Εταιρίες - Εταιρικά / Εμπορικά Ζητήματα

Τα θέματα που εμπίπτουν στο εταιρικό δίκαιο και τις εταιρίες εν γένει αποτελούν μεγάλο τμήμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας μας. Επικεντρωνόμαστε ενδεικτικά σε ζητήματα  ίδρυσης και λειτουργίας εταιρειών και επιχειρήσεων, εταιρικών συναλλαγών, μετατροπής, συγχώνευσης, εξαγοράς επιχειρήσεων, επενδύσεων και συναφών συμβάσεων, εμπορικών και λοιπών συμβάσεων στο πλαίσιο της άσκησης των δραστηριοτήτων τους κ.α.

Η αφοσίωση και η εμπειρία των συνεργατών μας εγγυώνται την πλήρη και αποτελεσματική υποστήριξη της εταιρίας σας. Οι ειδικευμένοι δικηγόροι με τους οποίους συνεργαζόμαστε μας επιτρέπουν την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που καλύπτουν πλήρως τις αυξημένες ανάγκες των πελατών μας σε νομικά εταιρικά θέματα, για την αξιόπιστη νομική υποστήριξη και την επίτευξη των καλύτερων δυνατών επιχειρηματικών κινήσεων.

Η ομάδα μας παρέχει λεπτομερείς συμβουλές σχετικά με τη σύσταση εταιρειών, αναλαμβάνοντας την σύνταξη κειμένων καταστατικού για όλες τις εταιρικές μορφές και την καταχώρισή τους στις αρμόδιες αρχές, την σύνταξη πρακτικών διοικητικών οργάνων για καθημερινά και μείζονα θέματα, όπως οι αυξήσεις ή μειώσεις μετοχιού κεφαλαίου, το κλείσιμο της διαχειριστικής χρήσης, η έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η τροποποίηση του καταστατικού, η διανομή μερίσματος και η διάθεση κερδών. Συντάσσουμε εξωεταιρικές συμβάσεις και συμβάσεις σύμπραξης εταιρειών, μετατροπών, αποσχίσεων, απορροφήσεων και μεταβιβάσεων επιχειρήσεων.

 • Εμπορικές Συμβάσεις
 • Σύσταση και Λύση εταιρειών
 • Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
 • Μετατροπές, Απορροφήσεις, Αποσχίσεις
 • Εκκαθαρίσεις Εταιρειών
 • Εξυγίανση Επιχειρήσεων
 • Αναγκαστική Διαχείριση και Πτωχεύσεις
 • Συναλλακτικοί Όροι και Συμφωνίες
 • Καταστατικά, Τροποποιήσεις
 • Έδρα, Μεταφορά εταιριών
 • Διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου
 • Αποτιμήσεις
 • Ελεγκτές ν. 2190/1920

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο