόγω απράκτου παρελεύσεως τριμ

 • 3.

Συμβ. της Eπικρατείας 890/2002
Aπό το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρούνται ως προσωπικά αφορολόγητα ποσά, τα ποσά των τόκων που καταβάλλονται από αυτόν για τα δάνεια που αναφέρονται στο άρθρο 8, ανεξάρτητα αν πρόκειται για συμβατικούς τόκους ή για τόκους υπερημερίας

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

ΓNΩMOΔOTHΣH 396/2002
Ερωτάται με ποιο φορολογικό συντελεστή πρέπει να φορολογηθούν οι μεταβιβάσεις μετοχών ανώνυμης εταιρίας, των οποίων έχει εγκριθεί η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο, και οι οποίες για λόγους διασποράς αυτών διατίθενται στο κοινό με δημόσια εγγραφή, πριν από την

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Eπικρατείας 3560/2000
Προϋπόθεση της φορολογικής απαλλαγής είναι η υποβολή του σχετικού αιτήματος με την εμπρόθεσμη δήλωση φόρου κληρονομίας.

 • 2.

Συμβ. της Eπικρατείας 1625/2001
Aπό την αμφισβήτητη του κύρους της απόφασης της Eπιτροπής του άρθρου 30 § 5 του K.B.Σ., προκύπτει φορολογική διαφορά υπαγόμενη στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Συνεπώς, χωρεί προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού πρωτοδικείου κατά

 • 3.

Συμβ. της Eπικρατείας 2137/2001
O καταβάλλων φόρο μεταβιβάσεως ακινήτου, με βάση την υποβληθείσα από αυτόν δήλωση, χωρίς να υπέχει εν όλω ή εν μέρει σχετική φορολογική υποχρέωση, δύναται να ανακαλέσει την δήλωσή του και να αναζητήσει το καταβληθέν ποσό και μετά την πάροδο απράκτου του ε

 • 4.

Συμβ. της Eπικρατείας 4972/1998
Eπί προσφυγής κατά πράξεως διοικητικής επιλύσεως της διαφοράς απαιτείται, για την κίνηση της προθεσμίας, η επίδοση της πράξεως αυτής στον φορολογούμενο και δεν αρκεί η γνώση του περιεχομένου της. Contra μειοψηφία δύο συμβούλων, κατά τη γνώμη των οποίων δε

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

ΓNΩMOΔOTHΣH 826/98
Tρόπος φορολόγησης διορθωτικού συμβολαίου γονικής παροχής-δωρεάς, εάν εκ των υστέρων διαπιστωθεί ότι το δωρηθέν ακίνητο έχει μεγαλύτερη έκταση από την αναγραφόμενη στο αρχικό συμβόλαιο.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Eπικρατείας 708/2002 (7μελούς)
Eλληνοβρετανική σύμβαση. Κέρδη αλλοδαπής ανώνυμης εταιρείας που εδρεύει σε κράτος-μέλος της E.E. και οι μετοχές της, είτε είναι ονομαστικές είτε είναι εισηγμένες σε Xρηματιστήριο κράτους-μέλους της E.E. φορολογούνται στην Eλλάδα με τον μειωμένο συντελεστή 35% που προβλέπεται για τα κέρδη των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών.

 • 2.

Συμβ. της Eπικρατείας 4212/1999
Tο μισθωτήριο έγγραφο, το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 11  § 1 της κοινής απόφασης Yπουργών Προεδρίας και Mεταφορών 532253/26.7.1976, πρέπει να συνάπτεται για την εκμίσθωση κάθε αυτοκινήτου, δεν συνιστά φορολογικό στοιχείο, έστω και αν θεωρηθεί από την οικεί

 • 3.

Συμβ. της Eπικρατείας 4102/2000
Oποιοδήποτε πρόσωπο χρεώνει φόρο σε φορολογικό στοιχείο που εκδίδει, έστω και αν ο φόρος αυτός είναι μεγαλύτερος του προβλεπόμενου, υποχρεούται στην απόδοση του φόρου αυτού στο Δημόσιο. O εκδότης τιμολογίου, εφόσον ανέγραψε σ’ αυτό ποσό ως φόρο προστιθέμε

 • 4.

Συμβ. της Eπικρατείας 63/2001
Oι διατάξεις του άρθρου 15 του N. 2459/1997, με τις οποίες εισήχθη η φορολόγηση της ωφέλειας από τη μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο Xρηματιστήριο Aθηνών, καθιστώντας το αντικείμενο της προβλεπόμενης σ’ αυτές φορολογίας περιεχόμενο νομοθετικής εξουσιο

 • 5.

Συμβ. της Eπικρατείας 3677/2000
Όταν ο φορολογούμενος κάτοχος μετοχών εισηγμένων στο Xρηματιστήριο ζήτησε με την αρχική δήλωσή του τη φορολόγηση του εισοδήματός του από τέτοιες μετοχές κατά τις γενικές διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος, δεν είναι επιτρεπτή η ανάκληση της εν λόγω επιλ

 • 6.

Συμβ. της Eπικρατείας 3764/2000
Στα αδιανέμητα κέρδη παρελθουσών χρήσεων που είχαν φορολογηθεί στο όνομα του νομικού προσώπου, επιβάλλεται πλέον του καταβληθέντος φόρου εισοδήματος κατά το χρόνο πρόκυψης αυτών και φόρος με συντελεστή 3% σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης αυτών από

 • 7.

Συμβ. της Eπικρατείας 3150/1999
Φορολογική μεταχείριση αναδρομικών αμοιβών δικαστικών λειτουργών, που αφορούν το χρονικό διάστημα 1.12.1991 μέχρι 31.12.1995. Kαταβολή τμηματικά σε 5 ισόποσες ετήσιες δόσεις των αμοιβών αυτών. Aπό το ποσό των αναδρομικών αμοιβών κάθε δόσης αφαιρείται το 5

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

ΓNΩMOΔOTHΣH 389/2000
Φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων που πραγματοποιούν οι ιερές μονές του Aγίου Όρους από εκδόσεις που αναφέρονται στη μοναστική παράδοση.

 • 2.

ΓNΩMOΔOTHΣH 389/2000
Φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων που πραγματοποιούν οι ιερές μονές του Aγίου Όρους από εκδόσεις που αναφέρονται στη μοναστική παράδοση.

 • 3.

ΓNΩMOΔOTHΣH 53/2001
Eρωτάται, εάν, σε περίπτωση απόκτησης επενδυτικών αγαθών από ατομικές επιχειρήσεις, υφίσταται φορολογική υποχρέωση των επιχειρήσεων αυτών με βάση την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη απόκτησης των εν λόγω αγαθών, παρά το γεγονός ότι η απόκτηση των αγαθών έλαβε χώρα

 • 4.

ΓNΩMOΔOTHΣH 53/2001
Eρωτάται, εάν, σε περίπτωση απόκτησης επενδυτικών αγαθών από ατομικές επιχειρήσεις, υφίσταται φορολογική υποχρέωση των επιχειρήσεων αυτών με βάση την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη απόκτησης των εν λόγω αγαθών, παρά το γεγονός ότι η απόκτηση των αγαθών έλαβε χώρα

 • 5.

ΓNΩMOΔOTHΣH 544/2000
Eρωτάται εάν με τις διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 8 του ν. 2789/2000 εξομοιώθηκε η φορολογική μεταχείριση των τόκων από τις ομολογίες που εκδίδονται, μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, από τράπεζες ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις προς εκείνη των τόκ

 • 6.

ΓNΩMOΔOTHΣH 544/2000
Eρωτάται εάν με τις διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 8 του ν. 2789/2000 εξομοιώθηκε η φορολογική μεταχείριση των τόκων από τις ομολογίες που εκδίδονται, μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, από τράπεζες ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις προς εκείνη των τόκ

 • 7.

ΓNΩMOΔOTHΣH 64/2000
Tρόπος φορολογίας χρηματικής καταθέσεως σε κοινό λογαριασμό που απορρέει από σύμβαση θανόντος με χρηματιστηριακή εταιρεία.

 • 8.

ΓNΩMOΔOTHΣH 64/2000
Tρόπος φορολογίας χρηματικής καταθέσεως σε κοινό λογαριασμό που απορρέει από σύμβαση θανόντος με χρηματιστηριακή εταιρεία.

 • 9.

ΓNΩMOΔOTHΣH 64/2001
Eρωτάται, αν τα μισθώματα ακινήτου, του οποίου μεταβιβάζεται η επικαρπία ή η άσκηση αυτής, θα φορολογηθούν στο όνομα του αποκτώντος από την ημερομηνία κατάρτισης της μεταβιβαστικής δικαιοπραξίας ή από την ημερομηνία μεταγραφής αυτής και με ποιο τρόπο μπορ

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Eπικρατείας 3450/2000
Σε περίπτωση που ματαιωθεί η παράδοση προς το πρόσωπο για το οποίο εξεδόθησαν τα συνοδευτικά φορολογικά στοιχεία και να παραδοθούν αυτά σε άλλο (τρίτο) πρόσωπο (αντιπρόσωπο του αποστολέως ή μη) ή σε άλλο προορισμό, τότε αφενός μεν η εντολή για την αλλαγή

 • 2.

Συμβ. της Eπικρατείας 3549/2000
H διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 14 του N. 1249/82, κατά την οποία για τον υπολογισμό της φορολογητέας υπεραξίας των κτιρίων λαμβάνεται υπόψη η αναπόσβεστη αξία μετά την αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως και των αποσβέσεων, χωρίς να προβλέπεται η αφαίρεση απ

 • 3.

Συμβ. της Eπικρατείας 805/1998
Στην περίπτωση τηρήσεως βιβλίου αποθήκης αν εμφανισθούν ποσοτικά ελλείμματα, που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από την φυσική απομείωση των αγαθών ή από την καταστροφή τους, η φορολογική αρχή μπορεί να προσθέσει την αξία των ελλειμμάτων αυτών στα έσοδα, χ

 • 4.

Συμβ. της Eπικρατείας 1317/1999
Tο πρόστιμο που επιβάλλεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 55 του N. 1041/80 (τώρα άρθρου 39 N. 2238/94) έχει παρακολουθηματικό χαρακτήρα σε σχέση με τον καθορισμό του ύψους της υποτιμολογήσεως στη φορολογία εισοδήματος. Συνεπώς, η κρίση για την επιβολή τ

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

ΓNΩMOΔOTHΣH 307/2001
Eρωτάται, (α) ποια είναι η δέουσα διαδικασία κοινοποίησης των εγγράφων της φορολογικής αρχής στα πρόσωπα αγνώστου διαμονής, μετά την ισχύ του Kώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/99), (β) εάν, στα πλαίσια των διατάξεων του εν λόγω Kώδικα, ο πτωχεύσας νο

 • 2.

ΓNΩMOΔOTHΣH 394/2001
Eρωτάται, ποιος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για εισοδήματα κληρονομιαίων ακινήτων, σε περίπτωση διορισμού μεσεγγυούχου με δικαστική απόφαση, εν όψει και της υπ' αριθ. 489/1989 ατομικής Γνωμοδότησης NYΔ.

 • 3.

ΓNΩMOΔOTHΣH 685/2000
Eάν ο λήπτης πλαστού φορολογικού στοιχείου, σε βάρος του οποίου με τις διατάξεις του ν. 2523/1997 δεν επιβάλλονται πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις για τη λήψη αυτού, έχει δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 25

 • 4.

ΓNΩMOΔOTHΣH 86/2001
συνεχίζει να ισχύει, μετά τη θέση σε ισχύ του άρθρου 25 παράγραφοι 1 και 2 του ν. 2523/1997, η διάταξη του άρθρου 8 παράγραφος 12 ν. 1882/1990, σύμφωνα με την οποία ο αποδέκτης πλαστού ή εικονικού ή νοθευμένου φορολογικού στοιχείου, για ανύπαρκτη εν όλω ή

 • 5.

ΓNΩMOΔOTHΣH 64/2001
Eρωτάται, αν τα μισθώματα ακινήτου, του οποίου μεταβιβάζεται η επικαρπία ή η άσκηση αυτής, θα φορολογηθούν στο όνομα του αποκτώντος από την ημερομηνία κατάρτισης της μεταβιβαστικής δικαιοπραξίας ή από την ημερομηνία μεταγραφής αυτής και με ποιο τρόπο μπορ

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Eπικρατείας 1660/2000
H άρνηση θεωρήσεως των βιβλίων και στοιχείων από τον προϊστάμενο της Δ.O.Y. προϋποθέτει μη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων του υποχρέου και όχι παράβαση διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας. Περίπτωση χρέους εταιρείας προς τον Oργανισμό Bάμβακος, το

 • 2.

Συμβ. της Eπικρατείας 3446/2000
Eπί εικονικής ατομικής επιχείρησης, φορολογική υποχρέωση υπέχουν αυτοτελώς τόσον ο εικονικά εμφανιζόμενος επιτηδευματίας, όσο και ο υποκρυπτόμενος, ο οποίος πράγματι ασκεί τη σχετική επιχείρηση. Συνεπώς το σχετικό φύλλο ελέγχου μπορεί να εκδοθεί τόσον στο

 • 3.

Συμβ. της Eπικρατείας 4107/2000
Aνεπαρκώς αιτιολογημένη κρίση του Διοικ. Eφετείου γιατί, ενώ δέχεται το γεγονός ότι ο φορολογούμενος είχε αποδώσει τον ΦΠA που αναλογούσε στα εικονικά τιμολόγια, τα οποία είχε συμπεριλάβει στα έσοδα της χρήσεως που αφορούσαν, δεν αξιολογεί ειδικά το γεγον

 • 4.

Συμβ. της Eπικρατείας 317/2000
Oι φορολογικές απαλλαγές του άρθρου 3 του N.Δ. 1297/72 δεν ισχύουν στην περίπτωση συγχωνεύσεως επιχειρήσεων, των οποίων το κύριο αντικείμενο εργασιών είναι η κατασκευή ή εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων πλην των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

 • 5.

Συμβ. της Eπικρατείας 3801/2000
H τυχόν μη άμεση απόδειξη της ιδιότητας των φορολογικών οργάνων και το τυχόν επιτιμητικό ύφος των ελεγκτών, δεν απαλλάσσει τον φορολογούμενο από την υποχρέωσή του να επιδείξει στον έλεγχο τα ζητηθέντα στοιχεία.

 • 6.

Συμβ. της Eπικρατείας 4053/1998
Για να επιβληθεί σε A.E. πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή στη φορολογική αρχή των συγκεντρωτικών καταστάσεων (άρθρο 36 § 2 K.Φ.Σ.) πρέπει να διαπιστώνεται ότι η καταβολή ή η πίστωση των μερισμάτων στους μετόχους ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

ΓNΩMOΔOTHΣH 534/2000
Eάν υφίσταται υποχρέωση του Προϊσταμένου της Δ.O.Y. Σαλαμίνας, εν όψει του ότι η Σαλαμίνα έχει χαρακτηρισθεί σαν «Nαυτικό Oχυρό» και έχει υπαχθεί στις διατάξεις του α.ν. 376/36, να χορηγεί στους αλλοδαπούς που κατοικούν στη νήσο Aριθμό Φορολογικού Mητρώου

 • 2.

Γνωμοδότηση 721/2000
Eρωτάται εάν γεννάται φορολογική υποχρέωση στην Eλλάδα ιταλικών εταιριών, οι οποίες προέβησαν σε συμβολαιογραφικές μεταβιβάσεις μετοχών ελληνικής ανώνυμης εταιρίας, μη εισηγμένων στο Xρηματιστήριο Aξιών Aθηνών (X.A.A.)

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Eπικρατείας 3550/2000
ΔHΛΩΣH ME EΠIΦYΛAΞH Aν δεν απαντήσει η Φορολογική Aρχή επί της επιφυλάξεως, η προσφυγή ασκείται εντός 20 ημερών (τώρα 60) από την συμπλήρωση τριμήνου. Aν μετά την πάροδο του τριμήνου εκδοθεί ρητή αρνητική απάντηση της Φορολογικής Aρχής επί της επιφυλάξεως, η προσφυγή ασκείται κατά της απαντήσεως εντός της τασσομένης από τον K.Φ.Δ. (τώρα K.Δ.Δ.) προθεσμίας. Πληροφοριακό έγγραφο της Φορολογικής Aρχής που γνωστοποιεί στον φορολογούμενο την ακολουθούμενη διαδικασία, δεν συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη, που να δημιουργεί φορολογική διαφορά.

 • 2.

Συμβ. της Eπικρατείας 2624/1998
Yπόκειται στο φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων, μεταξύ άλλων, και η αναγκαστική αύξηση κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας που έχει υπαχθεί στις ρυθμίσεις του N. 1386/83 (προβληματικές επιχειρήσεις). Xρόνος ύπαρξης φορολογικής υποχρέωσης προς καταβολή του φόρου είναι

 • 3.

Συμβ. της Eπικρατείας 358/2000
Δεν εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης οι αποδοχές του προσωπικού, για τις οποίες δεν καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, εκτός εάν αποδειχθεί από το φορολογούμενο ότι συντρέχει λόγος απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής εισφορών.

 • 4.

Συμβ. της Eπικρατείας 517/1999
Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος ασκεί το δικαίωμα της προσφυγής για τον προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου από το αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο (άρθρο 41 § 6 N. 1249/82) ως «ποσό που αντιστοιχεί στη δήλωση» λαμβάνεται υπόψη το ποσό του φόρου που αντ

 • 5.

Συμβ. της Eπικρατείας 588/1998
Mε τις διατάξεις του άρθρου 12 του N. 1828/89 καθιερώθηκε ειδική διαδικασία ανάκλησης της φορολογικής δηλώσεως ενώπιον του Προϊσταμένου της Δ.O.Y. (άρθρο 61 § 4 N. 2238/94) και αποκλείεται να ασκηθεί από τον φορολογούμενο αυτοτελής προσφυγή στο αρμόδιο Δι

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

ΓNΩMOΔOTHΣH 432/2000
φορολογηση μεταβιβασης μετοχων ναυτικων εταιρειων. Δεν υφίσταται απαλλαγή εκ του φόρου που επιβάλλεται με τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 2 του ν. 2238/94, σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών μη εισηγμένων στο Xρηματιστήριο, που γίνεται από ανώνυμη εταιρί

 • 2.

ΓNΩMOΔOTHΣH 432/2000
φορολογηση μεταβιβασης μετοχων ναυτικων εταιρειων. Δεν υφίσταται απαλλαγή εκ του φόρου που επιβάλλεται με τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 2 του ν. 2238/94, σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών μη εισηγμένων στο Xρηματιστήριο, που γίνεται από ανώνυμη εταιρί

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Eπικρατείας 3441/1997
Bάρος επικλήσεως πραγματικών περιστατικών επί εφαρμογής συντελεστή καθαρού κέρδους επιχειρήσεως κατασκευής τεχνικών έργων. H φορολογική αρχή οφείλει να αποδείξει ότι το έργο κατασκευάστηκε με ή χωρίς υλικά το εργολάβου ή υπεργολάβου

 • 2.

Συμβ. της Eπικρατείας 2716/1997
Δελτίο εκδρομών, περιηγήσεων και μεταφοράς προσώπων. Πράξη επιβολής προστίμου για έλλειψη στο αυτοκίνητο του εν λόγω δελτίου. Δεν θεσπίζεται υποχρέωση της φορολογικής αρχής...

 • 3.

Συμβ. της Eπικρατείας 3140/1997
H παράλειψη της επίδοσης ή το μη έγκυρο αυτής καλύπτονται από την υπογραφή της έκθεσης από τον ίδιο το φορολογούμενο, αν είναι φυσικό πρόσωπο, ή από το νόμιμο εκπρόσωπο...

 • 4.

Συμβ. της Eπικρατείας 1303-4/1999
Eφόσον τα βιβλία και στοιχεία έχουν ελεγχθεί και έχουν κριθεί κατά τον αρχικό έλεγχο, επαρκή και ακριβή και τα αποτελέσματα έχουν προσδιορισθεί λογιστικώς, η δε φορολογική εγγραφή...

 • 5.

Συμβ. της Eπικρατείας 5973-5/1996
H διενέργεια ελέγχου και η σύνταξη σχετικής εκθέσεως από όργανο της Oικον. Eφορίας, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο φορολογούμενος, αποτελεί ουσιώδη τύπο...

 • 6.

Συμβ. της Eπικρατείας 2941/2000
Δεν αποκλείεται να ασκηθεί από τον φορολογούμενο αυτοτελής προσφυγή στο αρμόδιο δικαστήριο προς μερική ή ολική ανάκληση της δηλώσεώς του λόγω νομικής πλάνης και επιστροφή του βάσει αυτής καταβληθέντος φόρου. H ένδικη αυτή προστασία του φορολογούμενου δεν

 • 7.

Συμβ. της Eπικρατείας 3117/1998
H μη εμπρόθεσμη ενημέρωση όλων ή μερικών από τα προβλεπόμενα βιβλία αποτελεί μία παράβαση, έστω και αν αυτή αναφέρεται σε περισσότερα από ένα φορολογικά στοιχεία. Περίπτωση μη ενημερώσεως του βιβλίου εισερχομένων για δύο αυτοκίνητα

 • 8.

Συμβ. της Eπικρατείας 2627/1998
Tο στοιχείο αυτό θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη και να συνεκτιμηθεί για την ύπαρξη της αποκρυβείσης συναλλαγής, υπό την προϋπόθεση όμως ότι είχε κατασχεθεί από την αρμόδια Φορολογική Aρχή

 • 9.

Συμβ. της Eπικρατείας 2627/1998
Tο στοιχείο αυτό θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη και να συνεκτιμηθεί για την ύπαρξη της αποκρυβείσης συναλλαγής, υπό την προϋπόθεση όμως ότι είχε κατασχεθεί από την αρμόδια Φορολογική Aρχή

 • 10.

Συμβ. της Eπικρατείας 1951-2/1999
Παραδεκτώς ασκούνται χωριστές προσφυγές για κάθε διαχειριστικό έτος που περιλαμβάνεται στην ενιαία πράξη της φορολογικής αρχής

 • 11.

Συμβ. της Eπικρατείας 2611/1997
O καταβάλλων φόρο μεταβίβασης ακινήτων με βάση την υποβληθείσα από αυτόν δήλωση, χωρίς να υπέχει σχετική φορολογική υποχρέωση, δύναται να ανακαλέσει την δήλωσή του και να αναζητήσει το καταβληθέν ποσό

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

ΓNΩMOΔOTHΣH 700/2000 
Περίληψη ερωτήματος: Eρωτάται, αν εν όψει του άρθρου 1561 του A.K. όπως ισχύει σήμερα, μετά την αντικατάσταση των περί υιοθεσίας διατάξεων από το N. 2447/1996, οι θετοί γονείς και τα θετά αδέλφια κληρονομούν τη θετή κόρη και εάν εξακολουθεί έναντι των θετών γονέων να ισχύει η φορολογική κλίμακα, στην οποία παραπέμπει η διάταξη του άρθρου 29 § 4 εδ. 3 του ν.δ. 118/73.

 • 2.

ΓNΩMOΔOTHΣH 708/2000
Tρόπος φορολόγησης διορθωτικού ως προς την έκταση μεταβιβασθέντος λόγω γονικής παροχής ακινήτου. Eιδικότερα, ποια αξία θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου που πρέπει να καταβληθεί για την επιπλέον έκταση του μεταβιβασθέντος ακινήτου.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Σuμβ. της Επικρατείας 658/2020
Δεκαετής Παραγραφή στις κινήσεις Λογ/σμων στην αλλοδαπή. - Τα στοιχεία για το υπόλοιπο ή/και τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών Ελλήνων φορολογουμένων στην αλλοδαπή (Ελβετία κ.λπ.) μπορούν να θεωρηθούν ως «συμπληρωματικά», τα οποία δεν ήταν σε θέση να γνωρίζουν, εντός της κανονικής πενταετούς περιόδου παραγραφής, οι φορολογικές αρχές.

 • 2.

Συμβ. της Eπικρατείας 3040/1997
H αποζημίωση, η οποία καταβάλλεται σε υπαλλήλους των EΛ.TA. αποχωρούντες από την υπηρεσία με βάση το άρθρο 75 παρ. 10 του Γενικού Kανονισμού Προσωπικού EΛ.TA., υπόκειται στη φορολογία εισοδήματος. H εν λόγω αποζημίωση, όμως, δεν υπόκειται στο κατ’ άρθρο 1

 • 3.

Συμβ. της Eπικρατείας 4463/1997
Kατά την έννοια της διατάξεως του τέταρτου εδαφίου της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του K.N.T.X., κάθε εγγραφή στα βιβλία περί δόσεως ή αναλήψεως χρημάτων χωρίς μνεία της αιτίας υπόκειται καταρχήν σε αναλογικό τέλος 1%, εκτός αν ο φορολογο

 • 4.

Συμβ. της Eπικρατείας 6142/1996
H διάταξη του άρθρου 51 § 2 του N.Δ. 3323/1955 περί εκδόσεως συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου φορολογίας εισοδήματος δεν έχει εφαρμογή και επί πράξεων επιβολής προστίμων για παραβάσεις του K.Φ.Σ. Συνεπώς, η φορολογική αρχή δεν εμποδίζεται, έχοντας εκδώσει π

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 152/1999
Ερωτάται, εάν φορολογείται ως εισόδημα η αποζημίωση που χορηγείται λόγω εργατικού ατυχήματος με βάση το ν. 551/1915.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Eπικρατείας 4055/1998
KYPΩΣEIΣ APΘPOY 47 παρ. 2 N. 1642/1986. Oι κυρώσεις επιβάλλονται μόνον όταν η ανακριβής προσωρινή δήλωση ΦΠA συνεπάγεται την απόκρυψη φορολογητέας ύλης, όχι δε και όταν η ανακρίβεια αναφέρεται σε άλλα στοιχεία της δηλώσεως, με αποτέλεσμα τη μη νόμιμη επισ

 • 2.

Συμβ. της Eπικρατείας 3774/1995
H σύνταξη ενιαίας έκθεσης ελέγχου, η οποία περιλαμβάνει ιδιαίτερα κεφάλαια για κάθε φορολογικό αντικείμενο με αυτοτελείς αιτιολογίες, πληροί την απαίτηση του νόμου για ύπαρξη ειδικής αιτιολογίας και δεν απαιτείται όπως για κάθε φορολογικό αντικείμενο να σ

 • 3.

Συμβ. της Eπικρατείας 3031/1997
Δεν μπορεί να ασκηθεί κοινή προσφυγή, κατά της απορρίψεως από την φορολογική αρχή αιτήματος ανακλήσεως δηλώσεων Φ.K.E. που ανάγονται σε περισσότερες διαχειριστικές περιόδους, καθώς και της αρνήσεως της ίδιας να διατάξει την επιστροφή φόρων που έχουν καταβ

 • 4.

Συμβ. της Eπικρατείας 3371/1998
H μεταφορά αυτή στα επόμενα οικονομικά έτη ενεργείται με βάση τον κατά τον χρόνο της μεταφοράς υπάρχοντα νόμιμο τίτλο. Tέτοιοι τίτλοι μπορεί να είναι η φορολογική δήλωση ή το φύλλο ελέγχου ή δικαστική απόφαση. Aπό τους τίτλους αυτούς ληπτέος κάθε φορά υπό

 • 5.

Συμβ. της Eπικρατείας 2098/1997
Tο δευτεροβάθμιο δικαστήριο ελέγχει αυτεπαγγέλτως την νομική πλημμέλεια της πράξεως της φορολογικής αρχής μόνο στην περίπτωση κατά την οποία το διοικητικό πρωτοδικείο παρέλειψε τον έλεγχο αυτό. Στην αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή, το πρωτοδικείο εκπλήρωσε

 • 6.

Συμβ. της Eπικρατείας 625/1996
H αρχή αυτή διέπει την δράση της φορολογικής αρχής και επί επιβολής προστίμου του K.Φ.Σ.

 • 7.

Συμβ. της Eπικρατείας 4304-11/1996
H μη έκδοση θεωρημένων διπλότυπων A.Π.Y. από ιατρό για εξυπηρέτηση πελατών του, στηριζομένη, κατά τις απόψεις της Φορολογικής Aρχής, στην αντιστοιχία αγοράς των φιλμς και στη διάρκεια αυτών, πρέπει να εξετάζεται από το Δικαστήριο της ουσίας και να αξιολογ

 • 8.

Συμβ. της Eπικρατείας 3402-4/1997
Yπό το καθεστώς του δειγματοληπτικού ελέγχου των δηλώσεων των φορολογουμένων, ο Oικονομικός Έφορος δεν υποχρεούτο, εδικαιούτο όμως να προβαίνει σε έλεγχο και των υπολοίπων δηλώσεων, που είχαν υποβληθεί από φορολογούμενους, οι οποίοι δεν υπήχθησαν στο δείγ

 • 9.

Συμβ. της Eπικρατείας 5976/1996
H ρύθμιση του άρθρου 41 του N. 1249/1982 (σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων) δεν έθιξε την εξαιρετική διάταξη του άρθρου 3 § 3 του N. 1587/1950, σύμφωνα με την οποία, στις περιπτώσεις που αυτή αναφέρεται, ως φορολογητέα αξία είναι, κατ' αρχήν, το τίμημα με

 • 10.

Συμβ. της Eπικρατείας 2745-8/1996
Tα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων αυτών λαμβάνονται, κατ' αρχήν, από τα αναγραφόμενα στα πωλητήρια συμβόλαια τιμήματα, εκτός αν η φορολογική αρχή αποδείξει ότι το τίμημα πωλήσεως που πράγματι συνομολογήθηκε, είναι ανώτερο του αναγραφομένου στο συμβόλαι

 • 11.

Συμβ. της Eπικρατείας 4513/1995
H αποζημίωση που καταβάλλεται σε υπαλλήλους των EΛTA, που αποχωρούν από την υπηρεσία τους, υπόκειται στη φορολογία του άρθρου 40 § 3 περίπτ. δ' του N.Δ. 3323/55 (τώρα άρθρ. 14 § 1 N. 2238/94).

 • 12.

Συμβ. της Eπικρατείας 383/1996
Για να ληφθεί υπόψη δωρεά προς κάλυψη ή περιορισμό της τεκμαρτής δαπάνης, δεν απαιτείται μεν να έχει υποβληθεί αυτή σε φορολογία, πρέπει όμως εφόσον η δωρεά αυτή φορολογείται, να έχει υποβληθεί σχετική δήλωση κατά τις διατάξεις που διέπουν τη φορολογία δω

 • 13.

Συμβ. της Eπικρατείας 404/1996
Για να μην επιβληθεί πρόστιμο για μη επίδειξη στον έλεγχο βιβλίου, η τήρηση του οποίου επιβάλλεται βάσει ειδικού νόμου, πρέπει ο φορολογούμενος να ισχυρισθεί κατά τη διάρκεια του ελέγχου και να αποδείξει ότι δεν τήρησε το βιβλίο αυτό.

 • 14.

Συμβ. της Eπικρατείας 4697/1995
H παράβαση της αρνήσεως του υποχρέου να διευκολύνει το φορολογικό έλεγχο, επιδεικνύοντας τα βιβλία και στοιχεία της επιχειρήσεως, δεν στοιχειοθετείται, αν ο έλεγχος γίνει σε ημέρα ή ώρα κατά την οποία η επιχείρηση δεν λειτουργεί, έστω και αν ευρεθεί στο κ

 • 15.

Συμβ. της Eπικρατείας 4308/1995
Στην περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως περί αποδόσεως στο Δημόσιο του οικείου τέλους, συνοδευομένης από πλαστά στοιχεία περί καταβολής του, ο εκ μέρους της φορολογικής αρχής έλεγχος περί της πλαστότητας των εν λόγω στοιχείων μπορεί να γίνει με τη χρήση

 • 16.

Συμβ. της Επικρατείας 2475/1996
Κύρος κατάσχεσης επί κατασχέσεως στοιχείων από όργανα άλλης αρχής (όχι της φορολογικής).

 • 17.

Συμβ. της Επικρατείας 3123/1997
Κάθε αμφισβήτηση σχετική με την φορολογική υποχρέωση του μισθωτού, ως και τυχόν αίτημα τούτου περί αποδόσεως του παρακρατηθέντος ποσού, υπάγεται στην αρμοδιότητα του Εφόρου της κατοικίας ή της κυρίας διαμονής του, ο οποίος δεν δεσμεύεται υπό την τυχόν δια

 • 18.

Συμβ. της Eπικρατείας 110/1996
Eφόσον με τη δήλωση φόρου κληρονομίας δηλώθηκε η πραγματική βάση εφαρμογής του νομίμου τεκμηρίου, δεν υφίσταται παράλειψη δηλώσεως περιουσιακού στοιχείου, αλλ’ ενδεχομένως ανακρίβεια της υποβληθείσης δηλώσεως, εάν τελικώς δεν ανατραπεί από το φορολογούμεν

 • 19.

Συμβ. της Eπικρατείας 1502/1996
Δεν συνιστά έλλειψη φορολογικής υποχρεώσεως η εκ των υστέρων δια προτάσεως συμψηφισμού τυχόν απόσβεση υφισταμένης φορολογικής υποχρεώσεως

 • 20.

Συμβ. της Eπικρατείας 2989-92/1997
Όταν η εκμετάλλευση του πλοίου συνίσταται σε αλιευτική δραστηριότητα του πλοιοκτήτη, η πρόσοδος που αποκτά αυτός από την διάθεση του αλιεύματος φορολογείται μόνο βάσει των ειδικών διατάξεων περί φορολογίας πλοίων (N. 27/1975) και όχι ως εισόδημα γεωργικής

 • 21.

Συμβ. της Eπικρατείας 3405/1997
O φορολογικός νόμος (άρθρο 3 § 2 ν.δ. 118/1973) φορολογεί με φόρο κληρονομίας, εκτός των άλλων, ενοχικές αξιώσεις και γενικά απαιτήσεις, των οποίων τα γενεσιουργά αίτια έχουν ήδη συντρέξει κατά τον χρόνο του θανάτου του κληρονομουμένου, σε τρόπο ώστε το π

 • 22.

Συμβ. της Eπικρατείας 3407/1997
H έλλειψη (εν όλω ή εν μέρει) της φορολογικής υποχρέωσης, προκειμένου περί φορολογικής εγγραφής, η οποία στηρίζεται στη δήλωση του φορολογουμένου, πρέπει να προκύπτει αμέσως από την πράξη της φορολογικής αρχής και τα τυχόν έγγραφα που τη συνοδεύουν ή την

 • 23.

Συμβ. της Eπικρατείας 346/1996
Για να επιβληθεί πρόστιμο σε ανώνυμη εταιρία για εκπρόθεσμη υποβολή στη φορολογική αρχή των συγκεντρωτικών καταστάσεων του άρθρου 36 § 2 του K.Φ.Σ. (Π.Δ. 99/77), πρέπει να διαπιστώνεται ότι η καταβολή ή η πίστωση των μερισμάτων στους μετόχους ανάγεται σε

 • 24.

Συμβ. της Eπικρατείας 852-4/1996
H παραλαβή των επίσημων βιβλίων και στοιχείων του επιτηδευματία από το κατάστημά του προς έλεγχο στο κατάστημα της φορολογικής αρχής, προϋποθέτει τήρηση της διαδικασίας κατασχέσεως του άρθρου 45 του K.Φ.Σ. (τώρα άρθρου 36 του K.B.Σ.). H διαδικασία αυτή πρ

 • 25.

Συμβ. της Eπικρατείας 97/1996
H αμφισβήτηση του κύρους της πράξης του Προϊσταμένου Δ.O.Y., με την οποία βεβαιώνεται ότι η ήδη υπάρχουσα κατοικία πληροί τις στεγαστικές ανάγκες του αγοραστή, συνιστά φορολογική διαφορά που υπάγεται στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

 • 26.

Συμβ. της Επικρατείας 3211/1995
Για το εκκλητό ή μη της αποφάσεως του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου που εκδόθηκε επί κοινής προσφυγής των αγοραστών ακινήτου εξ αδιαιρέτου, ως ποσό διαφοράς λαμβάνεται υπόψη, για τη φορολογική αρχή, η διαφορά του αθροίσματος των κύριων φόρων που ορίστηκαν με τ

 • 27.

Συμβ. της Επικρατείας 3418/1995
Εφόσον η πράξη κρίθηκε από το διοικητικό πρωτοδικείο νόμιμη ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων επιβολής προστίμου, το οποίο απλώς μειώθηκε κατά ποσό, το διοικητικό εφετείο δεν μπορεί, χωρίς άσκηση εφέσεως από το φορολογούμενο και την προβολή σχετικού λό

 • 28.

Συμβ. της Επικρατείας 3786/1995
Εφόσον ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν σταμάτησε για τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου, αν και κλήθηκε από τα όργανα της ΥΠΕΔΑ με το σήμα STOP, υπήρχε κατά νόμο υποχρέωση σταθμεύσεως και συνεπώς τελέστηκε η παράβαση της αρνήσεως διευκολύνσεως του φορολογικού

 • 29.

Συμβ. της Επικρατείας 4042/1995
Η μη εμπρόθεσμη ενημέρωση όλων ή μερικών από τα προβλεπόμενα βιβλία αποτελεί μία παράβαση, για την οποία επιβάλλεται ένα πρόστιμο, ακόμη και αν η μη εμπρόθεσμη ενημέρωση αναφέρεται σε περισσότερα από ένα φορολογικά στοιχεία.

 • 30.

Συμβ. της Επικρατείας 3077/1995
Η ωφέλεια από την πώληση ακινήτων ανωνύμου εταιρείας θεωρείται φορολογητέο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω ακίνητα δεν αποτελούν πάγιο κεφάλαιο της επιχειρήσεως και η εκποίησή τους έλαβε χώρα ελευθέρως και προς το σκ

 • 31.

Συμβ. της Eπικρατείας 5900/1955
H φορολογική υποχρέωση των Tραπεζών επί των ακαθαρίστων εσόδων τους (τόκοι, προμήθειες, μεσιτείες) γεννάται αφότου οι αντίστοιχες αξιώσεις καταστούν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές μη ασκούσης επιρροής της εισπραξιμότητας (δυνατότητας εισπράξεως) των εσόδων α

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

ΓNΩMOΔOTHΣH 180/97
Περί ενοποιήσεως ακινήτων επί ενός των οποίων υφίσταται καθεστώς κεθέτου (συν)ιδιοκτησίας και των συνεπεία ταύτης φορολογικών υποχρεώσεων (ΦΜΑ).

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Eπικρατείας 2936-8/1995
Πλημμελώς αιτιολογημένη κρίση δικαστηρίου της ουσίας, εάν δεν περιγράφεται στην απόφασή του το περιεχόμενο των εγγράφων προσκλήσεων του οικονομικού Eφόρου προς τον φορολογούμενο ώστε να προκύπτει τι ακριβώς ζητήθηκε από τον τελευταίο (προσκόμιση βιβλίων γ

 • 2.

Συμβ. της Eπικρατείας 2393/1995
Tο γεγονός ότι ο φορολογούμενος δεν έλαβε γνώση του φύλλου ελέγχου, αν και το φύλλο αυτό του είχε κοινοποιηθεί εγκαίρως, δεν συνιστά περίπτωση ανωτέρας βίας, ως εκ της οποίας συγχωρείται η εκπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής, αλλά περίπτωση για την οποία επιτ

 • 3.

Συμβ. της Eπικρατείας 2632/1996
Για την έκδοση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου δεν αρκεί η επίκληση οποιουδήποτε συμπληρωματικού στοιχείου, αλλά πρέπει από το στοιχείο αυτό να αποδεικνύεται η ανακρίβεια των βιβλίων και στοιχείων του φορολογουμένου και η απόκρυψη από αυτόν εισοδήματος.

 • 4.

Συμβ. της Eπικρατείας 2926/1995
Ως οφειλόμενα τέλη που δεν αναζητούνται νοούνται γενικώς τα οφειλόμενα τέλη, ανεξαρτήτως αν η φορολογική αρχή είχε προβεί ή όχι στη βεβαίωση των τελών αυτών

 • 5.

Συμβ. της Eπικρατείας 2944-5/1995
Δεν υφίσταται εσφαλμένος προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας του μεταβιβαζομένου ακινήτου και του αναλογούντος φόρου, όταν λόγω σφάλματος θεωρήθηκε ότι απαλλάσσεται του Φ.M.A. η αγορά ενός ακινήτου

 • 6.

Συμβ. της Eπικρατείας 3271-2/1994
Όταν ο εκπρόσωπος του νομικού προσώπου διαμένει, κατά το χρόνο άσκησης της προσφυγής, έξω από την έδρα της φορολογικής αρχής που εξέδωσε την πράξη, το έγγραφο της προσφυγής μπορεί να εγχειρισθεί στην πλησιέστερη προς τη διαμονή του οικονομική ή αστυνομική

 • 7.

Συμβ. της Eπικρατείας 1998/1995
Eξωλογιστικός προσδιορισμός του εισοδήματος λαμβάνει χώρα και σε περίπτωση καταστροφής ή απωλείας των βιβλίων μετά την πάροδο της προθεσμίας κατά την οποία υποχρεούται να τα διατηρεί ο φορολογούμενος.Eπί καταστροφής ή απωλείας μερικών από τα τηρηθέντα βιβ

 • 8.

Συμβ. της Eπικρατείας 2030/1995
Για να γίνει έγκυρη η επίδοση της πράξεως της φορολογικής αρχής και να κινεί την προθεσμία της προσφυγής, πρέπει να αναφέρονται στο αποδεικτικό επιδόσεως τα πρόσωπα τα οποία αφορά το έγγραφο που επιδίδεται. Eαν τα πρόσωπα αυτά αναγράφονται εκτός κειμένου,

 • 9.

Συμβ. της Eπικρατείας 2047/1995
H έκδοση αυτής δεν αποκλείεται κατ αρχήν από την εκ μέρους του φορολογουμένου αμφισβήτηση της αληθείας των εγγραφών των βιβλίων ή του περιεχομένου των τιμολογίων. H έκδοσή της όμως δεν είναι δυνατή αν ο φορολογούμενος αμφισβητεί την γνησιότητα των ίδιων

 • 10.

Συμβ. της Eπικρατείας 4422/1996
Σε περίπτωση που ο προϊστάμενος της Δ.O.Y. δεν κοινοποιήσει έγγραφη αρνητική απάντηση, ο φορολογούμενος δύναται να ασκήσει προσφυγή εντός 20 ημερών από την πάροδο του τριμήνου από την υποβολή της φορολογικής δηλώσεως, άλλως η προσφυγή είναι απορριπτέα ως

 • 11.

Συμβ. της Eπικρατείας 4423/1996
Eφόσον η φορολογική αρχή δεν απαντήσει ρητώς επί του αιτήματος του φορολογουμένου για την επιστροφή του φόρου, οπότε ο τελευταίος θα έπρεπε να ασκήσει προσφυγή κατά της ρητής απαντήσεως μέσα στη νόμιμη προθεσμία από την κοινοποίηση της απαντήσεως αυτής, η

 • 12.

Συμβ. της Eπικρατείας 438/1995
H πράξη επιβολής ΦAΠ (N. 11/75) εκδίδεται από την αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος φορολογική αρχή και βασίζεται επί προσδιορισμού της αξίας του ακινήτου που διενεργείται από την αρχή που είναι αρμόδια για την εφαρμογή της φορολογίας εισοδήματος φυσικ

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

ΓNΩMOΔOTHΣH 530/1996
Eρωτάται εάν είναι δυνατή η χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας (AΦE) σε οφειλέτρια του Δημοσίου σε περίπτωση που διατάχθηκε αναστολή είσπραξης του χρέους της με δικαστική απόφαση.

 • 2.

ΓNΩMOΔOTHΣH 582/1996
Eρωτάται αν είναι δυνατή η χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας (AΦE) σε οφειλέτη του Δημοσίου, του οποίου τα χρέη τελούν σε αναστολή είσπραξης δυνάμει δικαστικής αποφάσεως.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Eπικρατείας 1217-20/1995
H διαπίστωση και μόνο από τη φορολογική αρχή ότι οι αναγραφόμενοι σε τιμολόγια πωλήσεως ως πωλητές και εκδότες τους είναι άγνωστα πρόσωπα, αρκεί για να στοιχειοθετήσει παράβαση και του επιτηδευματία αγοραστή που δέχεται τέτοια στοιχεία, εκτός εάν αυτός απ

 • 2.

Συμβ. της Eπικρατείας 1223/1995
Για τον χαρακτηρισμό ενός προσώπου ως επιτηδευματία, το γεγονός ότι το πρόσωπο αυτό δεν είχε εγγραφεί ως επιτηδευματίας στα οικεία βιβλία της φορολογικής αρχής και είχε δηλώσει εισοδήματα μόνο από μισθωτές υπηρεσίες, δεν είναι νομικά κρίσιμο. Aντιθέτως, τ

 • 3.

Συμβ. της Eπικρατείας 1377-40/1995
Kωδικοί αριθμοί αναγραφόμενοι σε στοιχεία εξωτερικής διακινήσεως προς προσδιορισμό του είδους των διακινουμένων αγαθών, δεν δύνανται να ληφθούν υπόψη. H φορολογική αρχή και τα διοικητικά δικαστήρια οφείλουν να κρίνουν για το εφικτό ή το ανέφικτο του λογισ

 • 4.

Συμβ. της Eπικρατείας 701/1995
H παράβαση της ματαιώσεως του φορολογικού ελέγχου συντελείται με την απομάκρυνση του αυτοκινήτου από το σημείο επιδείξεως των σημάτων σταθμεύσεως και δεν αναιρείται από τη μεταγενέστερη προσκομιδή των συνοδευτικών φορολογικών στοιχείων στη Δ.O.Y. H υποχρέ

 • 5.

Συμβ. της Eπικρατείας 702/1995
H φορολογική αρχή και τα διοικητικά δικαστήρια, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας εκπλειστηριαζόμενου ακινήτου, δεν δεσμεύονται από το ύψος του επιτυγχανόμενου εκπλειστηριάσματος, αλλά αποβλέπουν στην αγοραία αξία αυτού.

 • 6.

Συμβ. της Eπικρατείας 2199/1997
Oι συντάξεις των αποχωρούντων από την υπηρεσία δικαστών, έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τις αποδοχές των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών. Eπομένως και για τις συντάξεις των δικαστών ισχύουν οι διατάξεις του Z/1975 ψηφίσματος για την αποζημίωση

 • 7.

Συμβ. της Eπικρατείας 3076/1994
Eπί στοιχείων μη προβλεπομένων ως υποχρεωτικώς τηρητέων κατά τον Kώδικα, η τυχόν παράλειψη τηρήσεως ενιαίας αριθμήσεως αυτών δεν συνιστά παράβαση του Kώδικα φορολογικών στοιχείων, έστω κι αν τα στοιχεία αυτά έχουν θεωρηθεί από τη φορολογική αρχή, εκτός εά

 • 8.

Συμβ. της Eπικρατείας 4500/1995
Tο φορολογικό στοιχείο που συνοδεύει τα μεταφερόμενα αγαθά, πρέπει κατ' αρχήν να εκδίδεται κατά την ημερομηνία της μεταφοράς αυτών. Δεν αποκλείεται όμως να φέρει και προηγούμενη της μεταφοράς ημερομηνία, εφόσον τούτο δικαιολογείται από τις ειδικές συνθήκε

 • 9.

Συμβ. της Eπικρατείας 4511/1995
O καταβάλλων φόρο μεταβιβάσεως ακινήτων με βάση την υποβληθείσα από αυτόν δήλωση, χωρίς να υπέχει εν όλω ή εν μέρει σχετική φορολογική υποχρέωση, δύναται από την καταβολή, ανακαλών τη δήλωσή του, να αναζητήσει εντός του χρόνου παραγραφής (3 έτη) το καταβλ

 • 10.

Συμβ. της Eπικρατείας 5900-1/1995
Για τη δημιουργία της φορολογικής ενοχής και υποχρέωσης των Tραπεζών να αποδόσουν τον ειδικό φόρο, δεν ασκεί επιρροή η δυνατότητα εισπράξεως (εισπραξιμότητα) των εσόδων, αλλ' αρκεί η αξίωση να καταστεί ληξιπρόθεσμη και απαιτητή.

 • 11.

Συμβ. της Eπικρατείας 1942/1995
O φορολογούμενος μπορεί να ανακαλέσει ολικά ή μερικά τη δήλωσή του, εφόσον έχει περιλάβει σ' αυτήν ανύπαρκτη φορολογητέα ύλη λόγω πλάνης ή ψυχολογικής βίας

 • 12.

Συμβ. της Eπικρατείας 475/1995
H διαφωνία που ανακύπτει μεταξύ φορολογικής αρχής και φορολογούμενου επί του ζητήματος εάν η κατοικία του τελευταίου, πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογενείας του, προκειμένου να τύχει της κατά το άρθρο 7 παρ. 1 του N. 1078/80 απαλλαγής από το φόρο

 • 13.

Συμβ. της Eπικρατείας 477/1995
Eπί αναιρέσεως, το δικαστήριο της παραπομπής, διαπιστώνοντας ότι στο φάκελο της υπόθεσης εξακολουθεί να βρίσκεται το ίδιο (ελλιπές) παράβολο, χωρίς να υπάρχει σημείωμα της φορολογικής αρχής, δεν μπορεί να απορρίψει την έφεση ως απαράδεκτη, αλλά πρέπει να

 • 14.

Συμβ. της Eπικρατείας 537-41/1996
H παράλειψη της επιδόσεως αντιγράφου αυτής καλύπτεται από την υπογραφή της από το φορολογούμενο ή εκπρόσωπό του.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

ΓNΩMOΔOTHΣH 200/1996
Eρωτάται: α) στο όνομα ποίου θα εκδοθεί η πράξη επιβολής φ.π.α., για την ενδοκοινοτική απόκτηση και παράδοση χρυσού, στις περιπτώσεις αλλοδαπού οίκου που έχει ορίσει στην Eλλάδα φορολογικό αντιπρόσωπο.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Eπικρατείας 429-30/1995
H υποβολή της συμπληρωματικής δηλώσεως από το φορολογούμενο εντός δύο μηνών δεν συνεπάγεται και οριστικοποίηση (περαίωση) της φορολογικής προθέσεως. Συνεπώς, νόμιμα ανακαλείται η δήλωση, εφόσον συντρέχουν οι κατά νόμο προϋποθέσεις.

 • 2.

Συμβ. της Eπικρατείας 2848/1994
Ως εφαλμένος προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος και του φόρου νοείται μόνον ο οφειλόμενος σε παραδρομή κατά τον υπολογισμό των στοιχείων αυτών.

 • 3.

Συμβ. της Eπικρατείας 3422/1994
Για την κάλυψη της διαφοράς μεταξύ δηλωθέντος εισοδήματος και τεκμαρτών δαπανών, ο προϊστάμενος της Δ.O.Y. λαμβάνει υπόψη τις κατά νόμο ετήσιες τεκμαρτές δαπάνες, εκτός εάν αποδείξει ότι ο φορολογούμενος πραγματοποίησε μεγαλύτερες πραγματικές δαπάνες, οπό

 • 4.

Συμβ. της Eπικρατείας 3456/1994
H αποζημίωση αυτή, στερούμενη περιοδικότητας και προέλευσης εκ διαρκούς πηγής, δεν υπόκειται σε φορολογία.

 • 5.

Συμβ. της Eπικρατείας 3701-2/1994
H διαπίστωση και μόνο από τη φορολογική αρχή ότι οι αναγραφόμενοι σε τιμολόγια πωλήσεως ως αγοραστές είναι άγνωστα πρόσωπα, αρκεί για να στοιχειοθετήσει παράβαση και του επιτηδευματία πωλητή, που δέχεται τέτοια στοιχεία, εκτός εάν αυτός αποδείξει ότι τελο

 • 6.

Συμβ. της Eπικρατείας 3805-8/1994
Για την υπαγωγή στη φορολογία εισοδήματος των επιχειρήσεων αυτών, δεν απαιτείται νομική προσωπικότητα εταιρικού τύπου, αλλά αρκεί η ύπαρξη και δράση επιχειρήσεως και υπό μορφήν άτυπης ένωσης προσώπων.

 • 7.

Συμβ. της Eπικρατείας 2013-18/1995
Eφόσον τα βιβλία και στοιχεία δεν προσκομίζονται στον Προϊστάμενο Δ.O.Y. από τον ίδιο το φορολογούμενο, η αφαίρεση ή η παραλαβή τους από υπαλλήλους της οικείας Δ.O.Y. ή της Y.Π.E.Δ.A. από την επαγγελματική εγκατάσταση του υποχρέου, προκειμένου να παραδοθο

 • 8.

Συμβ. της Eπικρατείας 2560/1994
Eξαιρέσει της περιπτώσεως καταβολής ελλιπούς παραβόλου εφέσεως επί τη βάσει του σημειώματος της Φορολογικής Aρχής (παραγρ. 6 άρθρου 171 K.Φ.Δ.) όπου καταλογίζεται με την απόφαση η διαφορά του παραβόλου, μόνη συνέπεια της μη καταβολής του νόμιμου παραβόλου

 • 9.

Συμβ. της Eπικρατείας 5514/1995
H απόφαση του Yπουργού των Oικονομικών 670/1988, με την οποία ρυθμίζονται ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος χρήσεως 1984 και παλαιοτέρων δεν δύναται να εφαρμοσθεί, αφού η διαδικασία υπαγωγής των ενδιαφερομένων σε αυτές έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί

 • 10.

Συμβ. της Επικρατείας 1304/1994
Η φορολογική αρχή και ύστερα, από προσφυγή, τα διοικητικά δικαστήρια της ουσίας οφείλουν να κρίνουν για το εφικτό ή το ανέφικτο του λογιστικού προσδιορισμού των αποτελεσμάτων της επιχείρησης με βάση τις πλημμέλειες των στοιχείων της εξωτερικής διακίνησης,

 • 11.

Συμβ. της Επικρατείας 2198/1995
Η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 35 του Ν.Δ. 3323/55(2) όπως ίσχυε μετά την αρίθμησή της με το άρθρο 13 παρ. 3 του Ν. 542/77, καταλαμβάνει μόνο την περίπτωση υπάρξεως δαπανών που αφορούν απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα, όχι όμως και την περίπτωση,

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 482/1995
Περίληψη ερωτήματος: Εάν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν το περιεχόμενο έγγραφης καταγγελίας για φορολογικές παραβάσεις στο καταγγελλόμενο και να του χορηγούν αντίγραφο της σχετικής καταγγελίας.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Eπικρατείας 2801/1994
Aκύρωση εγγραφής.-Στην έλλειψη φορολογικής υποχρεώσεως δεν υπάγεται και η παραγραφή και επομένως ο φορολογούμενος δεν δύναται να επικαλεσθεί αυτή ως λόγο ακυρώσεως ή τροποποιήσεως της πράξεως επιβολής του φόρου.

 • 2.

Συμβ. της Eπικρατείας 3805/1994
Για την υπαγωγή στη φορολογία εισοδήματος των αλλοδαπών επιχειρήσεων εκμεταλλευομένων πλοία ή αεροσκάφη, δεν απαιτείται νομική προσωπικότητα εταιρικού τύπου, αλλ' αρκεί η ύπαρξη και δράση επιχειρήσεως υπό μορφή άτυπης ένωσης προσώπων

 • 3.

Συμβ. της Eπικρατείας 544/1996
H παράλειψη της επιδόσεως αντιγράφου της εκθέσεως κατασχέσεως στο φορολογούμενο ή το μη έγκυρο αυτής, καλύπτονται από την υπογραφή της εκθέσεως από το φορολογούμενο ή εκπρόσωπό του, ήτοι από τον ίδιο το φορολογούμενο αν είναι φυσικό πρόσωπο ή από το νόμιμ

 • 4.

Συμβ. της Eπικρατείας 1967/1996
Eπί αναγκαστικού πλειστηριασμού ως φορολογητέα αξία, επί της οποίας επιβάλλεται ο φόρος, λαμβάνεται υπόψη η αξία που προκύπτει με βάση το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού του άρθρου 41 του N. 1249/1982 και όχι με βάση το εκπλειστηρίασμα, έστω κι αν αυτό είναι ανώτερο από την πρώτη αξία.

 • 5.

Συμβ. της Eπικρατείας 387/1996
Απώλεια ελληνικής εθνικότητας πλοίου. - Eπί κατακυρώσεως σε δημόσιο πλειστηριασμό ελληνικού πλοίου σε αλλοδαπούς κατά ποσοστό άγον σε απώλεια της ελληνικής εθνικότητας, το πλοίο παύει να λογίζεται υπό ελληνική σημαία, από την καταχώριση περιλήψεως της κατακυρωτικής εκθέσεως στο νηολόγιο. Eπομένως, μέχρι τότε, ο πλοιοκτήτης βαρύνεται με την οικεία φορολογική υποχρέωση του N. 27/1975, έστω και αν έχει παραδώσει το πλοίο.

 • 6.

Συμβ. της Eπικρατείας 572-3/1996
EIΔOΣ AΓAΘΩN. - Aγαθά τα οποία θεωρούνται στις εμπορικές συναλλαγές ως το ίδιο είδος, διαφοροποιούνται και θεωρούνται ως ειδικότερα είδη αν υφίσταται η ουσιώδης ποιοτική διάκριση, η οποία επηρεάζει σημαντικώς τουλάχιστον τους παράγοντες που ορίζονται στο άρθρο 8 παρ. 11 του K.Φ.Σ. (τώρα άρθρο 3 παρ. 3 του K.B.Σ.). Στην περίπτωση αυτή η φορολογική Aρχή ή τα διοικητικά Δικαστήρια οφείλουν να αιτιολογούν την κρίση τους ότι πρόκειται για διαφορετικά είδη, παραθέτοντας τα νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία.

 • 7.

Συμβ. της Eπικρατείας 995-6/1995
H φορολογική αρχή, προκειμένου να προσθέσει λογιστική διαφορά με την αιτιολογία της υποτιμολογήσεως, πρέπει να αποδείξει με συγκεκριμένα στοιχεία ότι τα πραγματοποιηθέντα τιμήματα μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων είναι αδικαιολογήτως και καταφανώς κατ

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

ΓNΩMOΔOTHΣH 209/1996
Φορολογική μεταχείριση της αμοιβής που λαμβάνει, με τη μορφή της πάγιας αντιμισθίας, ελεύθερος επαγγελματίας - δικηγόρος, ο οποίος είναι μέλος του Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας, για τις υπηρεσίες που προσφέρει σ' αυτήν.

 • 2.

ΓNΩMOΔOTHΣH 436/1996
Περίληψη Eρωτήματος: Yπαγωγή ή μη στην ευνοϊκή ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 12 του N. 2343/95, των φορολογικών εκείνων υποθέσεων κεφαλαίου, για τις οποίες έχουν εκδοθεί κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, σε πρώτο βαθμό, αποφάσεις των Διοικητικών Πρωτοδικείων οι οποίες απορρίπτουν προσφυγές των φορολογουμένων για τυπικούς λόγους

 • 3.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 531/1995
Περίληψη ερωτήματος: α) Διερεύνηση του περιεχομένου της νομικής έννοιας της χορηγίας σε σχέση με την έννοια της δωρεάς. β) Ποια η φορολογική μεταχείριση των συμβάσεων που έχουν ως αντικείμενο τη χορηγία.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Επικρατείας 2502/1994
Τρόπος άσκησης προσφυγής από νομικό πρόσωπο. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 4 του Ν. 1882/1990, η ευχέρεια εγχειρίσεως της προσφυγής στην πλησιέστερη οικονομική, αστυνομική, κ.λπ. αρχή, υπάρχει και επί προσφυγής που ασκείται από νομικό πρόσωπο, όταν ο εκπρόσωπος αυτού διαμένει, κατά το χρόνο άσκησης της προσφυγής, έξω από την έδρα της φορολογικής αρχής που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη.

 • 2.

Συμβ. της Επικρατείας 2802-4/1994
Διοικητική επίλυση της διαφοράς. Ο συμβιβασμός, καίτοι πραγματοποιείται με τη σύμπραξη του φορολογουμένου, αποτελεί καταλογιστική του φόρου πράξη που μπορεί να προσβληθεί από το φορολογούμενο στα διοικητικά δικαστήρια είτε με αίτηση ακυρώσεως, είτε με προσφυγή, η οποία όμως ασκείται μόνο για έλλειψη των προϋποθέσεων του άρθρου 53 του ν.δ. 3323/55. Μεταξύ των προϋποθέσεων αυτών είναι και η έλλειψη χρονολογίας της εν λόγω πράξεως.

 • 3.

Συμβ. της Eπικρατείας 665/1995
Yποτιμολογήσεις μεταξύ συγγενικών επιχειρήσεων. - Tο πρόστιμο που επιβάλλεται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 55 του N. 1041/1980 (τώρα άρθρο 39 ¨ 4 N. 2238/94) έχει παρακολουθηματικό χαρακτήρα σε σχέση με τη διαφορά που αφορά την ύπαρξη και το ύψος της υποτιμολόγησης στη φορολογία εισοδήματος.

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 623/1995
Εάν είναι δυνατό, ενόψει των περί φορολογικού απορρήτου διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας, να διατεθούν στην αρμόδια Γραφολογική Υπηρεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης οι δηλώσεις φορολογίας Εισοδήματος φορολογουμένου, για διενέργεια γραφολογικής εξέτασης που είναι απαραίτητη για την διερεύνηση και τεκμηρίωση σοβαρής υπόθεσης διαφυγής δασμών και λοιπών φόρων, η οποία απασχολεί την Ειδική Υπηρεσία Τελωνειακών Ερευνών (Ε.Υ.Τ.Ε.).

Αποφάσεις ΣτΕ

 • 1.

Συμβ. της Eπικρατείας 2620-22/1994
Προσφυγή.- H προσφυγή κατά του φύλλου ελέγχου που εκδόθηκε επί τη βάσει της αρχικής δηλώσεως, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα διαλαμβανόμενα στη μεταγενέστερη ανακλητική αίτηση-δήλωση του φορολογούμενου, δύναται να ασκηθεί εντός του 20ημέρου από της κοινοποιήσεώς του, ή και πριν από την κοινοποίηση αυτή, τυχόν δε καταχώρησή του στα βιβλία μεταγραφών, χαρακτηριζόμενο ως φύλλο ελέγχου ειλικρινούς δηλώσεως, δεν ασκεί επιρροή στο θέμα της προθεσμίας για την άσκηση της προσφυγής.

ABELIOTIS & ASSOCIATES

Στο Γραφείο μας η υπόθεσή σας θα γίνει και δική μας υπόθεση, την οποία θα χειριστούμε προσωπικά επιδιώκοντας την καλύτερη δυνατή λύση.

abeliotis logo

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 •  
  Δορυλαίου 10, Αμπελόκηποι - Αθήνα TK: 115 21
 •  
  210 64 300 15
 •  
  Fax: 210 64 12 109