Επίβλεψη Λογιστηρίων

Το Λογιστήριο σε μια εταιρία αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία της, ιδίως στη χώρα μας όπου οι νόμοι είναι ασαφείς και αλλάζουν συνεχώς, με αποτέλεσμα τυχόν λογιστικές ή φορολογικές παραλείψεις να έχουν καθοριστική επίδραση ακόμη και στην υπόσταση της επιχείρησης. Η σωστή ερμηνεία και εφαρμογή των φορολογικών νόμων  συντελεί στην ομαλή λειτουργία και ασφάλεια της επιχείρησης.

Στο πλαίσιο αυτό, για την ομαλή και αποδοτικότερη λειτουργία του Λογιστηρίου και του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών της εταιρίας, παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες:

 • Έλεγχο εφαρμογής του φορολογικού, εργατικού, ασφαλιστικού και εμπορικού Δικαίου.
 • Έλεγχο των μηνιαίων Ισοζυγίων.
 • Έλεγχος των μηνιαίων αποτελεσμάτων και των οικονομικών δεικτών.
 • Ενημέρωση του προσωπικού του λογιστηρίου σε φορολογικά - ασφαλιστικά - εργασιακά θέματα.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα οικονομικής και φορολογικής πολιτικής.
 • Αξιοποίηση των σχετικών Νόμων και διατάξεων για την αποφυγή ή ελαχιστοποίηση των υποχρεώσεων της εταιρείας προς το Δημόσιο.
 • Συντονισμός και Έλεγχος των εργασιών τέλους χρήσης.
 • Κλείσιμο, σύνταξη Ισολογισμού και διάθεση Αποτελεσμάτων.
 • Συμπλήρωση δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Νομικού Προσώπου.
 • Σύνταξη προσαρτήματος και πρακτικών των διοικητικών οργάνων που συνδέονται με τον Ισολογισμό.
 • Συνεργασία με Υπηρεσίες του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Οργανισμών για ελέγχους και σημαντικά θέματα, των οποίων η επίλυση απαιτεί την επικοινωνία και την προσωπική παρουσία μας.
 • Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS)

Επιπλέον, η εταιρία αναλαμβάνει περαιτέρω εμπορικά και φορολογικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν, όπως ίδρυση και διακοπή εργασιών, μετατροπές, συγχωνεύσεις, αποσχίσεις, απορροφήσεις, εξαγορές εταιρειών, εξυγίανση επιχειρήσεων, υποστήριξη σε φορολογικούς ελέγχους και σε κάθε εργατικό θέμα που θα προκύψει.

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο